Listy Daniela Rupicha komendanta Neamț z listopada 1695 r. Przyczynek do rywalizacji Rzeczypospolitej o Mołdawię w okresie powiedeńskim

Marcin Markowicz

Bibliografia


Archiwum Diecezjalne w Tarnowie, Copia kontraktu z Rynkarem któremu pozwolono postawić

dom na Siewcu, LP VII Pilzno 1229-1700, bez sygn.

Archiwum Parafialne w Pilźnie, Elenchus, bez sygn.

Jabłoński J., Popiela T., Tomasiewicz S., Pilzno. Kościoły i kaplice parafii pilźnieńskiej na

przestrzeni dziejów, [Pilzno 2004].

Kowalski W., Schematyzm Diecezji Krakowskiej z tzw. Kopiarza Wiślickiego, „Archiwa

Biblioteki i Muzea Kościelne”, 81/2004.

Księgi egzaminów do święceń w diecezji krakowskiej z lat 1573-1614, oprac. Z. Pietrzyk,

Kraków 1991.

Kumor B., Archidiakonat sądecki, ABMK, 8-9/1964.

Kumor B., Archidiakonat sądecki. Opracowanie materiałów źródłowych do atlasu historycznego

Kościoła w Polsce, Lublin 1964.

Kumor B., Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1975, t. 1-4, Kraków 1998-2002.

Kumor B., Przenoszenie praw parafialnych w Małopolsce południowej w okresie średniowiecza,

„Polonia Sacra”, 10-11/1958, s. 263.

Kumor B, Rozwój sieci dekanalnej w południowej części diecezji krakowskiej do r. 1772,

„Roczniki teol.-kanon.”, 9/1962, z. 1.

Kumor B., Statuty Bractwa Kapłańskiego oficjałatu pilzneńskiego przy kościele św. Jana

Chrzciciela w Pilźnie, ABMK, 5/1962.

Nowak A., Słownik Biograficzny Kapłanów Diecezji Tarnowskiej 1786-1985, t. 2, Tarnów 2000, s. 108.

Pilzno, w: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, t. 8, red. B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1887.

Surdacki M., Prepozyci szpitala Świętego Ducha i Leonarda w Urzędowie w XV-XVIII wieku, ABMK, 80/2003.

Szczeklik K., Pilzno i Pilźnianie, Kraków 1911.

Szczepaniak J., Duchowieństwo diecezji krakowskiej w XVIII wieku. Studium prozopograficzne, Kraków 2010.

Szymański J., Kapituła kolegiacka w Wojniczu 1465-1786, Lublin 1962.

Szczepaniak J., Katalog duchowieństwa diecezjalnego zestawiony na podstawie krakowskich ksiąg święceń (1646-1789), Kraków 2008-2009.

Szczepaniak J., Spis prepozytów i plebanów diecezji krakowskiej XVIII w., Kraków 2008.

Wiśniowski E., Materiały do stanu liczebnego duchowieństwa i służby kościelnej w diecezji krakowskiej w pierwszej połowie XVI wieku, ABMK, 18/1969.

Wiśniowski E., Parafie w średniowiecznej Polsce. Struktura i funkcje społeczne, Lublin 2004.

Wojtanowski J., „Monografia Pilzna” (Dzieje Pilzna do pierwszej wojny światowej), „Rocznik pilźnieński”, 2009.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.