Rola działań proekologicznych w kształtowaniu świadomości ekologicznej

Anna Strumińska-Doktór

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2016.2.29

Abstrakt


Poziom świadomości w zakresie ochrony środowiska wśród studentów nie jest wystarczający. Mimo że opisywane badania przeprowadzone zostały w odstępie 11 lat, nie zmienił się on w stopniu oczekiwanym, a w niektórych obszarach nastąpił nawet spadek podejmowanych działań proekologicznych. Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw możliwe jest tylko w toku edukacji ekologicznej i obszernego informowania na temat stanu i potrzeb środowiska oraz działań prośrodowiskowych prowadzonych w najbliższym i dalszym otoczeniu. Stan wiedzy studentów wskazuje na konieczność podjęcia natychmiastowych kroków, by wpłynąć na zasób informacji będących bazą do rozpoczęcia kształtowania świadomości prośrodowiskowej. Świadoma ekologicznie jednostka będzie w codziennym życiu działała w sposób przyjazny dla środowiska i dokonywała wyborów, które nie będą środowisku szkodziły. Przedstawione wyniki badań wskazują na konieczność intensywnej edukacji ekologicznej oraz weryfikacji skuteczności działań różnych instytucji w tym zakresie.

Słowa kluczowe


świadomość proekologiczna, edukacja ekologiczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cichy D. (2003). Szkoła wobec wyzwań edukacji biologicznej i środowiskowej w XXI wieku. Warszawa: IBE.

Domka L. (1998). Kryzys środowiska a edukacja dla ekorozwoju. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Ministerstwo Ochrony Środowiska (2008). Polityka ekologiczna państwa w latach 2009–2012 z perspektywą do roku 2016. Warszawa.

www.lider.szs.pl/biblioteka/download.php?plik_id=1390&f=artykul_1390.doc (otwarty 1.05.2016).

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142