Zasady etyczne

ZASADY  ETYCZNE  STOSOWANE  W  "STUDIA  PHILOSOPHIAE CHRISTIANAE"

Czasopismo Studia Philosophia Christianae (SPCh) stosuje wobec wszystkich osób i instytucji zaangażowanych w proces wydawniczy (redaktorów, recenzentów, autorów, wydawców i czytelników) poniższe zasady. W przypadku naruszenia zasad etycznych Redakcja SPCh zastrzega sobie prawo zerwania współpracy z osobami, które się tego dopuściły oraz poinformowania o nagannych praktykach instytucje, w których osoby te są zatrudnione.

Redakcja czasopisma Studia Philosophiae Christianae:

- wychodzi naprzeciw oczekiwaniom autorów, recenzentów i czytelników;

- dba o merytoryczny i formalny poziom publikowanych materiałów;

- troszczy się o sprawne funkcjonowanie procedur redakcyjnych;

- wszelkie decyzje odnośnie publikacji materiałów podejmuje wyłącznie w oparciu o kryteria merytoryczne i formalne zgodnie z zasadami etycznymi;

- wspiera wolność dyskusji naukowej i w miarę potrzeby umożliwia publikację głosów polemicznych do artykułów opublikowanych na łamach SPCh;

- zapobiega naruszeniom zasad etycznych;

- upublicznia wszystkie wymogi stawiane autorom przedkładanych tekstów;

- zapewnia autorom, nawet po zakończeniu procesu wydawniczego, możliwość dokonania poprawek lub nawet wycofania artykułu z witryny czasopisma;

- umożliwia autorom publikację wyjaśnień lub przeprosin związanych z wcześniejszą publikacją;

- informuje czytelników o finansowaniu badań, których wyniki są publikowane na łamach SPCh;

- przedstawia ekspertom jasne kryteria oceny recenzowanych artykułów;

- wypracowuje procedury zapewniające anonimowość recenzji oraz unikanie konfliktu interesów;

- niezwłocznie reaguje na skargi i wskazuje mechanizm odwoławczy od decyzji Redakcji;

- przechowuje dokumentację wydawniczą.

Rada Naukowa czasopisma Studia Philosophiae Christianae:

- troszczy się o utrzymanie wysokiego poziomu naukowego czasopisma;

- wspiera Redakcję SPCh w wyznaczaniu kierunków i obszarów badań, których wyniki są publikowane w czasopiśmie;

- promuje czasopismo w krajowym i międzynarodowym środowisku naukowym;

- w miarę możliwości wspiera Redakcję we wszystkich sprawach, z którymi zwróci się ona do Rady Naukowej.

Zasady dotyczące niewłaściwych praktyk

W przypadku zgłoszenia zarzutów dotyczących publikowanych w SPCh materiałów Redakcja rozpatruje je i odpowiada zainteresowanym drogą elektroniczną na adres podany przez autora przy zgłaszaniu artykułu. Jeżeli zarzuty dotyczą Redakcji SPCh, wówczas Redakcja, po ustosunkowaniu się do nich, przekazuje je do rozpatrzenia przez dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW.

Zasady dotyczące autorstwa i oryginalności

Osoba zgłaszająca artykuł do Redakcji SPCh potwierdza, że jest jego autorem, że jest on oryginalny, tzn. nie był wcześniej publikowany w żadnym języku oraz nie został równocześnie zgłoszony do żadnej innej redakcji. W przypadku zespołu autorów składają oni oświadczenie, w którym przypisują poszczególnym autorom określony procent wkładu w przygotowanie artykułu i wskazują na zakres wykonanych prac przez poszczególnych członków zespołu. Oświadczenie to podpisuje autor zgłaszający. Redakcja SPCh w sposób szczególny sprzeciwia się nagannym praktykom naruszającym zasady etyczne badań naukowych w postaci tzw. guest authorship i ghostwriting oraz plagiatowaniu. Redakcja SPCh sprawdza oryginalność zgłoszonych artykułów przy pomocy systemu JSA (Jednolity System Antyplagiatowy - system ten jest wprowadzony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki jako obowiązujący we wszystkich instytucjach naukowych w Polsce). 

Zasady odwoływania się od decyzji Redakcji

Autorzy, którzy nie zgadzają się ze stanowiskiem Redakcji SPCh mogą się od niego odwołać do dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW. W przypadku, gdy dziekan uzna to za stosowne, może poprosić o opinię dyrektora Instytutu Filozofii. Dziekan stanowi zwyczajną instancję odwoławczą, a jego rozstrzygnięcia są ostateczne.

Zasady dotyczące konfliktu interesów

Redakcja SPCh przykłada wielką wagę do tego, by w procesie wydawniczym unikać konfliktu interesów. Chodzi tu przede wszystkim o konflikt interesów pomiędzy: 1) autorami i recenzentami; 2) autorami i członkami Redakcji SPCh; oraz 3) by konflikt taki nie pojawił się w wyniku braku informacji na temat podmiotów finansujących badania, których wyniki są publikowane w SPCh.

Redakcja dba, by proces recenzji zgłoszonych artykułów przebiegał możliwie najbardziej obiektywnie, tzn. recenzenci nie znają personaliów autorów i odwrotnie. Nie zachodzi też między nimi zależność natury służbowej i rodzinnej. Ponadto, autor zgłaszający artykuł może zwrócić się do Redakcji z prośbą, by wskazana przez niego osoba nie oceniała jego tekstu, przedstawiając stosowne uzasadnienie.

W przypadku, gdy autor zgłaszający artykuł jest w stosunku zależności do członka Redakcji SPCh, wówczas osoba ta nie bierze udziału w głosowaniu, w wyniku którego Redakcja podejmuje decyzję o akceptacji lub odrzuceniu artykułu. Taką samą procedurę stosuje się w przypadku, gdy autor zgłaszanego tekstu jest członkiem Redakcji SPCh.

W celu uniknięcia konfliktu interesów autor jest zobowiązany do złożenia oświadczenie na temat podmiotów finansujących badania, których wyniki przedstawił do publikacji w SPCh. Informacja ta powinna być podana do wiedzy czytelnika poprzez zamieszczenie jej w publikowanym artykule.

Wszelkie zarzuty związane z konfliktem interesów zarówno przed, jak i po publikacji powinny być zgłaszane do Redakcji, która je rozpatruje i informuje zgłaszającego o wynikach. Następnie stronom przysługuje możliwość zgłoszenia zastrzeżeń do dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW.

Zasady udostępniania materiałów publikowanych w SPCh

Materiały publikowane w SPCh są dostępne w formie drukowanej oraz w formie elektronicznej. Wydawnictwo Naukowe UKSW prowadzi sprzedaż czasopisma w wersji drukowanej. Redakcja w porozumieniu z Wydawnictwem Naukowym UKSW udostępnia wszystkie opublikowane teksty na witrynie czasopisma. Udostępniane na witrynie SPCh materiały mają status open access i są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons (CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe) (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pl). Autorzy mogą bez żadnego embarga zdeponować: 1) przedłożoną, 2) zaakceptowaną, 3) opublikowaną wersję swoich artykułów w instytucjonalnych lub innych wybranych przez siebie repozytoriach.

Zasady dotyczące kurateli etycznej

Redakcja SPCh przykłada wielką wagę do poszanowania zasad etycznych, szczególnie zaś zasad stojących na straży poszanowania prywatności i godności każdego człowieka.

Redakcja dba także o przestrzeganie polityki prywatności i chroni dane osobowe osób współpracujących z Redakcją. Dane te są wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z procesem wydawniczym. Szczegółowe informacje na temat polityki ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego są zawarte w klauzuli informacyjnej, dostępnej na witrynie internetowej. Naruszenie ochrony danych osobowych można zgłaszać poprzez witrynę internetową.

Zasady dotyczące własności intelektualnej

Autorzy artykułów są zobowiązani do podpisania umowy z Wydawnictwem Naukowym UKSW o publikację artykułu. Prawa autorskie do opublikowanych materiałów zachowują autorzy. Wzór umowy jest dostępny na witrynie SPCh. Materiały udostępniane na witrynie SPCh mają status open access. Autor nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów związanych z publikacją artykułu, nie uzyskuje też z tego powodu gratyfikacji finansowej. Przysługuje mu natomiast bezpłatny egzemplarz autorski tomu czasopisma, w którym opublikowano jego tekst.

Zasady zarządzania czasopismem

SPCh są czasopismem wydawanym przez Instytut Filozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Redaktora naczelnego oraz pozostałych członków Redakcji powołuje dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej po zasięgnięciu opinii Rady Dyscypliny Filozofia w UKSW. Wszelkie sprawy finansowe związane z funkcjonowaniem Redakcji SPCh są podejmowane przez Władze UKSW.

Zasady dotyczące oceniania

Proces kwalifikacji artykułów podlega trzystopniowej procedurze oceny:

1) Redakcja dokonuje wstępnej oceny zgodności zgłoszonego artykułu z profilem czasopisma, jego oryginalności oraz spełnienia wymogów formalnych. W czasie trwania roku akademickiego Redakcja informuje autora o przyjęciu artykułu do dalszych etapów oceny w ciągu 1 tygodnia.

2) Dwaj niezależni, zewnętrzni w stosunku do autora tekstu eksperci dokonują merytorycznej i formalnej oceny zgłaszanych artykułów. Zwyczajnie proces ten trwa ok. 21 dni (w okresie wakacyjnym - lipiec-sierpień - do ok. 60 dni).

3) Redakcja w oparciu o recenzje ekspertów podejmuje decyzję o akceptacji, odrzuceniu, bądź odesłaniu artykułu autorowi do poprawy zgodnie z sugestiami ekspertów. W przypadku radykalnie odmiennych ocen ekspertów Redakcja może zwrócić się z prośbą o ocenę do trzeciego eksperta i na podstawie wszystkich recenzji decyduje o kwalifikacji artykułu. Decyzja ta zapada w wyniku głosowania, bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos redaktora naczelnego. Redakcja podejmuje decyzję w sprawie publikacji artykułu w terminie 2 tygodniu od wpłynięcia ostatniej recenzji (gdy artykuł nie wymaga istotnych zmian) lub 2 tygodni od otrzymania od autora poprawionej wersji artykułu zgodnie z uwagami recenzentów i informuje o tym autora.

Redakcja dokonuje okresowej oceny jakości recenzji i wypracowuje wskazania dla ekspertów celem podniesienia poziomu merytorycznego recenzji oraz ujednolicenia kryteriów oceny artykułów.

Raz w roku Redakcja udostępnia na witrynie czasopisma listę recenzentów, z którymi współpracowała przy wydaniu określonych tomów czasopisma.

W miarę możliwości członkowie Redakcji i osoby zaangażowane w proces wydawniczy uczestniczą w szkoleniach w celu podniesienia swoich kwalifikacji niezbędnych do utrzymania wysokiego poziomu organizacyjnego i merytorycznego działań Redakcji.

Autor może zakwestionować stanowisko wyrażone w trakcie procesu wydawniczego. Podmiotem, który rozstrzyga tego typu kwestie jest Redakcja SPCh. Jeżeli autor nie zgadza się z rozstrzygnięciem Redakcji, sprawa przekazywana jest do dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, który zajmuje stanowisko w sprawie.

Zasady dotyczące dyskusji i poprawek po opublikowaniu artykułu

W przypadku, gdy publikacja spotyka się z uzasadnioną krytyką, Redakcja pozwala autorowi wycofać lub skorygować artykuł w elektronicznej wersji dostępnej na witrynie SPCh. Osobom zainteresowanym publiczną debatą nad opublikowanym tekstem Redakcja umożliwia publikację artykułu polemicznego na łamach SPCh w możliwie najbliższym terminie.

Kontakt:
 
UKSW w Warszawie - Instytut Filozofii
ul. Wóycickiego 1/3 (bud. 23, pok. 211)
01-938 Warszawa