Święty Władysław w Pułtusku

Radosław Lolo

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/sc.2018.25.15

Abstrakt


The article deals with the fate of the relics of Saint Władysław donated in 1585 by the Polish queen Anna Jagiellonka to the Jesuit college in Pułtusk. They were handed over from the royal treasury as evidence of gratitude for the education of Andrzej Batory - nephew of King Stephen I. Later the members of the Waza dynasty: princess Anna Katarzyna (1634) and king Władysław IV Waza (1635), fond homage to these relics. At that time he also gave them a silver reliquary as a gift. After the suppression of the Jesuits, the fate of the relics was unknown. Artifacts connected associated with them were found in the church of Saint Peter and Paul in Pułtusk in 2016. Research was unable to confirm that 7 of the oldest parts of a skull came from Saint Władysław`s skull which is now kept in Györ (lack of the DNA in the parts from Pułusk). Later, it was confirmed that these artifacts venerated in Pułtusk were relics of Saint Władysław. On the basis of the source analysis and comparison of the size of herms and pillows the author fixed that this herm, which was kept in Diocesan Museum in Płock, known as herm Saint Maurycy`s herm is in fact the herm donated to the Pułtusk`s Jesuits by Władysław IV in 1635 on Saint Władysław`s relics.


Sponsor


St. Ladislaus- relics; St. Ladislaus- worship; St. Ladislaus's polish reliquary; Pułtusk- Jesuits College; King Władysław IV Vasa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Annuae Litterae Sosietatis Jesu 1585. Provincia Poloniae, Romae 1587.

Monumenta Poloniae Vaticana, t. IV: I.A. Caliagri Nuntii Apos.[tolici] in Polonia epistolas et acta 1578-1581, oprac. L. Boratyński, Kraków 1915.

Monumenta Poloniae Vaticana, t. V: Alberti Bolonetti Nuntii Apostolici in Polonia epistolarum et actorum partem I: aa. 1581-1582, oprac. E. Kuntze C. Nanke, Kraków 1923-33.

Monumenta Poloniae Vaticana, t. VI: Alberti Bolonetti Nuntii Apostolici in Polonia epistolarum et actorum pars II: a. 1583, oprac. E. Kuntze, Kraków 1938.

Volumina Constitutionum, t. II: 1550-1609, Volumen 1: 1550-1585, oprac. S. Grodziski I. Dwornicka i W. Uruszczak, Warszawa 2005.

Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, oprac. L. Grzebień SJ i in., Kraków 2004.

Gorys E., Leksykon świętych, Warszawa 2007.

Horn I., Andrzej Batory, Warszawa 2010.

Kuźmina D., Jakub Wujek (1541-1597) pisarz, tłumacz i misjonarz, Warszawa 2004.

Lipka C., Święty król węgierski Władysław, „Quo Vadis?”, 47/2017, s. 3-15.

Lipka C., Święty król węgierski Władysław, w: Węgry – Polska, wspólne dziedzictwo, red. J. Zimny, Sandomierz 2007, s. 315-329.

Lolo R., Kolegium jezuickie w Pułtusku pod koniec XVIII wieku. Przyczynek do historii zespołu architektonicznego, w: Polska – Europa – Afryka. Studia ofiarowane Profesorowi Bronisławowi Nowakowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, red. M. Dygo et al., Pułtusk 2007, s. 77-86.

Lolo R., Ksiądz Piotr Skarga SJ w Pułtusku. Fragment biografii na tle dziejów miasta, w: Piotr Skarga SJ – kaznodzieja z Mazowsza, red. A. Koseski, R. Lolo, Pułtusk 2013, s. 61-82.

Lolo R., Kult św. Stanisława Kostki w diecezji płockiej do 1773 r., w: Zwykli niezwykli. Kult świętych w diecezji łomżyńskiej. Katalog wystawy, red. B. Kalinowska, K. Mróz, Ostrołęka 2016, s. 83-90.

Lolo R., Oświata w Rzeczypospolitej w czasach panowania Stefana Batorego ze szczególnym uwzględnieniem jezuitów, w: Stefan Batory – król Rzeczypospolitej i książę Siedmiogrodu. Báthory István lengyel király ès erdèlyi Fejedelem, red. A. Körmendy, R. Lolo, Pułtusk 2008.

Lolo R., Powstanie i rozwój kolegium jezuickiego w Pułtusku za posługi biskupiej Andrzeja Noskowskiego, w: Renesans na Mazowszu. Andrzej Noskowski – biskup płocki, red. A. Koseski, K. Ostrowski, L. Sobieraj, Pułtusk-Płock 2011.

Lolo R., Towarzystwo Jezusowe w diecezji płockiej 1566-1773. Studium koegzystencji w dobie recepcji reformy trydenckiej, Pułtusk 2013.

Mandziuk S., Kościelne dzieje Bielan warszawskich, „Saeculum Christianum”, 2/2000, s. 51-65.

Młodyński J., Pniewski Jan Tomasz (1776-1858), w: T. Kowalski, J. Młodyński, J. Szczepański, Wpisani w historię Pułtuska. Słownik biograficzny, Pułtusk 2001, s. 230-231.

Nastalska-Wiśnicka J., Władysław I, Laszlo, Ladislaus, w: Encyklopedia katolicka, t. 20, Lublin 2014, k. 745.

Paszenda J. SJ, Budowle jezuickie w Polsce XVI-XVIII w., t. 2, Kraków 2000.

Piechnik L. SJ, Dzieje Akademii Wileńskiej, t. 1: Początki Akademii 1570-1599, Rzym 1984.

Wołosz A. K. F., Opis kościoła pojezuickiego w Pułtusku z 1775 r., „Studia Mazowieckie”, 3/1998, z. 1-2, s. 104-119.

Wykaz relikwii w diecezji płockiej, „Miesięcznik Pasterski Płocki”, 1927, nr 2.

Ziółek J., Diecezja płocka w latach 1832-1863, „Studia Płockie”, 3/1975.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.