Vol 23 (2016)

Spis treści

Rozprawy i Artykuły

NAJSTARSZE HEBRAJSKIE INSKRYPCJE ALFABETYCZNE (ANALIZA EPIGRAFICZNA) PDF
Przemysław Nowogórski 5-15
IN RE OBSCURA VERSANTES. LA COMPLESSA QUESTIONE AGIOGRAFICA DEI MARTIRI AMITERNINI E NUOVE PROSPETTIVE DI INTERPRETAZIONE PDF
Luca Capannolo 16-24
LISTY POLECAJĄCE SYDONIUSZA APOLINAREGO – DZIEDZICTWO TRADYCJI I WYZWANIE PRZEMIAN PDF
Tomasz Skibiński 25-35
OPIS ŚWIĄTYNI MĄDROŚCI BOŻEJ W KONSTANTYNOPOLU PROKOPIUSZA Z CEZAREI – MIĘDZY HISTORIOGRAFIĄ A RETORYKĄ PDF
Magdalena Garnczarska 36-47
RAPTUS PUELLAE JAKO PRZESZKODA MAŁŻEŃSKA W DEKRECIE GRACJANA PDF
Beata Wojciechowska 48-53
TEKSTY HIERONIMA, SEDULIUSZA SZKOTA I BEDY CZCIGODNEGO W BIBLIJNYCH KODEKSACH PŁOCKICH I NADMOZAŃSKICH Z XII W. PRÓBA PORÓWNANIA PDF
Leszek Misiarczyk 54-72
„NEC TEMERE NEQUE INIUSTE, SED CONSULTO ET AEQUITATIS DUCTU IN HANC TERRAM TRANSVECTUS SUM” (GG II, 12) – LEGITYMIZOWANIE WŁADZY W GESTA GUILLELMI WILHELMA Z POITIERS PDF
Bartłomiej Dżwigała 73-92
L’EDUCAZIONE DELLE RAGAZZE NEL XIV SECOLO SECONDO FRANCESCO DA BARBERINO PDF (Italiano)
Anna Głusiuk 93-102
DZIAŁALNOŚĆ USTAWODAWCZA KSIĘCIA MAZOWIECKIEGO JANUSZA I STARSZEGO 1381-1429 PDF
Patrycja Herod 103-124
DRUKI XV- WIECZNE W ZBIORACH BIBLIOTEKI KLASZTORU KARMELITÓW W CZERNEJ PDF
Waldemar Graczyk 125-130
JAN KAPISTRAN W „ANNALES...” JANA DŁUGOSZA PDF
Barbara Kowalska 131-144
SZLACHTA A DUCHOWIEŃSTWO NA SEJMACH W LATACH CZTERDZIESTYCH I PIĘĆDZIESIĄTYCH XVI WIEKU PDF
Łukasz Godlewski 145-160
ODRODZENIE NAMYSŁOWSKIEGO KLASZTORU FRANCISZKAŃSKIEGO W XVII WIEKU W ŚWIETLE PIERWSZEGO ROZDZIAŁU KRONIKI KONWENTU PDF
Marcin Musiał 161-180
ECHA WYDARZEŃ ZE ŚWIATA ZEWNĘTRZNEGO NA KARTACH KRONIKI ZOFII GROTHÓWNY Z LAT 1703-1741 PDF
Milena Mierzejewska 181-190
„WĘGIERSKI ŚLAD”.Z WIOSNY LUDÓW (1848-1849) NA OBSZARZE KORONY ŚW. STEFANA DO POLSKIEGO POWSTANIA (1863-1863), CZ. I PDF
Adam Buława 191-207
ANTONI MESSING, WSPÓŁTWÓRCA POMNIKA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY PRZED KOŚCIOŁEM REFORMATÓW I SERII WZOROWANYCH NA NIM NAGROBKÓW WZNIESIONYCH NA CMENTARZACH WARSZAWY PDF
Marta Wiraszka 208-222
PAŁAC W PODHORCACH W LATACH 1865 –1939. STAN BADAŃ I POSTULATY BADAWCZE PDF
Katarzyna Paduch 223-231
BRACIA TUŁODZIECCY – PRZYCZYNEK DO BIOGRAFII PDF
Monika Dobrzeniecka 232-238
FASCYNACJA LUDEM JANA LUDWIKA POPŁAWSKIEGO PDF
Michał Kowalczyk 239-249
TROSKA METROPOLITY ANDRZEJA SZEPTYCKIEGO O UKRAIŃSKICH EMIGRANTÓW W AMERYCE PÓŁNOCNEJ I POŁUDNIOWEJ PDF
Adam Kubasik 250-262
SKŁADNICE ZBIORÓW PRUSKIEJ BIBLIOTEKI PAŃSTWOWEJ NA DOLNYM ŚLĄSKU W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ PDF
Jarosław Robert Kudelski 263-275
PRÓBY PRZEDZIERANIA SIĘ DROGĄ MORSKĄ PRZEZ NIEMIECKĄ BLOKADĘ POLSKIEGO WYBRZEŻA 1 IX 2 X 1939 ROKU PDF
Piotr Sykut 276-293
STAN BADAŃ NAD DZIEJAMI PUSZCZY KAMPINOWSKIEJ PDF
Edgar Sukiennik 294-308

Sprawozdania i Komunikaty

DOKUMENTACJA PRZEWODÓW HABILITACYJNYCH WYDZIAŁU KOŚCIELNYCH NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ATK PDF
Dariusz Milewskii 332-343
SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ JARZMO LIGI ŚWIĘTEJ? – JAN III SOBIESKI I RZECZPOSPOLITA W LATACH 1684-1696 PDF
Dariusz Milewskii 344-345
SPRAWOZDANIE Z ODBYWAJĄCYCH SIĘ W INH WNHiS IMPREZ O CHARAKTERZE NAUKOWYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PDF
Marek Groszkowski 346-350

Edycja Tekstów Źródłowych

NIEZNANE LISTY GRZEGORZA PIRAMOWICZA DO BARBARY Z DUNINÓW SANGUSZKOWEJ Z 1781 ROKU PDF
Jolanta Marszalska 309-316
PROJEKT ORGANIZACJI I FINANSOWANIA „WOJSKA JKM I RZPTEJ ZAPOROSKIEGO” Z 1683 ROKU – PRZYCZYNEK DO BADAŃ NAD FUNKCJONOWANIEM WOJSK KOZACKICH W STRUKTURACH SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ W DOBIE WOJNY Z IMPERIUM OSMAŃSKIM 1683–1699 PDF
Zbigniew Hundert 317-324