Proces recenzyjny i formularze recenzji

Opis zasad procesu recenzyjnego tesktów zgłoszonych do publikacji w SPCh

 • Każdy materiał zgłoszony do publikacji w SPCh podlega najpierw wstępnej ocenie dokonywanej przez Redakcję.
 • W trakcie oceny wewnętrznej ustala się:
  • zgodność problematyki materiału zgłoszonego do publikacji z profilem tematycznym SPCh;
  • spełnienie wymogów formalnych i kompletność dostarczonego materiału.
 • Redakcja SPCh sprawdza oryginalność nadsyłanych artykułów za pomocą systemu JSA (Jednolity System Antyplagiatowy - system ten jest wprowadzony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki jako obowiązujący we wszystkich instytucjach naukowych w Polsce).
 • Oceniając możliwość publikacji w SPCh Redakcja może zasięgnąć opinii członków Rady Naukowej oraz innych pracowników naukowych IF UKSW.
 • W przypadku wstępnej oceny negatywnej, wynikającej z niezgodności materiału zgłoszonego do publikacji z profilem tematycznym SPCh lub stwierdzenia braku oryginalności, materiał jest odrzucany.
 • W przypadku wstępnej oceny negatywnej wynikającej z niespełnienia wymogów formalnych autor może uzupełnić przekazany materiał i przesłać go ponownie do Redakcji.
 • Autor jest informowany przez Redakcję o wstępnej decyzji dotyczącej zgłoszonego materiału.
 • W przypadku wstępnej opinii pozytywnej zgłoszony materiał jest kierowany do dwóch niezależnych specjalistów-recenzentów spoza pracowników jednostki, do której afiliowany jest autor materiału. Redakcja podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia jak największej bezstronności procesu recenzowania, tzn. recenzenci nie znają danych osobowych autorów i vice versa (double-blind review). Nie ma też między nimi żadnych  powiązań rodzinnych. Ponadto autor zgłaszający artykuł może zwrócić się do Redakcji z prośbą o wyłączenie z procesu oceny wskazanej przez niego osoby, podając stosowne uzasadnienie.
 • O wyborze recenzentów decyduje Redakcja, która może w tej sprawie zasięgnąć opinii innych pracowników IF UKSW i członków Rady Naukowej.
 • Każdy recenzent przygotowuje pisemną recenzję zgłoszonego materiału zgodnie z formularzem recenzyjnym SPCh dostępnym w witrynie internetowej czasopisma i przekazuje ją do Redakcji.
 • W przypadku znacząco rozbieżnych opinii recenzentów powoływany jest trzeci recenzent.
 • Po zebraniu wszystkich recenzji Redakcja decyduje o jednym z poniższych rozstrzygnięć:
  • przyjęcie materiału do publikacji, jeśli recenzje są w tym względzie zgodne;
  • odesłanie autorowi do poprawek sugerowanych w recenzjach;
  • odrzucenie materiału, jeśli recenzje są w tym względzie zgodne lub gdy recenzenci sugerują zmiany tak daleko idące, że w ocenie Redakcji ich uwzględnienie sprowadziłoby się do konieczności przygotowania nowego materiału.
 • Jeśli recenzenci zgłosili oczekiwanie zapoznania sie z poprawionym tekstem, tekst jest kierowny do ponownej recenzji. W innym przypadku adekwatność wprowadzonych przez autora poprawek i zasadność ewentualnej, umotywowanej niezgody na niektóre z nich ocenia Redakcja.
 • W przypadku wątpliwości Redakcja ponownie zasięga opinii pierwotnych recenzentów.
 • Zgłoszony materiał jest przyjmowany do publikacji, gdy recenzencie nie zgłosili uwag, sugerowane poprawki zostały uwzględnione lub autor w sposób przekonujący uzasadnił niezgodę na niektóre z nich. W przeciwnym przypadku materiał jest odrzucany.

---------------------------

Formularz recenzji artykułu naukowego - do pobrania

Formularz powtórnej recenzji artykułu naukowego  - do pobrania

Formularz recenzji recenzji naukowej - do pobrania

Formularz recenzji sprawozdania naukowego - do pobrania

Kontakt:
 
UKSW w Warszawie - Instytut Filozofii
ul. Wóycickiego 1/3 (bud. 23, pok. 211)
01-938 Warszawa