Przedsięwzięcia proekologiczne w poradnictwie zawodowym. Na przykładzie programów oferowanych przez NFOŚiGW

Aneta Klementowska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2016.2.31

Abstrakt


Z uwagi na zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia środowiska naturalnego, które odczuwane są obecnie, a jeszcze bardziej dadzą o sobie znać w przyszłości, zasadne jest informowanie społeczeństwa, na różnych szczeblach działalności, o konieczności (oraz możliwościach) dbania o naszą planetę. W artykule poruszono stosunkowo nowe zagadnienie wdrożenia w poradnictwie zawodowym działań o charakterze proekologicznym. Z uwagi na zamienne stosowanie w języku potocznym pewnych kluczowych (z punktu widzenia niniejszego opracowania) pojęć, w pierwszej części dokonano wyjaśnień terminologicznych, w drugiej zaś zaprezentowano przykładowe przedsięwzięcia proekologiczne, które można podjąć w ramach działań poradniczych – w artykule skoncentrowano się na programach oferowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Słowa kluczowe


poradnictwo zawodowe, ekologia, ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, przedsięwzięcia proekologiczne, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ekologia, dostępny na: http://www.ekologia.edu.pl (otwarty 9.02.2016).

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dostępny na: https://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/ (otwarty 22.02.2016).

Nowacki T.W. (2004). Leksykon pedagogiki pracy. Radom: Instytut Technologii Eksploatacji.

Przedsięwzięcia proekologiczne – finansowanie, dostępny na: http://cenabiznesu.pl/-przedsiewziecia-proekologiczne-finansowanie (otwarty 23.02.2016).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy. Dz.U. 2014, poz. 667.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pacy. Dz.U. 2015, poz. 149.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627.

Wołk Z. (2007). Całożyciowe poradnictwo zawodowe. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142