O czasopiśmie

 

Zakres tematyczny, cel i specyfika czasopisma

 

Studia Philosophiae Christianae (SPCh) jest czasopismem naukowym (obecnie półrocznikiem) przypisanym do dyscypliny naukowej Filozofia, redagowanym w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W SPCh publikowane są oryginalne artykuły z zakresu wszystkich subdyscyplin filozofii, a także recenzje książek i sprawozdania z wydarzeń naukowych o tematyce filozoficznej oraz wspomnienia biograficzno-naukowe osób należących do środowiska filozoficznego. Spektrum odniesień tematycznych może także sięgać do innych nauk, zwłaszcza nauk humanistycznych i społecznych.

Celem czasopisma jest tworzenie platformy prezentacji wyników badań naukowych oraz wymiany idei związanych z działalnością filozoficzną o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Czasopismo odwołuje się do głównej przesłanki metodologicznej badań prowadzonych w Instytucie Filozofii UKSW w Warszawie, wskazującej na konieczność nowoczesnego, różnorodnego, dialogicznego, swobodnego i wolnego od wszelkich uprzedzeń ujmowania współczesnej problematyki filozoficznej. Stąd hasło czasopisma  brzmi: „Filozofia bez uprzedzeń”. Świadectwem takiego podejścia jest publikowanie tekstów filozoficznych zarówno z różnych subdyscyplin filozofii, jak i o różnej orientacji światopoglądowej. Dodatkowo czasopismo jest otwarte na publikacje nawiązujące do innych nauk i dziedzin poznania, w których można odnaleźć problematykę filozoficzną. Stąd gotowość do publikowania prac zawierających ustalenia specjalistów z zakresu wielu innych gałęzi nauki, np. antropologii, politologii, socjologii, psychologii, pedagogiki, prawa, ekonomii i teologii, nawiązujące do filozofii. Tak sprofilowane czasopismo umożliwia twórczą wymianę myśli i doświadczeń przedstawicieli różnych ośrodków filozoficznych i osób podejmujących problematykę filozoficzną z Polski i zagranicy. Czasopismo jest otwarte na współpracę z przedstawicielami wszystkich ośrodków zagranicznych, czego świadectwem jest obecność w radzie naukowej czasopisma osób reprezentujących różne instytucje naukowe z 12 krajów (Austria, Chorwacja, Kanada, Litwa, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Słowacja, Szwecja, USA, Węgry, Włochy).

SPCh posiada także swoją specyfikę, którą jest publikowanie artykułów z zakresu filozofii klasycznej, a w szczególności jej kontynuacji w ramach szeroko rozumianej filozofii chrześcijańskiej, mieszczących się w kręgu zagadnień filozofii teoretycznej oraz praktycznej. Ta specyfika wynika z historii czasopisma, a także z charakteru światopoglądowego ośrodka naukowego, w którym jest ono wydawane od początku swego istnienia. Stąd pochodzi także nazwa czasopisma, która jest uwarunkowana głównie historycznie, ale ma oddawać także jego specyfikę, choć nie oznacza to zamknięcia się na inne nurty myśli filozoficznej, również te inspirowane innymi światopoglądami oraz osadzone w innym kontekście kulturowym i religijnym.

Artykuły publikowane są w języku polskim oraz w języku angielskim.

Z tytułu procesu recenzyjnego i publikacyjnego nie są pobierane opłaty od autorów publikowanych tekstów.

SPCh zapewnia darmowy dostęp do opublikowanych treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW RP (70 pkt.), a także we wskazanych repozytoriach i bazach indeksacyjnych.
 
 
 
 

Historia czasopisma

 

Studia Philosophiae Christianae ukazuje się nieprzerwanie od 1965 roku. Założycielem czasopisma byli: ks. prof. dr hab. Józef Iwanicki i ks. prof. dr hab. Kazimierz Kłósak. SPCh było redagowane przez pracowników Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, a od 2000 roku - przez pracowników Instytut Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Do roku 2010 SPCh był półrocznikiem, w latach 2011-2020 kwartalnikiem, a od 2021 ponownie półrocznikiem.

Od początku istnienia czasopisma ukazywały się w nim prace z zakresu filozofii (a początkowo także psychologii) dotyczące jej głównych dyscyplin: historii filozofii, metafizyki, filozofii Boga, filozofii religii, filozofii przyrody, antropologii, teorii poznania, logiki, metodologii nauk, filozofii nauki, etyki i bioetyki. W latach 60. i 70. XX wieku ukazywały się także artykuły polemizujące z filozofią marksistowską.

SPCh uczestniczyło w programach finansowanych przez MNiSzW i MEiN: "Działalność Upowszechniająca Naukę", "Program wsparcia czasopism naukowych", "Rozwój czasopism naukowych".

Redaktorzy naczelni:

 • 1965 - 1973 - Józef Iwanicki
 • 1973 - 1977 - Kazimierz Kłósak
 • 1978 - 1981 - Tadeusz Ślipko
 • 1981 - 1988 - Mieczysław Lubański
 • 1988 - 1995 - Szczepan W. Ślaga
 • 1996 - 2020 - Anna Latawiec
 • od listopada 2020 - Adam Świeżyński

 

 

Dane czasopisma

 

 • ISSN: 0585-5470
 • e-ISSN: 2720-0531
 • DOI: 10.21697/spch
 • Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/)
 • Dyscypliny: Filozofia
 • Repozytoria naukowe i bazy indeksacyjne, w których dostępne jest SPCh:
  • BazHum (link)
  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (link)
  • ERIH+ (link)
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library (link)
  • Crossref
  • EBSCO
  • Sherpa Romeo (link)
  • DOAJ (link)
  • ICI Journals Master List (link)
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa (link)
  • Library of Science / Biblioteka Nauki (link)
  • Most Wiedzy (link)
  • Scilit (link)
  • ROAD: Directory of Open Access Scholarly Resources (link)
  • Philosopher's Index (link)

 
Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.