Aktualny numer

Półrocznik „Ius Matrimoniale” to periodyk naukowy Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, który ukazuje się od 1990 roku. Swą formułą obejmuje przede wszystkim zakres problematyki dotyczący kościelnego prawa małżeńskiego i rodzinnego. Półrocznik „Ius Matrimoniale” to czasopismo ogólnopolskie, wydawane w języku polskim oraz w językach kongresowych. Można je prenumerować zarówno w Polsce, jak i za granicą w ramach międzynarodowej wymiany naukowej.

Harmonogram publikacji

Czasopismo ukazuje się jako półrocznik. W każdym roku kalendarzowym ukazują się więc dwa numery. Jeden, pod koniec  pierwszego półrocza i drugi, pod koniec roku kalendarzowego. Wersją pierwotną jest wersja drukowana. Pliki elektroniczne z poszczególnymi artykułami są dostępne w zakładce "Aktualny numer, bądź "Archiwum"

Wydawca
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ISSN:
1429-3803
eISSN:
2353-8120
DOI:
10.21697/im
  • BazHum
  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • ERIH PLUS
  • IC Journals Master List
  • Most Wiedzy
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Dyscypliny:
  • Prawo
  • Prawo kanoniczne
MEiN 9 ; 2017
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP