Data publikacji : 2020-05-28

Nauczycielskie koncepcje doświadczeń edukacyjnych w kontekście edukacji muzycznej w klasach I–III. Rekonstrukcja fenomenograficzna

Dział: Dział tematyczny

Abstrakt

Prezentowany artykuł przedstawia wyniki badań jakościowych, mających na celu fenomenograficzną rekonstrukcję nauczycielskich koncepcji doświadczeń edukacyjnych w odniesieniu do edukacji muzycznej, realizowanej w klasach I–III. Część teoretyczna zawiera wprowadzenie w problematykę badawczą i podstawowe pojęcia związane z edukacją muzyczną w nauczaniu wczesnoszkolnym, a także poświęcona jest osobie i kompetencjom nauczyciela. Na część metodologiczną składają się informacje o fenomenografii jako podejściu badawczym i opis jej wykorzystania w przeprowadzonych badaniach. Część empiryczna to opis kategorii, w których badani nauczyciele doświadczają i konceptualizują proces edukacji muzycznej. Całość kończy dyskusja nad wynikami i wnioski pożyteczne w codziennej praktyce pedagogicznej.

Słowa kluczowe

nauczyciel; edukacja muzyczna; edukacja wczesnoszkolna; fenomenografia; koncepcje


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Labiak, D. (2020). Nauczycielskie koncepcje doświadczeń edukacyjnych w kontekście edukacji muzycznej w klasach I–III. Rekonstrukcja fenomenograficzna. Forum Pedagogiczne, 10(1). https://doi.org/10.21697/fp.2020.1.12

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie