Stan i rozmiary udziału dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w edukacji włączającej w Polsce

Iwona Chrzanowska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2016.1.03

Abstrakt


Edukacja włączająca osoby z niepełnosprawnością jest współczesną tendencją kształcenia w Polsce. W 2012 r. Polska ratyfikowała Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. Tekst ten podejmuje próbę analizy realizacji idei w odniesieniu do wszystkich etapów obowiązkowej edukacji. Jest również próbą zdiagnozowania głównych barier, które to utrudniają.


Słowa kluczowe


edukacja włączająca, niepełnosprawność, bariery

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chrzanowska I. (2015). Edukacja włączająca na etapie przedszkolnym w Polsce – fakty i refleksje dla przyszłych działań. „Studia Edukacyjne”, nr 37.

Chrzanowska I. (2015). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Europejska konwencja praw człowieka (po nowelizacji przez protokół nr 11 i 14 z protokołem nr 1 oraz protokołami nr 4, 6, 7, 12 i 13), Europejski Trybunał Praw Człowieka Council of Europe, Strasbourg, www.conventions.coe.int (otwarty 15.11.2015).

Falkowska E., Telusiewicz-Pacak A. (red.). (2013). Dzieci w Polsce. Dane, liczby, statystyki, Warszawa: Polski Komitet Narodowy UNICEF.

Grzelak P., Kubicki P., Orłowska M. (2014). Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów. Raport końcowy. Warszawa: IBE. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2013/2014 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, www.komisja.pl/pobierz/matura/2014/dostosowania_m_2014.pdf (otwarty 27.11.2015).

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, Dz.U. RP z dn. 25 października 2012 r., poz. 1169.

Kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (2012). Warszawa: NIK.

Mazur J., Woynarowska B. (red.). (2012). Tendencje zmian zachowań zdrowotnych i wybranych wskaźników zdrowia młodzieży szkolnej w latach 1990–2010. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka, Wydział Pedagogiczny UW.

Namysłowska I. (2013). Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce – stan rozwoju opieki psychicznej i zadania na przyszłość. „Postępy Nauk Medycznych”, nr 1.

Pańczyk J. (2001). Pedagogika specjalna w Polsce u progu XXI wieku. W: Dykcik W. (red.). Pedagogika specjalna. Poznań: WN UAM.

Rozporządzenie MENiS z dn. 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych. Dz.U. nr 19, poz. 167.

Rozporządzenie MNiSW z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Dz.U. RP z dn. 6 lutego 2012 r., poz. 131.

Sochańska-Kawiecka M., Makowska-Belta E., Milczarek D., Morysińska A., Zielińska D. A. (2015). Włączający system edukacji i rynku pracy – rekomendacje dla polityki publicznej. Raport końcowy. Warszawa: IBE.

Tabak I. (2014). Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wsparcie dzieci i młodzieży w pokonywaniu problemów. „Studia BAS”, nr 2 (38) , s. 113–138, www.bas.gov.pl.

Uczniowie i studenci niepełnosprawni, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, niepelnosprawni.gov.pl (otwarty 23.11.2015).

www.archiwum.men.gov.pl (otwarty 23.11.2015).

www.biblioteka-krk.ibe.edu.pl (otwarty 23.11.2015).

Zarządzenie nr 29 MEN z dn. 4 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, ich kształcenia w ogólnodostępnych i integracyjnych publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach organizacji kształcenia specjalnego. Dz. Urz. MEN, nr 9, poz. 36.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142