EWALUACJA REFLEKSYJNA I REFLEKSYJNOŚĆ W EWALUACJI

Sylwia Jaskuła

Abstrakt


Zaproponowane tytułowe określenie ewaluacji refleksyjnej odnosi się do pojęcia wprowadzonego przez Pierre’a Bourdieu – socjologii refleksyjnej. Analogicznie do niego uwzględnia pogłębioną refleksję nad kwestiami wiedzy i świadomości praktyki ewaluacyjnej. Ewaluacja refleksyjna stanowi zatem analizę sposobu uprawiania ewaluacji w konkretnym kontekście społecznym i kulturowym z uwzględnieniem konieczności otwierania procesu badawczego na refleksyjny ogląd obecnych w nim wartości. Przy czym wartościowanie zachodzi na drodze dialogu z pozostałymi uczestnikami procesu.


Słowa kluczowe


ewaluacja refleksyjna, refleksyjność w ewaluacji, refleksyjność ewaluacji, obiektywność ewaluacji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Badura G. (2015), O obiektywności poznania socjologicznego raz jeszcze. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Berlin I. (2004), Giambattista Vico i historia kultury, tł. M. Pietrzak-Merta. [w:] tenże, Pokrzywione drzewo człowieczeństwa. Warszawa: Prószyński i S-ka, s. 43-60.

Bourdieu P., Wacquant L.J.D. (2001), Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, tł. A. Sawisz. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Bourdieu P. (2006a), Medytacje pascaliańskie, tł. K. Wakar. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Bourdieu P. (2006b), Objectification Objectified. [w:] L.H. Moore, T. Sanders (eds.), Anthropology in Theory: Issues in Epistemology. London: Blackwell Publishing, s. 151-162.

Chudy W. (1995), Rozwój filozofowania a „pułapka refleksji”. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Davies C.A. (2002), Reflexive Ethnography. London: Routledge.

Dyczewski L. (2009), Wartości w kulturze. [w:] M. Filipiak (red.), Wprowadzenie do socjologii kultury. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 185-205.

Flis M. (2010), Dekonstrukcja mitu rozumu. [w:] Ł. Trzciński (red.), Mity współczesnej duchowości. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, s. 91-102.

Giddens A. (2001), Nowe zasady metody socjologicznej: pozytywna krytyka socjologii interpretatywnych, tł. G. Woroniecka. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Giddens A. (2003), Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, tł. S. Amsterdamski. Poznań: Zysk i S-ka.

Gouldner A. (1977), W stronę socjologii refleksyjnej, tł. B. Szacka. [w:] J. Szacki (red.), Czy kryzys socjologii? Warszawa: PWN, s. 127-214.

Hałas E. (2011), Refleksyjność jako zasada i problem teorii społecznej. „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2 (188): s. 191-202.

Hegel G.W.F. (1841), Wissenschaft der Logik. Erster Theil. Die objektive Logik. Zweite Abtheilung. Die Lehre von Wesen, Berlin: Verlag von Dunder und Dumblot.

Ingarden R. (1971), Rozważania dotyczące zagadnienia obiektywności. [w:] tenże, U podstaw teorii poznania, cz. I. Warszawa: PWN, s. 451-489.

Jaskuła S. (2015), Zastosowanie ewaluacji edukacyjnej. Trzy rodzaje koncentracji. „Kwartalnik Pedagogiczny” 4 (238): s. 54-65.

Judycki S. (1997), Obiektywność. [w:] J. Herbut (red.), Leksykon filozofii klasycznej. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, s. 404-406.

Kempny M. (1994), Antropologia bez dogmatów – teoria społeczna bez iluzji. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Korporowicz L. (2000), Społeczne wyzwania ewaluacji. „Remedium” 10 (92): s. 6-8.

Kuderowicz Z. (1987), Dilthey, seria „Myśli i Ludzie”, wyd. II zm. i uzup. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Kuszyk-Bytniewska M. (2015), Problematyzacja obiektywności w naukach społecznych. „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2 (204): 191-198.

Luhmann N. (2007), Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii, tł. M. Kaczmarczyk. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Manterys A. (2001), Wstęp do wydania polskiego. [w:] A. Giddens, Nowe zasady metody socjologicznej. Pozytywna krytyka socjologii interpretatywnych, tł. G. Woroniecka. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, s. VII.

Ritzer G. (2004), Klasyczna teoria socjologiczna, tł. H. Jankowska. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Szacki J. (1991), Dylematy historiografii idei oraz inne szkice i studia. Warszawa: PWN.

Szaniawski K. (1994), O nauce, rozumowaniu i wartościach: pisma wybrane, oprac. J. Woleński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Weber M. (1985), „Obiektywność” poznania w naukach społecznych, tł. M. Skwieciński. [w:] A. Chmielecki (red.), Problemy socjologii wiedzy. Warszawa: PWN, s. 45-100.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.