Data publikacji : 2020-07-18

Poland – Slovak regional relationships and development of minority Slovak schools in Poland in the Upper Orava region

Dział: Colloquia

Abstrakt

Artykuł dotyczy sytuacji edukacji mniejszości słowackiej w regionie Górnej Orawy w Polsce. Sytuację i ogólny stan rozwoju edukacji mniejszościowej ocenia się głównie z perspektywy historycznego rozwoju warunków społecznych, co wpłynęło nie tylko na politykę szkolną, ale również szeroko rozumiany rozwój myślenia pedagogicznego w Polsce. W ciągu ponad dwóch stuleci (od XVIII wieku do chwili obecnej) ułożono wiele historycznych kamieni milowych w przygranicznych stosunkach polsko-słowackich, które również wpłynęły na funkcjonowanie słowackich szkół w Polsce. Znajduje to odzwierciedlenie w sporach terytorialnych i językowych, które wpływają głównie na tożsamość narodową Słowaków. Autorka zastanawia się nad znaczeniem i misją regionalnych szkół mniejszościowych w obszarze przygranicznym Polski i Słowacji, jakim jest Górna Orawa. Podkreśla jednoczącą rolę i promowanie dobrego współistnienia i kształtowania otwartej i obywatelskiej tożsamości narodowej (etnicznej) Słowaków mieszkających w Polsce w regionie Górnej Orawy.

Słowa kluczowe

mniejszość ; edukacja ; związki ; region


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Potočárová, M. (2020). Poland – Slovak regional relationships and development of minority Slovak schools in Poland in the Upper Orava region. Forum Pedagogiczne, 10(2), 211-224. https://doi.org/10.21697/fp.2020.2.15

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie