Zasady etyczne

ZASADY  ETYCZNE  STOSOWANE  W  "STUDIA  PHILOSOPHIAE CHRISTIANAE"

Czasopismo Studia Philosophia Christianae (SPCh) stosuje wobec wszystkich osób i instytucji zaangażowanych w proces wydawniczy (redaktorów, recenzentów, autorów, wydawców i czytelników) poniższe zasady. W przypadku naruszenia zasad etycznych Redakcja SPCh zastrzega sobie prawo zerwania współpracy z osobami, które się tego dopuściły oraz poinformowania o nagannych praktykach instytucje, w których osoby te są zatrudnione.

Zasady dotyczące niewłaściwych praktyk

W przypadku zgłoszenia zarzutów dotyczących publikowanych w SPCh materiałów Redakcja rozpatruje je i odpowiada zainteresowanym drogą elektroniczną na adres podany przez autora przy zgłaszaniu artykułu. Jeżeli zarzuty dotyczą Redakcji SPCh, wówczas Redakcja, po ustosunkowaniu się do nich, przekazuje je do rozpatrzenia przez dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW.

Zasady dotyczące autorstwa i oryginalności

Osoba zgłaszająca artykuł do Redakcji SPCh potwierdza, że jest jego autorem, że jest on oryginalny, tzn. nie był wcześniej publikowany w żadnym języku oraz nie został równocześnie zgłoszony do żadnej innej redakcji. W przypadku zespołu autorów składają oni oświadczenie, w którym przypisują poszczególnym autorom określony procent wkładu w przygotowanie artykułu i wskazują na zakres wykonanych prac przez poszczególnych członków zespołu. Oświadczenie to podpisuje autor zgłaszający. Redakcja SPCh w sposób szczególny sprzeciwia się nagannym praktykom naruszającym zasady etyczne badań naukowych w postaci tzw. guest authorship i ghostwriting oraz plagiatowaniu.

Zasady odwoływania się od decyzji Redakcji

Autorzy, którzy nie zgadzają się ze stanowiskiem Redakcji SPCh mogą się od niego odwołać do dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW. W przypadku, gdy dziekan uzna to za stosowne, może poprosić o opinię dyrektora Instytutu Filozofii. Dziekan stanowi zwyczajną instancję odwoławczą, a jego rozstrzygnięcia są ostateczne.

Zasady dotyczące konfliktu interesów

Redakcja SPCh przykłada wielką wagę do tego, by w procesie wydawniczym unikać konfliktu interesów. Chodzi tu przede wszystkim o konflikt interesów pomiędzy: 1) autorami i recenzentami; 2) autorami i członkami Redakcji SPCh; oraz 3) by konflikt taki nie pojawił się w wyniku braku informacji na temat podmiotów finansujących badania, których wyniki są publikowane w SPCh.

Redakcja dba, by proces recenzji zgłoszonych artykułów przebiegał możliwie najbardziej obiektywnie, tzn. recenzenci nie znają personaliów autorów i odwrotnie. Nie zachodzi też między nimi zależność natury służbowej, rodzinnej, przyjacielskiej itp. Ponadto, autor zgłaszający artykuł może zwrócić się do Redakcji z prośbą, by wskazana przez niego osoba nie oceniała jego tekstu, przedstawiając stosowne uzasadnienie.

W przypadku, gdy autor zgłaszający artykuł jest w stosunku zależności do członka Redakcji SPCh, wówczas osoba ta nie bierze udziału w głosowaniu, w wyniku którego Redakcja podejmuje decyzję o akceptacji lub odrzuceniu artykułu. Taką samą procedurę stosuje się w przypadku, gdy autor zgłaszanego tekstu jest członkiem Redakcji SPCh.

W celu uniknięcia konfliktu interesów autor jest zobowiązany do złożenia oświadczenie na temat podmiotów finansujących badania, których wyniki przedstawił do publikacji w SPCh. Informacja ta powinna być podana do wiedzy czytelnika poprzez zamieszczenie jej  w publikowanym artykule.

Wszelkie zarzuty związane z konfliktem interesów zarówno przed, jak i po publikacji powinny być zgłaszane do Redakcji, która je rozpatruje i informuje zgłaszającego o wynikach. Następnie stronom przysługuje możliwość zgłoszenia zastrzeżeń do dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW.

Zasady udostępniania materiałów publikowanych w SPCh

Materiały publikowane w SPCh są dostępne w formie drukowanej oraz w formie elektronicznej. Wydawnictwo Naukowe UKSW prowadzi sprzedaż czasopisma w wersji drukowanej. Redakcja w porozumieniu z Wydawnictwem Naukowym UKSW udostępnia wszystkie opublikowane teksty na witrynie czasopisma. Udostępniane na witrynie SPCh materiały mają status open access.

Zasady dotyczące kurateli etycznej

Redakcja SPCh przykłada wielką wagę do poszanowania zasad etycznych, szczególnie zaś zasad stojących na straży poszanowania prywatności i godności każdego człowieka.

Redakcja dba także o przestrzeganie polityki prywatności i chroni dane osobowe osób współpracujących z Redakcją. Dane te są wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z procesem wydawniczym. Szczegółowe informacje na temat polityki ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego są zawarte w klauzuli informacyjnej, dostępnej na witrynie internetowej. Naruszenie ochrony danych osobowych można zgłaszać poprzez witrynę internetową.

Zasady dotyczące własności intelektualnej

Autorzy artykułów są zobowiązani do podpisania umowy z Wydawnictwem Naukowym UKSW o publikację artykułu. Prawa autorskie do opublikowanych materiałów zachowują autorzy. Wzór umowy jest dostępny na witrynie SPCh. Materiały udostępniane na witrynie SPCh mają status open access. Autor nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów związanych z publikacją artykułu, nie uzyskuje też z tego powodu gratyfikacji finansowej. Przysługuje mu natomiast bezpłatny egzemplarz autorski tomu czasopisma, w którym opublikowano jego tekst.

Kontakt:
 
UKSW w Warszawie - Instytut Filozofii
ul. Wóycickiego 1/3 (bud. 23, pok. 211)
01-938 Warszawa