O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Studia Philosophiae Christianae publikuje oryginalne artykuły z zakresu filozofii, a także recenzje książek i sprawozdania z wydarzeń o tematyce filozoficznej.

Proces recenzji

1. Każdy artykuł naukowy zaoferowany do publikacji w SPCh podlega najpierw recenzji wewnętrznej. Polega ona na wstępnej ocenie, dokonywanej przez Redakcję, która ustala zgodność podejmowanej problematyki z profilem pisma, spełnienie wymogów formalnych (np. sposób cytowania) i kompletność dostarczonego materiału (streszczenia, słowa kluczowe). Oceniając możliwość publikacji artykułu w SPCh Redakcja może zasięgnąć opinii pracowników naukowych Instytutu Filozofii UKSW.

2. Jeśli wstępna opinia jest pozytywna, artykuł jest kierowany do dwóch niezależnych specjalistów spoza jednostki, do której afiliowany jest autor artykułu.

3. Każdy Recenzent odpowiada na szczegółowe pytania, m.in.:

 • Czy tytuł artykułu jest adekwatny do jego treści?
 • Czy interpretacje/wnioski są odpowiednio uzasadnione?
 • Czy artykuł wnosi coś nowego w dziedzinie, której dotyczy?
 • Czy kompozycja artykułu jest zadowalająca?
 • Czy strona językowa (styl i in.) jest zadowalająca?

a następnie formułuje swoją generalną opinię wybierając jedną z opcji:

 • artykuł można opublikować bez zmian
 • artykuł można opublikować po drobnych zmianach
 • artykuł można opublikować po istotnych zmianach
 • artykuł należy odrzucić

Zarówno odpowiedzi na pytania, jak i ostateczną opinię Recenzent odpowiednio uzasadnia.

4. W przypadku znacząco rozbieżnych opinii powoływany jest trzeci recenzent.

5. Po zebraniu wszystkich recenzji, Redakcja decyduje o:

 • przyjęciu artykułu do druku, jeśli recenzje są w tym względzie zgodne
 • odesłaniu do poprawek sugerowanych w recenzjach (ew. z prośbą o inne ustosunkowanie się Autora do sugestii Recenzentów)
 • odrzuceniu artykułu, jeśli recenzje są w tym względzie zgodne, lub gdy Recenzenci sugerują zmiany tak daleko idące, że w ocenie Redakcji ich uwzględnienie sprowadziłoby się do konieczności przygotowania nowego artykułu.

6. Adekwatność wprowadzonych przez Autora poprawek i zasadność ewentualnej, umotywowanej niezgody na niektóre z nich ocenia Redakcja. W przypadku wątpliwości – po zasięgnięciu opinii pierwotnych Recenzentów. Artykuł jest przyjmowany do druku, gdy sugerowane poprawki zostały uwzględnione, lub Autor w sposób przekonujący uzasadnił niezgodę na te poprawki (niektóre z nich). W przeciwnym przypadku artykuł jest odrzucany.

Uwagi

 • Recenzje mają charakter anonimowy (double-blind review process), to znaczy:

o Artykuły przekazywane są Recenzentom w postaci elektronicznej, po usunięciu nazwisk i afiliacji Autora (Autorów) z nagłówka pracy. Odpowiedzialność za usunięcie z tekstu innych informacji, mogących prowadzić do identyfikacji Autora, spoczywa na Autorze pracy (który w szczególności może z tego prawa do anonimowości zrezygnować).

o Sugestie poprawek i inne uwagi wynikające z recenzji są przekazywane Autorom przy zachowaniu anonimowości Recenzentów.

 • W przypadku sugerowanych poprawek, artykuły, wraz z tymi sugestiami, są odsyłane Autorom drogą elektroniczną.
 • Decyzja o przyjęciu artykułu do druku jest przekazywana Autorowi drogą elektroniczną, zaś decyzja od odrzuceniu – drogą elektroniczną lub pocztową (w rzadkim przypadku, gdy Redakcja nie dysponuje adresem elektronicznym Autora).

Harmonogram publikacji

Poszczególne numery czasopisma ukazują się z końcem danego kwartału.
Wersją pierwotną jest wersja papierowa.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia, darmowy dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Zasady etyki

Zasady etyki stosowane w Studia Philosophiae Christianae
sformułowane zgodnie z wytycznymi COPE (Committee on Publication Ethic)Każdy tekst naukowy w Studia Philosophiae Christianae podlega takiemu samemu procesowi przygotowania do druku. Musi spełnić określone warunki zapewniające realizację etycznych standardów publikacyjnych. Przestrzeganie tych zasad obowiązuje zarówno Redakcję, Recenzentów, jak i Autorów tekstów.
 
1. Zasady postępowania Redakcji
 • Redakcja kieruje się zasadą erudycji, uczciwości, obiektywności. Odrzuca wszelkie uprzedzenia dotyczące poglądów, szkół filozoficznych, środowiska naukowego Autorów.
 • Dostarczane do Redakcji teksty są wstępnie oceniane pod kątem zgodności z profilem czasopisma, wartości naukowej, aktualności oraz ich oryginalności.
 • Redakcja odpowiada na pytania, uwagi, wątpliwości dotyczące nadsyłanych tekstów. Dokumentacja jest przechowywana.
 • Na podstawie wewnętrznej opinii Redakcja ma prawo do odrzucenia, wysłania do Autora z prośbą o dokonanie korekty zgodnie z sugestiami zawartymi w wewnętrznej opinii lub przesłania do dwóch zewnętrznych recenzji.
 • Przypadki wszelkiej nierzetelności naukowej, w szczególności plagiatu, autoplagiatu, ghostwriting i guest authorship są przez Redakcję ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autora).

 2. Zasady postępowania Recenzentów

 • Wszystkie prace podlegają dwu zewnętrznym recenzjom. Redakcja SPCh odrzuca teksty, które nie spełniają warunków określonych w znormalizowanych formularzach recenzyjnych. W przypadkach wątpliwości Redakcja powołuje dodatkowego recenzenta. Recenzje są anonimowe (dane udostępniane są wyjątkowo za zgodą recenzentów).
 • Recenzenci zobowiązani są do wykonania rzetelnej, obiektywnej i terminowej recenzji tekstu. W procesie redakcyjnym Recenzenci przyczyniają się do podjęcia decyzji o publikacji artykułów i pomagają w poprawie jego jakości przez obiektywne i terminowe opiniowanie wersji przekazanej przez Redakcję.
3. Zasady postępowania Autorów
 • Autorzy zobowiązani są do przestrzegania formalnych zasad przygotowania tekstu do druku (zgodnie z wytycznymi umieszczonymi wewnątrz wydanych numerów czasopisma oraz na stronie internetowej Studia Philosophiae Christianae).
 • Nadesłanie tekstu do Redakcji jest równoznaczne z oświadczeniem Autora dotyczącym oryginalności tekstu, nie publikowania go wcześniej oraz nie złożenia go do druku w innej redakcji, ani że nie będzie nigdzie złożony w czasie, gdy podlega recenzowaniu dla SPCh.
 • W tekstach w odpowiedni sposób ujawnione są informacje o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, ewentualne źródła finansowania, etc), w szczególności, że informacja o autorstwie pracy jest adekwatna. Autor (główny autor) potwierdza spełnienie tego wymogu w Umowie zawieranej z Wydawnictwem UKSW przed publikacją pracy (umowa taka jest przesyłana Autorowi po decyzji o przyjęciu pracy do druku).
 • W tekstach wieloautorskich jest zachowana zasada podawania nazwisk alfabetycznie, chyba że autorzy proponują inne rozwiązanie. Za treść tekstu odpowiadają wszyscy autorzy.
 • Teksty przyjęte do druku wymagają podania afiliacji. Jeśli istnieje taka potrzeba, można podać także źródło finansowania wraz z danymi instytucji finansującej.
 • Autorzy zobowiązani są do tego, aby te fragmenty artykułu, które pokrywają się z już opublikowanymi treściami, uznać i zacytować jako źródło.

Recenzenci

RECENZENCI W ROKU 2018 / REVIEWERS 2018

Iwona Alechnowicz-Skrzypek, Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych
Józef Bremer, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny
John Broome, University of Oxford, Faculty of Philosophy
Anna Brożek, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii
Piotr Duchliński, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny
Grzegorz Francuz, Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych
Andrzej Gniazdowski, Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii
Adam Grzeliński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Filozofii
Lidia Grzesiuk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Jacek Jaśtal, Politechnika Krakowska, Instytut Ekonomii Socjologii i Filozofii
Miroslav Karaba, Trnava University in Trnava, Faculty of Theology
Marcin Karas, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny
Anna Kawalec, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii
Henryk Kiereś, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii
Andrzej Klawiter, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych
Andrzej Kobyliński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Katarzyna Kuś, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii
Paweł Mazanka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Sean McGrath, Memorial University of Newfoundland, Department of Philosophy
Ryszard Moń, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Michał Piekarski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Robert Piłat, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Jan Sochoń, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Bertrand Souchard, Lyon Catholic University, Faculty of Philosophy
Adam Świeżyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Andrzej Wiercinski, Universität Augsburg, Institut für Philosophie
Agnieszka Woszczyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych
Michał Zembrzuski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

RECENZENCI W ROKU 2017 / REVIEWERS 2017

Piotr Andryszczak, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny
Artur Andrzejuk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Henryk Anzulewicz, Albertus Magnus Institut, Bonn
Anna Brożek, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii
Adam Cebula, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Anna Drabarek, Akademia Obrony Narodowej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
Krzysztof Drabik, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Anna Grzegorczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych
Mark Harris, University of Edinburgh, School of Divinity
Henryk Kiereś, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii
Agnieszka Kijewska, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii
Andrzej Kobyliński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Iwona Krupecka, Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych
Marek Łagosz, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych
Włodzimierz Ługowski, Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii
Patrick Madigan, University of London, Heythrop College
Andrzej Maryniarczyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii
Ryszard Moń, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Piotr Moskal, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii
Andrzej Perzyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny
Robert Piłat, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Magdalena Płotka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Witold Płotka, Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych
Ewa Podrez, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Vittorio Possenti, Ca' Foscari University of Venice, Department of Philosophy and Cultural Heritage
Neil Spurway, University of Glasgow, Division of Neuroscience and Biomedical Systems
Adam Świeżyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Jacek Tomczyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Zbigniew Wróblewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii

RECENZENCI W ROKU 2016 / REVIEWERS 2016

Artur Andrzejuk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Henryk Anzulewicz, Albertus Magnus Institut, Bonn
Maciej Bała, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Janina Buczkowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Dan Chitoiu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice
Pavol Dancák, Uniwersytet Preszowski w Preszowie, Wydział Teologii Grekokatolickiej
Dariusz Dąbek, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii
Piotr Duchliński, Akademia "Ignatianum", Wydział Filozofiiczny
Wiesław Dyk, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny
Janina Gajda-Krynicka, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych
Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki
Janusz Kaczmarek, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny
Radosław Kazibut, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych
Andrzej Kobyliński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Alfred Kracher, Iowa State University
Dariusz Kucharski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Włodzimierz Ługowski, Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii
Marek Maciejczak, Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Andrzej Maryniarczyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii
Paweł Mazanka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Ryszard Moń, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Simon Nolan, Maynooth University, Department of Philosophy, Dublin
Joanna Odrowąż-Sypniewska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii
Bogdan Ogrodnik, Towarzystwo Metafizyczne im. A.N. Whiteheada
Eva Orbanová, Trnava University, Faculty of Philosophy and Arts
Andrzej Perzyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny
Zbigniew Pietrzak, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych
Robert Piłat, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Ewa Podrez, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Marek Porwolik, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Zenon Roskal, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii
Dariusz Sagan, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny
Jan Sochoń, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Andrzej Stefańczyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii
Adam Świeżyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Jacek Tomczyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Marek Woszczek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych
Wiesław Wójcik, Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Nauki
Ryszard Zajączkowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii
Teresa Zawojska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Społecznych
Michał Zembrzuski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

RECENZENCI W ROKU 2015 / REVIEWERS 2015

Artur Andrzejuk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Wanda Bajor, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii
Tadeusz Biesaga, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny
Janina Buczkowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Adam Cebula, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Dariusz Dąbek, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii
Mario De Caro, University Roma Tre, Department of Philosophy
Anna Drabarek, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
Piotr Duchliński, Akademia „Ignatianum”, Wydział Filozofiiczny
Dominika Dzwonkowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Laurenz Hudetz, Salzburg University, Department of Philosophy
Glenn Hughes, St. Mary’s University, San Antonio, Philosophy Department
Honorata Jakuszko, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Filozofii i Socjologii
Jacek Jaśtal, Politechnika Krakowska, Instytut Ekonomii Socjologii i Filozofii
Jan Kłos, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii
Stefan Konstańczak, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny
Stanisław Krajewski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii
Dariusz Kucharski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Joshtrom Kureethadam, Salesian Pontifical University, Rome
Marek Maciejczak, Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Jarosław Merecki, Papieski Uniwersytet Laterański w Rzymie, Instytut Studiów nad Małżeństwem i Rodziną
Ryszard Moń, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Edmund Morawiec
Eva Orbanová, Trnava University, Faculty of Philosophy and Arts
Zbigniew Pietrzak, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych
Robert Piłat, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Zlatica Plašienková, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Ewa Podrez, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Przemysław Rotengruber, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych
Peter Simons, Trinity College, Dublin, Department of Philosophy
Jan Sochoń, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Tadeusz Szubka, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Filozofii
Alfred Wierzbicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii
Ryszard Wiśniewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Filozofii
Władysław Zuziak, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny

RECENZENCI W LATACH 2013–2014 / REVIEWERS 2013–2015

Anton Adam, Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Bolesław Andrzejewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych
Artur Andrzejuk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Maciej Bała, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Jan Bielecki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Tadeusz Biesaga, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny
Anna Brożek, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii
Janina Buczkowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Grzegorz Bugajak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Dan Chitoiu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice
David Corner, Sacramento State University, Department of Philosophy
Martin Couniham, University of Southampton
Dariusz Dąbek, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii
Bogdan Dembiński, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych
Dominika Dzwonkowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Christian J. Feldbacher, University of Duesseldorf, Department of Theoretical Philosophy
Adam Filipowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Peter Gratton, Memorial University of Newfoundland, Department of Philosophy
Małgorzata Grzegorzewska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii
Jacek Grzybowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Przemysław Gut, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii
Helena Hrehovà, Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta
Andrzej Kiepas, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych
Andrzej Kobyliński
Jerzy Kopania, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku
Srećko Kovač, University of Zagreb, Institute of Philosophy
Małgorzata Kowalewska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Filozofii i Socjologii
Edmund Kowalski, Accademia Alfonsiana, Roma
Jan Krokos, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Dariusz Kucharski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Anne Kull, University of Tartu, Faculty of Theology
Anna Latawiec, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Anna Lemańska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Zbigniew Liana, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny
Piotr Łaciak, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych
Marek Maciejczak, Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Paweł Mazanka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Piotr Mazurkiewicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
Sean McGrath, Memorial University of Newfoundland, Department of Philosophy
Jacek Meller, Arcybiskupie Seminarium Duchowne, Gdańsk
Leon Miodoński, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych
Ryszard Moń, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Edmund Morawiec
Piotr Moskal, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii
Roman Murawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki
Edward Nieznański, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa
Maria Nowacka, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny
Tereza Obolevich, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny
Katarzyna Pachniak, Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny
Andrzej Papuziński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Humanistyczny
Bogusław Paź, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych
Robert Piłat, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Ewa Podrez, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Andrzej Przyłębski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych
Marek Rosiak, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny
Zenon Roskal, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii
Karolina Rozmarynowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Markéta Šauerová, College of Sport and Education PALESTRA, Department of Pedagogic and Psychology, Praha
Jan Sochoń, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Krzysztof Stachewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny
Tomasz Stępień, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny
Brendan Sweetman, Rockhurst University, Department of Philosophy
Adam Świeżyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Kordula Świętorzecka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Mieszko Tałasiewicz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii
Michał Tempczyk, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Instytut Filozofii
Marcin Tkaczyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii
Roman Tomanek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Tyler Tritten, Armstrong Atlantic State University, College of Liberal Arts
Luís António Umbelino, Universidade de Coimbra, Faculdade de Letras
Jakub Urbaniak, St. Augustine College of South Africa, Johannesburg
Andrzej Waleszczyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Maria-Magdalena Weker, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Krzysztof Wieczorek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych
Alfred Wierzbicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii
Ryszard Wiśniewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Filozofii
Krzysztof Wójtowicz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii
Paweł Zeidler, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych
Wojciech Żełaniec, Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

RECENZENCI W LATACH 2011–2012 / REVIEWERS 2011–2012

o. dr hab. Stanisław Bafia, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ks. dr hab. prof. UPJPII Tadeusz Biesaga, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
prof. PAN dr hab. Seweryn Blandzi, IFiS PAN
dr hab. Anna Brożek, Uniwersytet Warszawski
Dr. Martin Couniham, University of Southampton
prof. dr Johannes Czermak, Uniwersytet w Salzburgu
prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD, Uniwersytet Preszowski w Preszowie
ks. prof. US dr hab. Wiesław Dyk, Uniwersytet Szczeciński
Prof. Dr. Dirk Evers, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
prof. dr hab. Adam Grzeliński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. prof. UR Grzegorz Grzybek, Uniwersytet Rzeszowski
ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek, Katolicki Uniwersytet Lubelski
prof. KUL dr hab. Piotr Jaroszyński, Katolicki Uniwersytet Lubelski
dr hab. Jacek Jaśtal, Politechnika Krakowska
PaedDr. Milan Jozek, PhD, Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze
prof. UŁ dr hab. Janusz Kaczmarek, Uniwersytet Łódzki
prof. UMFC dr hab. Tadeusz Kobierzycki, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
prof. dr hab. Jerzy Kopania, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku
ks. prof. AA dr hab. Edmund Kowalski, Accademia Alfonsiana
ks. dr Zbigniew Liana, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ks. prof. PWr dr hab. Jerzy Machnacz, Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. Marek Maciejczak, Politechnika Warszawska
ks. dr Jacek Meller, Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Gdańsku
prof. dr hab. Edward Nieznański, Uczelnia Łazarskiego
prof. dr hab. Mieczysław Omyła, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Andrzej Papuziński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
prof. UWr dr hab. Bogusław Paź, Uniwersytet Wrocławski
Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie
prof. dr hab. Jerzy Pogonowski, Uniwersytet Adama Mickiewicza
dr hab. Marek Rembierz, Uniwersytet Śląski
dr hab. Przemysław Rotengruber, Uniwersytet Adama Mickiewicza
prof. dr hab. Andrzej Siemianowski
prof. UAM dr hab. Krzysztof Stachewicz, Uniwersytet Adama Mickiewicza
dr hab. prof. UMK Ryszard Wiśniewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Anna Wójtowicz, Uniwersytet Warszawski
prof. UW dr hab. Krzysztof Wójtowicz, Uniwersytet Warszawski
ks. prof. dr hab. Stanisław Wszołek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
dr Teresa Zawojska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. UAM dr hab. Paweł Zeidler, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Historia czasopisma

Studia Philosophiae Christianae wychodzi nieprzerwanie od 1965 roku. Było wydawane przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, a od 2000 roku - przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie jest kwartalnikiem; do 2010 r. był to półrocznik

Studia Philosophiae Christianae exists since 1965. Currently it is published by the Institute of Philosophy at Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw. Until 2010 it was a biannual; now - it is a quarterly.

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP