Wytyczne dla autorów

 

Etapy akceptacji i redakcji tekstu zgłoszonego do publikacji

Etap 1: Przygotowanie i przekazanie tekstu do Redakcji

 • Teksty prosimy nadsyłać drogą elektroniczną (spch@uksw.edu.pl), w formacie Word (*.doc, *.docx) lub RTF, a także – gdy artykuł zawiera niestandardową czcionkę lub rysunki – w formacie PDF lub poprzez platformę czasopisma i zgłoszenie artykułu w systemie (warunkiem zgłoszenia tekstu w ten sposób jest (1) uprzednia rejestracja na platformie; (2) zalogowanie się; (3) wybranie zakładki Zgłoś tekst).
 • Teksty zgłaszane do publikacji powinny mieć następującą ogólną strukturę: tytuł - streszczenie - słowa kluczowe - główny tekst podzielony na część wstępną, zatytułowane i ponumerowane części zasadnicze, część będącą zakończeniem - bibliografia - tytuł w j. ang. - streszczenie w j. ang. - słowa kluczowe w j. ang.
 • Formatowanie tekstu: wielkość czcionki tekstu głównego: 12 pt. / wielkość czcionki w przypisach: 11 pt. / interlinia: 1,5 wiersza / marginesy: 2,5 cm.
 • W tekście należy unikać wyróżnień (czcionka pogrubiona, podkreślenie, druk rozstrzelony itp.) z wyjątkiem kursywy stosowanej w przypadku cytowanych tytułów oraz terminów i wyrażeń obcojęzycznych.
 • Cytaty w tekście należy pisać czcionką prostą, w cudzysłowie, a cytaty wewnętrzne (cytat w cytacie) - w cudzysłowie »niemieckim«.
 • W przypadku używania znaków specjalnych (np. symbole logiczne, matematyczne, alfabet grecki) należy dołączyć plik z odpowiednią czcionką.
 • Pierwszą stronę tekstu należy rozpocząć od imienia i nazwiska Autorki/Autora, w następnej linii - afiliacja (jednostka zatrudniająca), następnie (po stosownym odstępie) - tytuł tekstu. Dodatkowe informacje o Autorze (ORCID, adres, telefon, e-mail) prosimy podać w treści maila lub w osobnym załączniku.
 • Do tekstu należy dołączyć streszczenie w języku polskim i jego tłumaczenie (wraz z tytułem artykułu) na język angielski, a także listę 3-8 słów kluczowych w obu językach (PL, ANG). Styl streszczenia powinien być bezosobowy.
 • Streszczenie artykułu powinno w zwięzły sposób przedstawiać: (1) podjęty problem, (2) cel zrealizowanych badań, (3) wyniki przeprowadzonych badań oraz (4) wnioski wynikające z badań. Rozmiar streszczenia: 200-300 słów.
 • Cytowania bibliograficzne oraz bibliografia końcowa powinny zostać przygotowane według wzoru podanego w zakładce: Sposób cytowania
 • Objętość tekstu nie powinna przekraczać 40.000 znaków (licząc przypisy i spacje). W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość zwiększenia objętości tekstu po uzgodnieniu z Redakcją.
 • Ewentualne schematy i rysunki powinny stanowić jedną całość (jako "rysunek zgrupowany", czy "ramka"), aby uniknąć ich zniekształcenia w trakcie formatowania tekstu do druku.
 • W przypadku nieotrzymania potwierdzenia odbioru tekstu ze strony Redakcji w okresie 7 dni, prosimy o ponowny kontakt e-mail.
 • Nadesłanie materiału do Redakcji jest równoznaczne z oświadczeniem Autorki/Autora o (1) oryginalności tekstu, (2) niepublikowania go wcześniej oraz (3) nieprzyjęcia go do publikacji w innej redakcji, a także z tym, że nie będzie nigdzie złożony do publikacji w czasie, gdy podlega recenzowaniu dla SPCh (do momentu otrzymania informacji na temat wyniku recenzji).
 • W przekazanych materiałach w odpowiedni sposób powinny zostać ujawnione informacje o podmiotach, które przyczyniły się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, ewentualne źródła finansowania, itp.).

Etap 2: Wstępna ocena przez Redakcję przekazanego tekstu

 • Redakcja wstępnie ocenia tekst pod kątem jego zgodności z profilem tematycznym czasopisma oraz poprawności i kompletności strony formalnej.
 • Redakcja sprawdza oryginalność nadsyłanych artykułów za pomocą systemu JSA (Jednolity System Antyplagiatowy - system ten jest wprowadzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako obowiązujący we wszystkich instytucjach naukowych w Polsce).
 • W przypadku oceny pozytywnej tekst jest kierowany do recenzji.
 • W przypadku oceny negatywnej, dotyczącej niezgodności tematyki tekstu z profilem czasopisma lub braku jego oryginalności, tekst jest odrzucany.
 • W przypadku konieczności uzupełnienia lub poprawienia strony formalnej tekstu jest on przekazywany Autorce/Autorowi w celu dokonania zmian. Po ich wprowadzeniu, zgodnie z uwagami redakcji, tekst jest kierowany do recenzji.
 • W przypadku niezgody Autorki/Autora na dokonanie niezbędnych zmian i uzupełnień w stronie formalnej tekstu tekst jest odrzucany przez Redakcję.
 • W każdym przypadku Redakcja informuje o swojej decyzji Autorkę/Autora tekstu.

Etap 3 i 4: Recenzje tekstu

 • Po otrzymaniu recenzji tekstu od recenzentów Redakcja informuje Autorkę/Autora o opinii recenzentów.
 • W przypadku zgodnej, jednoznacznie negatywnej opinii recenzentów tekst jest odrzucany przez Redakcję.
 • W przypadku znacząco rozbieżnych opinii recenzentów tekst może zostać skierowany do kolejnego recenzenta.
 • Po zebraniu wszystkich recenzji Redakcja decyduje o jednym z poniższych rozstrzygnięć:
  (1) przyjęcie materiału do publikacji, jeśli recenzje są w tym względzie zgodne;
  (2) odesłanie materiału Autorce/Autorowi w celu wprowadzenia poprawek sugerowanych w recenzjach;
  (3) odrzucenie materiału, jeśli recenzje są w tym względzie zgodne lub gdy recenzenci sugerują zmiany tak daleko idące, że w ocenie Redakcji ich uwzględnienie sprowadziłoby się do konieczności przygotowania nowego materiału.
 • Zgłoszony materiał jest przyjmowany do publikacji, gdy sugerowane poprawki zostały uwzględnione lub autor w sposób przekonujący uzasadnił niezgodę na niektóre z nich. W przeciwnym przypadku materiał jest odrzucany.
 • Więcej szczegółów zob.: Proces recenzyjny i formularze recenzji

Etap 5: Publikacja tekstu

 • Tekst ostatecznie zakwalifikowany do publikacji jest poddawany przez Redakcję pracom edytorskim i korektorskim.
 • Autorka/Autor otrzymuje końcową wersję tekstu w celu dokonania korekty autorskiej.
 • Zmiany i poprawki zgłoszone przez Autorkę/Autora są uwzględniane przez Redakcję, o ile nie oznaczają konieczności ponownej recenzji tekstu. 
 • Nieprzekazanie korekty autorskiej tekstu do Redakcji w okresie 3 miesięcy od jej przesłania Autorce/Autorowi bez podania przyczyn oznacza rezygnację z publikacji tekstu.
 • Autorka/Autor wyraża ostateczną zgodę na publikację tekstu w brzmieniu uzgodnionym z Redakcją.
 • Przed publikacją Autorka/Autor podpisuje dokumenty, które regulują następujące kwestie: (1) zgoda na przetwarzanie danych osobowych; (2) w przypadku prac wieloautorskich informacja o procentowym wkładzie poszczególnych autorów oraz wskazanie zakresu prac przez nich wykonanych; (3) akceptację zasad etycznych; (4) Umowa z Wydawnictwem (formularze do pobrania na dole strony).
 • Redakcja informuje Autorkę/Autora o opublikowaniu tekstu w wersji elektronicznej i drukowanej.

Informacje dodatkowe

 • Średni czas procedowania zgłoszonej publikacji (od momentu zgłoszenia do jej opublikowania) wynosi ok. 160 dni. W tym: kwalifikacja wstępna: 7 dni; recenzje: ok. 31 dni (w okresie wakacyjnym - lipiec-sierpień - czas recenzji może się wydłużyć do ok. 60 dni); opracowanie redakcyjne i skład: ok. 120 dni.
 • Zgłaszane recenzje publikacji książkowych mogą dotyczyć książek wydanych nie wcześniej niż 1 rok wstecz (w przypadku publikacji w j. polskim) lub 2 lata wstecz (w przypadku publikacji w j. obcym), licząc od daty zgłoszenia recenzji.
 • Zgłaszane sprawozdania z wydarzeń mogą dotyczyć wydarzeń, które odbyły się nie wcześniej niż 1 rok wstecz, licząc od daty zgłoszenia sprawozdania.

-------------------------------

Umowa o publikację przez Wydawnictwo Naukowe UKSW - do pobrania

Załącznik 1 do Umowy o publikację - oświadczenia autora - do pobrania

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.