Księgozbiór parafii we Wrzawach w świetle wizytacji generalnej z 1748 roku

Tomasz Moskal

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/sc.2018.25.19

Abstrakt


The article presents the parish library in Wrzawy in 1748. Information about it was provided by the protocol of the general visitation of the archdeaconry of Zawichost in the diocese of Cracow, realized by the archdeacon of that time, Józef Cyprian Lange (+1757). The collection of 15 books had a typically pastoral character. Texts of the Holy Scriptures, homiletic works of Alexander Lorencowicz, Sebastian Stryjewicz, Jan Osorius, Didacus Nisenus theological-moral Jan Busaeus, Robert Bellarmine, Ludwik of Granada and ascetic Tomasz and Kempis, helped to work on the pulpit or in the confessional. Thus, although it was not a collection of books, it was varied in content.


Słowa kluczowe


parish collections; Wrzawy; Cracow diocese; archdiocese of Zawichost

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


AKMK, sygn. AV 46, Archidiaconatus Zawichostensis, tres decanatus, videlicet Urzędoviensem, Opatoviensem et Zawichostensen, in quibus ecclesiae parochiales numerantur 45, complectens, sub felici regimine et auspiciis Cel. Principis R. D. Adreae Stanislai Kostka comitis in Załuskie Załuski, episcopi Cracoviensis, ducis Severiae, generali visitatione lustratus, per Cyprianum Joosephum Langi IUD, in ecclesia cathedrali Cracoviensi, archidiaconum Zawichostensem, canonicum Sandomieriensem, praepositum Rakoviensem anno 1748. Wykorzystałem mikrofilm wizytacji przechowywany w ABMK, sygn. 3317.

Aumann J., Zarys historii duchowości, Kielce 1993.

Barcik M., Sebastian Fabian Stryjewicz, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 44, Kraków 2006-2007, s. 528-530.

Bazielich A., Dionizy Kartuz, w: Encyklopedia Katolicka, t. 3, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Lublin 1979, kol. 1339-1340.

Besse Piotr, w: Podręczna Encyklopedia Kościelna, t. 1-2, red. Z. Chełmicki, Warszawa 1904, s. 279.

Brovetto C., Mezzadri L., Ferrario F., Ricca P., Historia duchowości, t. 5: Duchowość chrześcijańska czasów nowożytnych, Kraków 2005.

Budziło B., Gorzyce i Wrzawy. Zarys dziejów, Kraków 2000.

Budziło B., Wrzawy w świetle kronik, pamiętników i relacji, Wrzawy-Sandomierz 2008.

Calati B., Grégoire R., Blasucci A., Historia duchowości, t. 4: Duchowość średniowiecza, Kraków 2005.

Czapnik M., Księgozbiór ks. Jana Bogusławskiego świadectwem zainteresowań cysterskiego kaznodzieiei i tłumacza, „Roczniki Biblioteczne”, 53/2009, s. 147-172.

Estreicher K., Bibliografia polska, cz. 3, t. 12-34, Kraków 1891-1951.

Instrukcja wydawnicza do źródeł historycznych od połowy XVI do połowy XIX wieku, red. K. Lepszy, Wrocław 1953.

Jemioł P., Spowiedź ludzi prostych i kierownictwo duchowe według „Confessio et instructio idiotae” o. Grzegorza Tereckiego, „Studia Claramontana”, 2/1981, s. 248-275.

Kanior M., Historia monastycyzmu chrześcijańskiego, t. 2: Średniowiecze w Kościele zachodnim (od IX do XVI wieku), Kraków 2001.

Kowalski W., Uposażenie parafii archidiakonatu sandomierskiego w XV-XVIII wieku, Kielce 1998.

Krzysztofik M., Biblia w kazaniach pogrzebnych Aleksandra Lorencowicza (1670) – płaszczyzna obecności, funkcje nawiązania, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Seria Filologiczna, Zeszyt 65/2010, Historia literatury 5, s. 62-78.

Krzysztofik M., Siedemnastowieczna refleksja o rolach kobiety i mężczyzny w małżeństwie (na podstawie kazań pogrzebowych), „Res gestae. Czasopismo historyczne”, 2016, nr 3, s. 5-18.

Kumor B., Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. 4, Kraków 2002.

Litak S., Kościół łaciński w Rzeczypospolitej około 1772 roku. Struktury organizacyjne, Lublin 1996.

Ludwik z Granady, Przewodnik grzeszników, Warszawa 2002.

Moskal T., Biblioteki parafialne w archidiakonacie sandomierskim w XVIII wieku, Sandomierz 2005.

Nitecki P., Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965-1999. Słownik biograficzny, Warszawa 2000.

Olejnik S., Teologia moralna, t. 1: Wprowadzenie i idea wiodąca, Warszawa 1988.

Ozorowski E., Gutowski Walerian Wojciech, w: Słownik Polskich Pisarzy Franciszkańskich, red. H. E. Wyczawski, Warszawa 1981, s. 168-169.

Ozorowski E., Stryjewicz Sebastian Fabian, w: Słownik Polskich Teologów Katolickich, t. 4, red. H. E. Wyczawski, Warszawa 1983, s. 218-219.

Panuś K., Lorencowicz Aleksander, w: Encyklopedia Katolicka, t. 10, red. E. Ziemann, Lublin 2004, kol. 1396.

Panuś K., Ludwik z Granady, w: Encyklopedia Katolicka, t. 11, red. E. Ziemann, Lublin 2006, kol. 178-179.

Panuś K., Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim, t. 2, cz. 1: Kaznodziejstwo w Polsce. Od Średniowiecza do Baroku, Kraków 2001.

Pawlak W., „O pewnym sposobie naszych literatów, że przy niewielkim czytaniu mogą się łatwo wielkimi erudytami pokazać”. Kompendia jako źródło erudycji humanistycznej, w: Staropolskie kompendia wiedzy, red. I. M. Dacka-Górzyńska, J. Partyka, Warszawa 2009, s. 45-72.

Pawlak W., Praedicator urbanus – Walerian Gutowski OFMConv., w: Wielcy kaznodzieje Krakowa. Studia in honorem prof. Eduardi Staniek, Kraków 2006, s. 191-226.

Prarat W., Parafia Wrzawy. Zarys dziejów, Wrzawy-Sandomierz 2008.

Prarat W., Wrzawy. Szkice z dziejów wsi,

Wrzawy-Sandomierz 2001.

Prejs R., Robert Bellarmin, w: Encyklopedia Katolicka, t. 17, red. E. Gigilewicz, Lublin 2012, kol. 132-135.

Prejs R., Tomasz a Kempis, w: Encyklopedia Katolicka, t. 19, red. E. Gigilewicz, Lublin 2013, kol. 870-871.

Rawski J., Wybrane zagadnienia dotyczące administracji kościelnej w widłach Wisły i Sanu, Tarnobrzeg 1997.

Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800, red. E.O.G. Haitsma Mulier en G.A.C. van der Lem, Den Haag 1990.

Saranyana J.I., Illianes J.L., Historia teologii, Kraków 1997.

Sas J., Aleksander Lorencowicz. Studium z epoki panegirycznej, „Przegląd Powszechny”, 39/1893, s. 81-102, 185-209, 363-387.

Szady J., Księgozbiory parafialne w prepozyturze wiślickiej w II połowie XVIII wieku, Lublin 2008.

Szczepaniak J., Duchowieństwo diecezji krakowskiej w XVIII wieku. Studium prozopograficzne, Kraków 2010.

Szczepaniak J., Katalog duchowieństwa diecezjalnego zestawiony na podstawie krakowskich ksiąg święceń (1646-1789), A-I, Kraków 2008.

Szczepaniak J., Spis prepozytów i plebanów diecezji krakowskiej (XVIII w.), Kraków 2008.

Szteinke A., Gutowski Bernard, w: Słownik Polskich Teologów Katolickich, t. 1, red. H. E. Wyczawski, Warszawa 1983, s. 611-612.

Szudrowicz A., Biblioteka klasztoru karmelitów w Kcyni, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, 78/2002, s. 234-274.

Wiśniewski J., Katalog prałatów i kanoników sandomierskich od 1186 do 1929 r., tudzież sesje kapituły sandomierskiej od 1581 do 1866 r., Radom 1928.

Wyczawski H. E., Terecjusz Grzegorz, w: Słownik Polskich Teologów Katolickich, t. 4, red. H. E. Wyczawski, Warszawa 1983, s. 323-324.

Zasady wydawania tekstów staropolskich. Projekt, PAN, Instytut Badań Literackich, Wrocław 1955.

Ziemman E., Naśladowanie Chrystusa, w: Encyklopedia Katolicka, t. 13, red. E. Gigilewicz, Lublin 2009, kol. 788-789.

Zwiercan A., Gutowski Wojciech, w: Encyklopedia Katolicka, t. 6, red. J. Walkusz, Lublin 1993, kol. 410.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.