ArchiwumISSN: 0585-5470 / e-ISSN: 2720-0531

head1.small_10.png

SPIS TREŚCI

 

Artykuły

 

Usługa długoterminowej archiwizacji: Wydane numery SPCh są trwale przechowywane w Bibliotece Narodowej.
ISSN: 0585-5470 / e-ISSN: 2720-0531

head1.small_16.png

SPIS TREŚCI

 

Artykuły

Recenzje i sprawozdania

 

Usługa długoterminowej archiwizacji: Wydane numery SPCh są trwale przechowywane w Bibliotece Narodowej.


ISSN: 0585-5470 / e-ISSN: 2720-0531

head1.small_6.png

SPIS TREŚCI

 

Philosophy of Science – Philosophy of Nature

Ethics – Political Philosophy

 

----------------------

Numer powstał dzięki uzyskaniu wsparcia finansowego w ramach programu Działalność Upowszechniająca Naukę (Nr 676/P-DUN/2019 z 2 kwietnia 2019 roku) finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program dotyczy realizacji zadań wspierających rozwój polskiej nauki poprzez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników badań i rozwoju, innowacji i wynalazków, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauka i jej dziedzictwo.

dun-200x1102.png


ISSN: 0585-5470 / e-ISSN: 2720-0531

head1.small_8.png

SPIS TREŚCI

 

History of Philosophy – Logic

Epistemology – Philosophy of Language

 

----------------------

Numer został przygotowany dzięki uzyskaniu wsparcia finansowego w ramach programu Działalność Upowszechniająca Naukę (Nr 676/P-DUN/2019 z 2 kwietnia 2019 roku) finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program dotyczy realizacji zadań wspierających rozwój polskiej nauki poprzez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników badań i rozwoju, innowacji i wynalazków, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauka i jej dziedzictwo.

dun-200x110.png


ISSN: 0585-5470

head1.small_47.png

SPIS TREŚCI

 

Artykuły

 • Piotr Bylica, Naturalistic theism on general divine action within the framework of the levels of analysis model
 • Jan Czerniawski, O pewnym założeniu twierdzenia Bella
 • Radosław Kazibut, Epistemiczny układ odniesienia praktyki badawczej nauki laboratoryjnej
 • Damian Luty, Czasoprzestrzeń – część struktury czy strukturalny aspekt? Ontologia czasoprzestrzeni w kontekście umiarkowanego ontycznego realizmu strukturalnego
 • Andrzej Łukasik, Kwantowe modele poznania i decyzji
 • Jarosław Mrozek, Lawrence M. Krauss o powstaniu Wszechświata z nicości. Czy współczesna fizyka rozwikłała zagadkę istnienia Wszechświata?
 • Paweł Zeidler, Filozoficzne aspekty konstytuowania się aparatu pojęciowego chemii

Recenzje i sprawozdania

 • Iwona Czuma, Sprawozdanie z II Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej „Oblicza integracji w obszarach teorii i praktyki psychologii klinicznej”

ISSN: 0585-5470

head1.small_49.png

SPIS TREŚCI

 

Artykuły

 • Krzysztof Kędziora, John Rawls: uzasadnienie praktyczne koncepcji sprawiedliwości i refleksyjna równowaga
 • Andrzej Kobyliński, Sekularyzacja religii w twórczości Rainera Marii Rilkego i Gianniego Vattima
 • Jan Krokos, Trójwymiar intencjonalności
 • Krzysztof Krzyżewski, O walorach poznawczych negatywnego ujmowania … świadomości (?)
 • Michał Piekarski, Can action be normative? Some preliminary remarks
 • Jan Terelak, Człowiek w Kosmosie: Bariery adaptacyjne z perspektywy astronautycznej
 • Adam Świeżyński, Od idei samorództwa do teorii abiogenezy kosmicznej. Zarys systematyzacji teorii dotyczących pochodzenia życia
 • Jacek Rodzeń, „Mieszkańcy gwiazd” według Karla Rahnera
 • Jacek Sobota, Literackie wizje życia rozumnego w kosmosie i ich konsekwencje metafizyczne, epistemologiczne i aksjologiczne

ISSN: 0585-5470

head1.small_61.png

SPIS TREŚCI

 

Artykuły

 • Janina Buczkowska, Znaczenie językowe i kontekst z perspektywy kontekstualizmu i minimalizmu semantycznego
 • Marek Dobrzeniecki, Lindy Trinkaus Zagzebski teoria autorytetu poznawczego. O potrzebie ufania innym
 • Adam Grzegorzyca, Eriugeny ontologiczna koncepcja rzeczywistości
 • Daniel Jugrin, The way of ἀνάλυσις: Clement of Alexandria and the Platonic tradition
 • Dariusz Kucharski, Samuela Duclosa krytyka filozofii korpuskularnej Roberta Boyle’a. Spór o koncepcję ‘chemii'
 • Lucyna Majewska, Możliwość zastosowania teorii decyzji do zagadnień etycznych w ujęciu Klemensa Szaniawskiego
 • Michał Jakub Wagner, Metanaukowy kontekst problemu „brakującego ogniwa”

Recenzje i sprawozdania

 • Jacek Grzybowski, (rec.) Dawid Lipski, Jan Peckham i Tomasz z Akwinu. Spór o jedność formy substancjalnej w człowieku, seria: Opera philosophorum medii aevi (textus et studia), tom 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015
 • Anna Maria Kozanecka-Dymek, (rec.) Michał Adamczyk. Wiedza – wiara – racjonalność. Jana Franciszka Drewnowskiego program logizującej modernizacji myśli filozoficzno – teologicznej, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2015
 • Andrzej Kobyliński, Sprawozdanie z uroczystości otwarcia Centrum Etyki Chrześcijańskiej im. Tadeusza ślipki SJ, połączonej z VI ogólnopolskim konwersatorium z cyklu "Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce", Akademia Ignatianum, Kraków, 13 maja 2016

ISSN: 0585-5470

head1.small_59.png

SPIS TREŚCI

 

Artykuły

 • Adam Drozdek, Augustine’s Socratic method
 • Aleksandra Kleśta, Zasadność koncepcji nowej cywilizacji zaproponowanej przez Herberta Marcusego
 • Kamil Majcherek, Koncepcja szczęścia w pismach Św. Augustyna
 • Kazimierz Pawłowski, The idea of philosophical initiation and purification in Gorgias, Phaedo, Phaedrus and Symphosium of Plato
 • Janusz Uchmański, Algorytmiczność biologii
 • Sylwia Zawadzka, Wolność ludzka w ujęciu Jana Jakuba Rousseau

Recenzje i sprawozdania

 • Andrzej Waleszczyński, (rec.) Piotr Duchliński, Andrzej Kobyliński, Ryszard Moń, Ewa Podrez: O normatywności w etyce, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015
 • Agnieszka Lekka-Kowalik, (rec). Paweł Gondek, Projekt autonomicznej filozofii realistycznej. Mieczysława A. Krąpca i Stanisława Kamińskiego teoria bytu, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu i Wydawnictwo KUL, Lublin 2015
 • Grzegorz Kurp, (rec.) Raimon Panikkar, Emanuel Severino, Parliamo della stessa retaltà? Per un dialogo tra Oriente e Occidente, Wydawnictwo Jaca Book, Mediolan 2014
 • Adam Świeżyński, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Wokół poszukiwania życia w kosmosie”. Instytut Filozofii UKSW, Warszawa, 16 grudnia 2015 r.
 • Andrzej Kobyliński, Sprawozdanie z VIII Międzyuczelnianego Seminarium Naukowego z cyklu „Dziedzictwo Współczesnej Etyki”, Andrzej Kobyliński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 2 grudnia 2015

ISSN: 0585-5470

head1.small_57.png

SPIS TREŚCI

 

Artykuły

 • Stanisław Janeczek, Integralność poznania ludzkiego w ujęciu Błażeja Pascala. Z dziejów filozofii zdrowego rozsądku
 • Janina Buczkowska, Poznawcza geneza języka a informacyjna struktura znaczenia
 • Radosław Kazibut, Filozoficzna myśl Roberta Boyle’a a stanowisko chrześcijańskiego teizmu naturalistycznego
 • Piotr Łaciak, Pojęcie przesądu w filozofii krytycznej Kanta i fenomenologii Husserla
 • Andrzej Waleszczyński, O doświadczeniu powinności i języku wartości moralnych Romana Ingardena

Recenzje i sprawozdania

 • Andrzej Kobyliński, Sprawozdanie z V ogólnopolskiego konwersatorium z cyklu Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce, Akademia Ignatianum, Kraków, 21 kwietnia 2015
 • Andrzej Kobyliński, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Socio-ethical ideas of contemporary russian philosophy in the context of slavic world, Trnavska Univerzita, Trnawa, 5 maja 2015

1-25 z28
Kontakt:
 
UKSW w Warszawie - Instytut Filozofii
ul. Wóycickiego 1/3 (bud. 23, pok. 211)
01-938 Warszawa