Rehabilitacja społeczno-zawodowa dorosłych osób autystycznych. Wprowadzenie do zagadnienia

Joanna Buława-Halasz

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2016.1.21

Abstrakt


Choć autyzm rozpoznawany jest w Polsce od około 30 lat, to jednak nie zostały przygotowane rozwiązania systemowe dla dorosłych osób autystycznych po ukończeniu edukacji szkolnej. Liczne raporty przywołane w tekście świadczą o tym, że sytuacja tej grupy jest trudna. Dlatego dużą rolę odgrywają organizacje pozarządowe, dzięki którym dorosłe osoby autystyczne mają szansę na rehabilitację społeczną i zawodową. 


Słowa kluczowe


rehabilitacja społeczna, rehabilitacja zawodowa, dorosła osoba autystyczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bidziński K. (2011). Aktywizacja zawodowa i społeczna integracja dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną – przykłady dobrej praktyki z wybranych krajów Unii Europejskiej. W: Cytowska B. (red.). Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w labiryntach codzienności. Analiza badań – krytyka podejść – propozycje rozwiązań. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Buława-Halasz J. (2011). Aktywność zawodowa dorosłych osób z autyzmem w Polsce. W: Żółkowska T., Konopska L., Szarkowicz D. (red. nauk.). Uszkodzenie, niepełnosprawność, upośledzenie – aspekty teoretyczne i praktyczne w pedagogice XXI wieku, t. 8. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dąbrowska A. (2003). Pytania o możliwości bycia dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną we współczesnym świecie. W: Rzedziecka K., Kobylańska A. (red.). Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny. Na pograniczach pedagogiki specjalnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Farma Życia. Fundacja Wspólnota Nadziei, www.farma.org.pl i http://www.farma.org.pl/dzialalnosc/gospodarstwo-ekologiczne.html (otwarty 22.03.2016).

Frith U. (2008). Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy, tłum. Hernik M., Krajewski G. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Gąciarz B., Ostrowska A., Pańków W. (2008). Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zamieszkałych w małych miastach i na terenach wiejskich. Uwarunkowania sukcesów i niepowodzeń. Raport z badań. Warszawa: IFiS PAN.

Giddens A. (2004). Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

ICD-10. (2008). Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja dziesiąta. Tom I. World Health Organization, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia; http://www.csioz.gov.pl/src/files/klasyfikacje/ICD10TomI.pdf (otwarty 10.11.2015).

Jaklewicz H. (1993). Autyzm wczesnodziecięcy. Diagnoza, przebieg, leczenie. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Komender J. (2009). Sprawność intelektualna dziecka autystycznego. W: Bryńska A., Komender J., Jagielska G. Autyzm i zespół Aspergera. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Lista członków Porozumienia Autyzm-Polska, http://synapsis.org.pl/autyzm/autyzm-polska/organizacje-zrzeszone (otwarty 10.11.2015).

Majewski T. (2011). Problem zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną. W: Cytowska B. (red.). Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w labiryntach codzienności. Analiza badań – krytyka podejść – propozycje rozwiązań. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Ostrowska A., Sikorska J., Gąciarz B. (2001). Wpływ transformacji społeczno-ekonomicznej

na sytuację i aktywność osób niepełnosprawnych w latach 90. W: Kawczyńska-Butrym Z. (red.). Problemy opieki i środowisko życia osób niepełnosprawnych. Olsztyn: Olsztyńska Szkoła Wyższa.

Pisula E. (2005). Małe dziecko z autyzmem. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Porozumienie Autyzm-Polska, http://autyzmwpolsce.pl/autyzm-polska/o-porozumieniuautyzm-polska (otwarty 10.11.2015).

Pracownia Rzeczy Różnych. Fundacja Synapsis, www.pracowniasynapsis.pl (otwarty 22.03.2016).

Ramik-Mażewska I. (2008). Sytuacja prawna dzieci i osób dorosłych z autyzmem w Polsce na tle prawa europejskiego. W: Wlazło M. (red.). Żyć z autyzmem. Dobro osoby z autyzmem – naukowe, społeczne i prawne aspekty rehabilitacji. Szczecin: Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie.

Raport 2004. Sytuacja dorosłych osób z autyzmem w Polsce. Warszawa: Fundacja Synapsis.

Raport 2005. Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dostęp do edukacji i zatrudnienia. Warszawa: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Raport 2008. Sytuacja osób z autyzmem w województwie zachodniopomorskim. Szczecin: Krajowe Towarzystwo Autyzmu.

Raport 2013. Autyzm – sytuacja dorosłych. Warszawa: Fundacja Synapsis, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, http://autyzmwpolsce.pl/pliki/Raport_2013_Autyzm.pdf (otwarty 10.10.2014).

Raport końcowy z ewaluacji projektu pt. Wsparcie osób z autyzmem (II 2009 – III 2010), http://www.efs.gov.pl/analizyraportypodsumowania/baza_projektow_badawczych_efs/documents/raport_koncowy_osoby_z_autyzmem_na_rynku_pracy_mpips25032011_.pdf (otwarty 11.10.2013).

Raport z badania pilotażowego realizowanego w ramach projektu pt. Wsparcie osób z autyzmem (IV–X 2009), http://www.autyzm-dorosli.pl/pl/aktualnosci/1024.html (otwarty 8.05.2011).Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2009, nr 224, poz. 1803).

Rybakowski F., Białek A., Chojnicka I., Dziechciarz P., Horvath A., Janas-Kozik M., Jeziorek A., Pisula E., Piwowarczyk A., Słopień A., Sykut-Cegielska J., Szajewska H., Szczałuba K., Szymańska K., Urbanek K., Waligórska A., Wojciechowska A., Wroniszewski M., Dunajska A. (2014). Zaburzenia ze spektrum autyzmu – epidemiologia, objawy, współzachorowalność i rozpoznawanie. „Psychiatria Polska”, 48 (4), s. 653–665; http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_4_2014/653Rybakowski_PsychiatrPol2014v48i4.pdf (otwarty 10.11.2015).

Smith D.D. (2009). Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki, t. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szczupał B. (2006). Wybrane aspekty poczucia jakości życia bezrobotnych osób niepełnosprawnych. W: Palak Z. (red.). Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997, nr 123, poz. 776).

Ustawa z dnia 6 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2015, poz. 493).

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991, nr 95, poz. 425).

Wiatrowski Z. (2005). Podstawy pedagogiki pracy. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.

Żółkowska T. (2004). Wyrównywanie szans społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uwarunkowania i obszary. Szczecin: Oficyna In Plus.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142