STAN BADAŃ NAD DZIEJAMI PUSZCZY KAMPINOWSKIEJ

Edgar Sukiennik

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/sc.2016.23.23

Abstrakt


Kampinos Forest, also known as the Kampinos National Park, is a large forest complex located north-west of Warsaw. This is a unique natural heritage resource full of various forms of wildlife and many types of animals. In this remarkable natural monument are also to be found traces of human activity. Forest areas remained untouched for a long time, but since the 15th century people have begun the first settlements and villages. Within a few hundred years there has been created in this area many towns, parishes and centers of agricultural and forestry. During the Polish uprisings of the 19th and 20th centuries, the forest terrain was favorable to guerilla actions and is now a place of burial for several thousand people who are buried in military cemeteries. These topics were studied by historians, who wanted and still want to show the area of human activity and the evolution of the relationship between nature and man. The Kampinos Forest is seen in many publications as the place for daily life of inhabitants from the Middle Ages to the present day. This article is an attempt to discuss the current trends of historical research in this part of Mazovia. It also shows the perception of events by the authors. The issues of nature, landscape formation, geological processes and environmental protection are not included, because they belong to other fields of science and have a separate research methodology.


Słowa kluczowe


The Kampinos Forest; Mazovia; settlement; Polish uprising;The Independent Republic of Kampinos

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartoszewski Władysław, Palmiry, Warszawa 1976.

Bijak Szymon, Rok 1863 w Puszczy Kampinoskiej, w: Śladami powstania styczniowego. Aspekty historyczne i krajoznawcze, red. Józef Partyka, Mieczysław Żochowski, Warszawa 2014, s. 69-76.

Bobiński Janusz, Ferchmin Marek, Bibliografia Puszczy Kampinoskiej do 1990 roku, cz. 1-2, Izabelin 2006.

Borkiewicz Adam, Powstanie warszawskie 1944: zarys działań natury wojskowej. Warszawa 1957; Wyd. 2, Warszawa 1964; Wyd. 3, Warszawa 1969.

Chudzyński Marian, Puszcza Kampinoska w XIX wieku i na początku XX wieku, w: Kampinoski Park Narodowy: praca zbiorowa, t. 3: Dzieje Puszczy Kampinoskiej i okolic, cz. 1, red. Piotr Matusak, Izabelin 2005, s. 351-455.

Encyklopedyja Powszechna, t. 1-28, oprac. Samuel Orgelbrand, Warszawa 1859-1868.

Ferchmin Marek, Bibliografia Puszczy Kampinoskiej 1991-2000, Izabelin 2009.

Fijałkowski Stanisław, Walki o wyzwolenie, w: Stare Babice na przestrzeni wieków, red. Ewa Pustoła-Kozłowska, Stare Babice 2013, s. 135-151.

Gościmska Alicja, Torowała nowe drogi niewidomym. Róża Czacka - Matka Elżbieta jako tyflolog i wychowawca, Laski 2014.

Gozdawa-Gołębiowski Jan, Obszar warszawski Armii Krajowej, Lublin 1992.

Groblewski Mieczysław, Próba ustalenia liczby żołnierzy ,,Grupy Kampinos” AK uczestniczących w Powstaniu Warszawskim, Warszawa 2002, s. 4-170, mps; t. 2: Stan liczebny i straty osobowe ,,Grupy Kampinos” AK w Powstaniu Warszawskim 1944 roku według różnych źródeł, s. 174-221, mps; t. 3: Stan liczebny i straty osobowe oddziałów wojskowych ,,Grupy Kampinos„ AK bez Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego, s. 222-324, mps; t. 4: Ostateczne wyniki prac analityczno-weryfikacyjnych przeprowadzonych w czasie od 1997 roku do pierwszej połowy 2002 roku, nad stanem liczebnym i stratami osobowymi ,,Grupy Kampinos” AK, s. 325-388, mps.

Herbst Stanisław, Bitwa na przedpolu Warszawy, w: Powstanie kościuszkowskie 1794, t. 1: Dzieje militarne, red. Tadeusz Rawski, Warszawa 1994, s. 329-344.

Heymanowski Kazimierz, Budnicy i holendrzy w dziejach gospodarstwa leśnego na Mazowszu. ,,Sylwan” 113 (1969), nr 5, s. 21-40.

Heymanowski Kazimierz, Dzieje Puszczy Kampinoskiej do połowy XIX wieku. ,,Sylwan” 110 (1966), nr 2, s. 1-15.

Heymanowski Kazimierz, Rozwój sieci osadniczej w dobrach kampinoskich od połowy XV do połowy XIX wieku. ,,Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 17 (1969), nr 3, s. 417-429.

Heymanowski Kazimierz, Z badań nad gospodarką bartną na Mazowszu (XV-XVIII w.). ,,Sylwan” 114 (1970), nr 4, s. 29-54.

Heymanowski Kazimierz, Znaczenie gospodarcze bartnictwa (XV-XVIII w.). ,,Sylwan” 115 (1971), nr 11, s. 13-36.

Hugo-Bader Kazimierz, Bitwa pod Budą Zaborowską. ,,Tygodnik Narodowy” 2 (1933), nr 3, 4, 5.

Jabłońska-Deptuła Ewa, Matka Elżbieta Czacka i Dzieło Lasek, Lublin 2002.

Jaroszewski Tadeusz S., Baraniewski Waldemar, Po pałacach i dworach Mazowsza: przewodnik, Warszawa 1995.

Kalwarczyk Grzegorz, Przewodnik po parafiach i kościołach Archidiecezji Warszawskiej, t. 1: Parafie pozawarszawskie, Warszawa 2014.

Kamińska Magdalena, Szkoła z puszczą w tle. ,,Parki Narodowe” 2008, nr 2, s. 18-20.

Kann Maria, Wierna Puszcza, Warszawa 1972.

Karbowski Władysław, Z dziejów warszawskiej partii majora Remiszewskiego. ,,Przegląd Piechoty” 12 (1939), z. 1, s. 83-97.

Karczmarek Łukasz, Pradzieje, w: Stare Babice na przestrzeni wieków, red. Ewa Pustoła-Kozłowska, Stare Babice 2013, s. 11-33.

Karczmarek Łukasz, Wacław Kurowski, w: Wacław Kurowski, Lipków sienkiewiczowski, Stare Babice 2014, s. 159-181.

Kieniewicz Stefan, Warszawa w powstaniu styczniowym. Warszawa 1954; Wyd. 2, Warszawa 1956; Wyd. 3, Warszawa 1965; Wyd. 4, Warszawa 1983.

Kirchmayer Jerzy, Powstanie Warszawskie, Warszawa 1984.

Kłosiewicz Ewa, Wróblewska Maria, Puszcza Kampinoska, Warszawa 1979, s. 3-12.

Koszada Jerzy, Grupa Kampinos. Partyzanckie zgrupowanie Armii Krajowej walczące w Powstaniu Warszawskim. Warszawa 1998, ss. 163; Wyd. 2 popr. i uzup., Warszawa 1999.

Kurowski Wacław, Lipków sienkiewiczowski, Stare Babice 2014, s. 5-158.

Kurowski Wacław, Pamiętnik proboszcza z Lipkowa, w: Dwie opowieści, czyli Warszawskie Łagiewniki, oprac. Zbigniew Godlewski, Warszawa-Koło 2010, s. 190-321.

Landy Teresa, Ksiądz Władysław Korniłowicz, Kraków 1978, Wyd. 2, Warszawa 2003.

Lipińska Beata, Kampinos-Palmiry, Warszawa 1977.

Loth Karol, Palmiry: przewodnik po cmentarzu i Muzeum, Warszawa 1993.

Łada Marcin, Lata II Rzeczypospolitej, w: Stare Babice na przestrzeni wieków, red. Ewa Pustoła-Kozłowska, Stare Babice 2013,s. 153-177.

Mandziuk Józef, Sanktuarium Matki Bożej Radosnej Opiekunki Przyrody w Secyminie Nowinach, Secymin-Nowiny 2006.

Matusak Piotr, Zwoliński Krzysztof, Puszcza Kampinoska w latach 1939-1945), w: Kampinoski Park Narodowy: praca zbiorowa, t. 3: Dzieje Puszczy Kampinoskiej i okolic, cz. 2, red. Piotr Matusak, Izabelin 2005, s. 165-421.

Minakowski Marek J., Gęstość sieci koligacji w parafii Kampinos w XIX wieku. ,,Przeszłość Demograficzna Polski” 35 (2014), s. 65-74.

Niszczota Emilia Janina, Ojciec wszystkich poszukujących: Sługa Boży ks. Władysław Korniłowicz – spowiednik, kierownik duchowy i wychowawca, Warszawa 1998.

Pacuski Kazimierz, Puszcza Kampinoska w średniowieczu i na początku czasów nowożytnych (do 1526 r.), w: Kampinoski Park Narodowy: praca zbiorowa, t. 3: Dzieje Puszczy Kampinoskiej i okolic, cz. 1, red. Piotr Matusak, Izabelin 2005, s. 173-224.

Pacuski Kazimierz, Średniowiecze i okres do połowy XVII wieku, w: Stare Babice na przestrzeni wieków, red. Ewa Pustoła-Kozłowska, Stare Babice 2013, s. 35-67.

Pawiński Adolf, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. 5: Mazowsze, Warszawa 1892, s. 142-145, 263-267, 282-285.

Petrowa-Wasilewicz Alina, Uśmiech księdza Alego: dzieje parafii św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie, Warszawa 2001.

Pilch Adolf, Partyzanci trzech puszcz, Warszawa 1992.

Podgóreczny Marian, Doliniacy, t. 1-3, Gdańsk 1991-1993.

Podlewski Stanisław, Przemarsz przez piekło, Warszawa 1949; Wyd. 2, Warszawa 1957; Wyd. 3, Warszawa 1971.

Podlewski Stanisław, Rapsodia Żoliborska. Warszawa 1957; Wyd. 2, Warszawa 1979.

Przygoda-Stelmach Marta, Bractwo parafialne św. Rocha przy kościele w Brochowie na Mazowszu w latach 1854-1881. ,,Saeculum Christianum” 20 (2013), s. 149-155.

Przygoda-Stelmach Marta, Proboszczowie parafii Brochów na Mazowszu od XIX do XX w. w świetle źródeł z archiwum parafialnego. ,,Saeculum Christianum” 21 (2014), s. 223-229.

Puget Wanda, Tułowice - Dwór. W: Pałace i dwory w dawnym województwie rawsko-mazowieckim, red. Wanda Puget, t. 1, Warszawa 1995, s. 137-150.

Pustoła-Kozłowska Ewa, Schyłek I Rzeczypospolitej oraz czasy zaborów, w: Stare Babice na przestrzeni wieków, red. Ewa Pustoła-Kozłowska, Stare Babice 2013, s. 69-133.

Pyrgała Jerzy, Zamczysko, gm. Kampinos, woj. warszawskie. ,,Informator Archeologiczny: badania” 14 (1980), s. 180-181.

Rawski Tadeusz, Herbst Stanisław, Puszcza kampinoska na przełomie XVIII i XIX wieku, w: Kampinoski Park Narodowy: praca zbiorowa, t. 3: Dzieje Puszczy Kampinoskiej i okolic, cz. 1, red. Piotr Matusak, Izabelin 2005, s. 293-349.

Różańska Halina, Strojec, gm. Kampinos, woj. warszawskie. ,,Informator Archeologiczny: badania” 9 (1975), s. 49-50.

Rutkowski Henryk, Główka Dariusz, Majewski Wiesław, Puszcza Kampinoska na przełomie XVIII i XIX wieku, w: Kampinoski Park Narodowy: praca zbiorowa, t. 3: Dzieje Puszczy Kampinoskiej i okolic, cz. 1, red. P. Matusak, Izabelin 2005, s. 225-291.

Samsonowicz Agnieszka, Łowiectwo w Polsce Piastów i Jagiellonów, Warszawa 2011.

Sawicki Zygmunt, Obroża” w konspiracji i Powstaniu Warszawskim. Dzieje Armii Krajowej na przedpolu Warszawy, Warszawa 2002.

Skiełczyński Zbigniew, Bitwa pod Budą Zaborowską 14 kwietnia 1863 r., Izabelin 1992.

Skiełczyński Zbigniew, Dawne dzieje parafii Łomna. ,,Wiad. Archid. Warszawskie” 73 (1991), nr 11, s. 18-25.

Skiełczyński Zbigniew, Dawny Brochów, Leszno 1993.

Skiełczyński Zbigniew, Dzieje parafii Głusk-Leoncin. ,,Wiad. Archid. Warszawskie” 66 (1984), nr 9-10, s. 331-336.

Skiełczyński Zbigniew, Górki Kampinoskie, Warszawa 1990.

Skiełczyński Zbigniew, Parafia Kampinos w 1777 roku. ,,Wiad. Archid. Warszawskie” 65 (1983), nr 11-12, s. 515-517.

Skiełczyński Zbigniew, Parafia Zaborów. ,,Wiad. Archid. Warszawskie” 74 (1992), nr 2, s. 120-128.

Słowaczyński Jędrzej, Polska w kształcie dykcyonarza historyczno-statystyczno-jeograficznego, Paryż 1833-1838.

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 1-15, red. Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski, Warszawa 1880-1902.

Smoliński Jan, Region Błonie w walce z okupantem hitlerowskim, Błonie 1994.

Stabińska Jadwiga, Matka Elżbieta Róża Czacka, Poznań 1981; Wyd. 2 uzup., Laski 1989.

Swat Tadeusz, Kapliczki i krzyże Puszczy Kampinoskiej, w: Kultura Ludowa Mazowsza i Podlasia: studia i materiały, t. 5, red. Arkadiusz Kołodziejczyk, Andrzej Stawarz, Warszawa 2002, s. 81-99.

Swat Tadeusz, Pamiątki września w Puszczy Kampinoskiej. ,,Niepodległość i Pamięć” 6 (1999), nr 2, s. 177-206.

Ważniewski Władysław, Na przedpolach stolicy 1939-1945, Warszawa 1974.

Włodarczyk Jarosław, Szkice z powstania styczniowego w Puszczy Kampinoskiej, Izabelin 2014.

Wojdecki Waldemar, Dzieje Leszna i Puszczy Kampinoskiej, Leszno koło Błonia 1998.

Wolff Adam, Rzetelska-Feleszko Ewa, Mazowieckie nazwy terenowe do końca XVI wieku, Warszawa 1982.

Wosiek Rut, Ksiądz Władysław Korniłowicz – kapłan wśród ludzi, Laski-Warszawa 2009.

Woyda Stefan, Pradzieje Puszczy Kampinoskiej, w: Kampinoski Park Narodowy: praca zbiorowa, t. 3: Dzieje Puszczy Kampinoskiej i okolic, cz. 1, red. Piotr Matusak, Izabelin 2005, s. 19-172.

Wyszyński Stefan, Nasz Ojciec: ksiądz Władysław Korniłowicz, Warszawa 1980.

Wywiał Przemysław, Konspiracja w Puszczy Kampinoskiej i Niepodległa Rzeczpospolita Kampinoska 1944, Warszawa 2012.

Zahorski Andrzej, Warszawa w Powstaniu Kościuszkowskim; Wyd. 2, Warszawa 1985.

Zanowa Maria, Prof. dr Roman Kobendza: (wspomnienie). ,,Zeszyty naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Leśnictwo” 1958, z. 1, s. 30-42.

Zieliński Stanisław, Bitwy i potyczki 1863-1864. Na podstawie materyałów drukowanych i rękopiśmiennych Muzeum Narodowego w Rapperswilu, Rapperswil 1913.

Zwoliński Krzysztof, Puszcza Kampinoska w latach 1913-1939, w: Kampinoski Park Narodowy: praca zbiorowa, t. 3: Dzieje Puszczy Kampinoskiej i okolic, cz. 2, red. Piotr Matusak, Izabelin 2005, s. 7-163.

Żółtowski Michał, Blask prawdziwego światła: Matka Elżbieta Róża Czacka i jej dzieło, Lublin 1999.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.