Sposób cytowania

W Studia Philosophiae Christianae od roku 2021 stosowany jest sposób cytowania i przygotowywania bibliografii zgodnie z APA Style (Publication Manual of the American Psychological Association). Uprzejmie prosimy Autorów o stosowanie poniższych reguł.

 

PRZYPISY BIBLIOGRAFICZNE

Redakcja pozostawia autorom możliwość stosowania przypisów dolnych, należy je jednak stosować jedynie wyjątkowo dla uzupełnienia narracji prowadzonej w tekście właściwym, nie zaś do dokumentowania przywoływanych źródeł.

Informacje bibliograficzne źródeł należy umieszczać w tekście (głównym i w tekście przypisu dolnego) w następujący sposób:

 • W nawiasie okrągłym wpisywane są nazwisko autora oraz rok ukazania się publikacji, numery stron podawane są w przypadku dosłownego cytowania tekstu.
  • np.: Filozofia, tak jak inne nauki, obejmuje różnorodne działy, dyscypliny, specjalizacje (Nowak 2006).
  • np.: Kowalski stwierdza, że „Filozofa to dyscyplina naukowa, która obejmuje badania i rozważania nad istotą życia, bytu, istnieniem świata oraz źródłem poznania” (Kowalski 2008, 34).
 • Jeżeli publikacja posiada więcej niż jednego autora podajemy ich nazwiska oddzielając je przecinkiem.
  • np.: (Kowalski, Nowak 2008, 28)
 • Cytowanie jednocześnie dwóch lub więcej publikacji różnych autorów: Autorów wymieniamy w kolejności alfabetycznej, oddzielając odniesienia do ich publikacji średnikiem.
  • np.: (Kowalski 2017, 34; Nowak 2009, 19)
 • Cytowanie więcej niż jednej publikacji autora: Po nazwisku autora wpisujemy chronologicznie lata ukazania się publikacji, oddzielając je średnikiem.
  • np.: (Kowalski 2006, 12; 2017, 45)
 • Jeżeli publikacje tego samego autora zostały wydane w tym samym roku, po podaniu nazwiska i roku wpisuje się kolejne litery alfabetu wg kolejności alfabetycznej tytułów tych dzieł.
  • np.: (Nowak 2007a, 23; 2007b, 89)
 • Gdy powołanie się na publikację ma pośredni charakter, należy podać dane źródła pierwotnego, następnie wyrażenie „za”, a na końcu dane źródła wtórnego, w którym podane zostało źródło pierwotne.
  • np.: (Nowak 2007a, 23 za: Kowalski 2006, 37)

 

BIBLIOGRAFIA KOŃCOWA

Bibliografia  końcowa powinna być przygotowana w układzie alfabetycznym wg nazwisk autorów zgodnie z poniższymi zasadami:

 • Opis bibliograficzny książki
  • Haynes, J. (2005). Comparative politics in a globalizing world. Cambridge: Polity.
  • Bobowski, K., Kowalski, P. i Nowak, A. (2001). Potoczne teorie dotyczące emocji. Warszawa: Wydawnictwo XYZ.
 • Artykuł w wydawnictwie zwartym (w monografii)
  • Sztompka, P. (2002). Socjologia i społeczeństwo. W: P. Sztompka (red.), Niestabilność wzrostu gospodarczego, 22-44. Kraków: Znak.
 • Artykuł w wydawnictwie ciągłym (w czasopiśmie)
  • Bartkowski, J. (2010). Zachowania wyborcze Pomorzan. Studia Socjologiczne, 3(198), 30-37.
 • Dokumenty elektroniczne
  • Słowińska, K. (2010). Społeczny świat hodowców gołębi pocztowych. (http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume14/PSJ_monografie_7.pdf), [dostęp: 2010/12/07].

 

Więcej szczegółow zob.: https://www.easybib.com/guides/citation-guides/apa-format/apa-citation/

W przypadkach szczególnych i w razie wątpliwości sposób cytowania jest ustalany w porozumeniu z Redakcją.

Kontakt:
 
UKSW w Warszawie - Instytut Filozofii
ul. Wóycickiego 1/3 (bud. 23, pok. 211)
01-938 Warszawa