Zjawiska niecodzienne, klęski elementarne i przemarsze wojsk w Wielkopolsce w XVII i XVIII w. i ich wpływ na funkcjonowanie klasztoru benedyktynek w Poznaniu w świetle Kronik Benedyktynek Poznańskich

Ada Lewandowska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/sc.2017.24.18

Abstrakt


The Monastery in Poznań was founded in 1607 by Magdalena Mortęska – the reformer of the Benedictine Order. By analysing the monastic cornicles, the author wanted to show the influence of extra-ordinary events in Greater Poland and Poznan in 17th and 18th Century on
life of enclosed nuns. The article describes what changed when people visited the monastery, what life of nuns looked like during epidemics, floods and other disasters that took place in Greater Poland. The influence of wars and quartering foreign armies in the city of Poznan on life of nuns in the Benedictine Monastery was also included.


Słowa kluczowe


Nuns in the Benedictine Monastery, Poznan, Monastery, Disasters, Army

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kroniki Benedyktynek Poznańskich, oprac. M. Borkowska, W. Karkucińska, J. Wiesiołowski, Poznań 2001.

Bochnak W., Księżna Anna Śląska 1204-1265 w służbie ludu Śląskiego i Kościoła, Wrocław 2007.

Boras Z., Trzeciakowski L., W dawnym Poznaniu, Poznań 1971.

Borkowska M., Skład osobowy polskich klasztorów cysterek w XVII-XVIII w., w: Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej. Materiały z siódmej Międzynarodowej Konferencji Cystersologów odbytej z okazji 800. Rocznicy fundacji opactwa cysterek w Trzebnicy. Trzebnica 18-21 września 2002 r., red. A. M. Wyrwa, A. Kiełbasa, J. Swastek, Poznań 2004, s. 62-79.

Borkowska M., Słownik mniszek benedyktyńskich w Polsce, Tyniec 1989.

Borkowska M., Słownik polskich ksień benedyktyńskich, Niepokalanów 199

Brygman A., Klasztor Benedyktynek w Bysławku 1602-1836, w: Sanctimoniales. Zakony żeńskie w Polsce i Europie Środkowej (do przełomu XVIII i XIX wieku), red. A. Radzimiński,

D. Karczewski, Z. Zyglewski, Bydgoszcz-Toruń 2010, s. 321-331.

Brzustowicz G. J., Genealogia Tuczyńskich de Wedel: część 2 (XVII- pocz. XVIII w.), „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny 13/2006, s. 93-107.

Burthard D., Burthard J., Morowe powietrze – krótki szkic do historii zarazy na ziemiach polskich w pierwszej połowie XVIII wieku, „Nowiny Lekarskie”, 77/2008, s. 334-338.

Dworzaczek W., Andrzej Górka, w: Wielkopolski Słownik Biograficzny, Warszawa-Poznań 1981, s. 217-218.

Górniak M. R., Legnica, w: Encyklopedia Katolicka t. 10, Lublin 2004, k. 673-676.

Górski K., Magdalena Mortęska i jej rola w reformie trydenckiej w Polsce, „Nasza Przeszłość”, 34/1971, s. 131-176.

Górski K., Matka Mortęska, Kraków 1971.

Gwioździk J., Kultura umysłowa benedyktynek kongregacji chełmińskiej w okresie staropolskim, w: Sanctimoniales. Zakony żeńskie w Polsce i Europie Środkowej, red. A. Radzimiński, D. Karczewski, Z. Zyglewski, Bydgoszcz-Toruń 2010, s. 481-499.

Jakimowicz T., Pałac Górków w Poznaniu, Poznań 1998.

Kaniecki A., Poznań. Dzieje miasta wodą pisane, Poznań 2004.

Kanior M., Pierwsze fundacje cysterek na ziemiach polskich, w: Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej. Materiały z siódmej Międzynarodowej Konferencji Cystersologów odbytej z okazji 800. Rocznicy fundacji opactwa cysterek w Trzebnicy. Trzebnica 18-21 września 2002 r., red. A. M. Wyrwa, A. Kiełbasa,

J. Swastek, Poznań 2004, s. 39-51.

Karpiński A., W walce z niewidzialnym wrogiem: epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej w XVI – XVII wieku i ich następstwa demograficzne, społeczno-ekonomiczne i polityczne, Warszawa 2000.

Knapowska W., Dzieje fundacji Ludwiki Radziwiłłowej w Poznaniu, Poznań 1930.

Kracik J., Staropolskie postawy wobec zarazy, Kraków 2012.

Kraszewski I., Stolica po raz ostatni, czyli jak Szwedzi uczynili z Poznania siedzibę dworu królewskiego, w: Jak Czarniecki do Poznania. Wydawnictwo pokonferencyjne z konferencji „Jak Czarniecki do Poznania”, Poznań 26 IX 2008, Poznań 2009, s. 37-66.

Małysz K. Lubomierz,w: Encykloepdia Katolicka t. 11, Lublin 2006, k. 66.

Namaczyńska S., Kronika klęsk elementarnych w Polsce i w krajach sąsiednich w latach 1648-1696. Zjawiska meteorologiczne i pomory, Lwów 1937.

Ochmann S. Andrzej Opaliński, w: Wielkopolski Słownik Biograficzny, Warszawa -Poznań 1981, s. 529.

Podhorecki L., Rapier i koncerz, Warszawa 1985.

Serwański M., Formy aktywności kolegium jezuickiego w Poznaniu w XVI-XVIII wieku, "Mazowieckie Studia Humanistyczne", 2/2002, s. 31-39.

Sokołowski A., Wielkie klęski społeczne i walka z niemi, Warszawa 1917.

Stellmach B., Kontynuacja historii klasztoru Cysterek w Trzebnicy, w: Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej. Materiały z siódmej Międzynarodowej Konferencji Cystersologów odbytej z okazji 800. Rocznicy fundacji opactwa cysterek w Trzebnicy. Trzebnica 18-21 września 2002 r., red. A. M. Wyrwa, A. Kiełbasa, J. Swastek, Poznań 2004, s. 540-549.

Śmigalski B., Śrem, w: Encykloepdia Katolicka t. 19, Lublin 2013, k. 298.

Topolski J., Wielkopolska poprzez wieki, Poznań 1999.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.