„Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology” (UCS) jest półrocznikiem wydawanym przez Wydawnictwo Naukowe UKSW. Zespół redakcyjny tworzą pracownicy Instytutu Nauk Socjologicznych UKSW pod kierunkiem redaktora naczelnego – dra hab. Tomasza Michała Korczyńskiego, prof. uczelni. W periodyku ukazują się ważne teksty dotyczące zagadnień teoretycznych (oryginalne artykuły naukowe), jak również ogniskujące się wokół problematyki badawczej (sprawozdania oraz raporty). Ponadto publikowane są recenzje oraz szczególny dział „Próby i debiuty”, przeznaczony dla doktorantów i autorów początkujących. Celem czasopisma jest poszerzanie wiedzy socjologicznej na temat aktualnych obszarów społecznych praktyk, odwołujących się do wielu obszarów i znaczeń. Zakres tematyczny dotyczy przede wszystkim socjologii jako takiej, ale także nauk pokrewnych: antropologii kulturowej, ogólnej wiedzy o człowieku i kultrze, a także metodologii badań socjologicznych, demografii, historii i filozofii. 

Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 2007 r. Początkowo funkcjonowało tylko w postaci elektronicznej (rocznik), natomiast od 2014 r. wydawane są równocześnie wersje elektroniczne oraz tradycyjne – papierowe (początkowo w formacie kwartalnika, a obecnie półrocznika). Redakcja zapewnia kolportaż egzemplarzy autorskich a także nadbitek. Wersje elektroniczne są dostępne na stronie internetowej czasopisma. W UCS stosowana jest polityka Open Access - wolny dostęp do zbiorów publikacyjnych oparty na stosowaniu licencji niewyłącznej, zakładający wydawanie artykułów na podstawie licencji creative commons CC-BY-ND 4.0.

Redakcja UCS zezwala autorom opublikowanych w czasopiśmie tekstów na zamieszczanie (deponowanie) ich wersji ostatecznych w wybranym przez siebie repozytorium (np. ResearchGate, Academia, itp.), pod warunkiem podania pierwotnego źródła publikacji, jakim są łamy UCS.

UCS jest zamieszczony w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN - poz. poz. 32592), za publikację artykułu naukowego autorzy otrzymują 20 pkt.

   Metadata from Crossref logo        ORCID logo       Open Access
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
Częstotliwość publikacji
Półrocznik
ISSN:
2544-3062
eISSN:
2299-2367
DOI:
10.21697/ucs
  • ICI Journals Master List - Index Copernicus International
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • CEJSH -The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
  • BazHum - czasopisma naukowe z zakresu humanistyki i nauk społecznych
  • Nauki socjologiczne
MEiN 20 pkt.
Index Copernicus Value (ICV) 79.52 pkt.

Aktualności

Call for papers UCS 2020: 26(1)

2020-11-28

Zapraszamy do współtworzenia najnowszego numeru czasopisma Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology, którego tematem uczyniliśmy 150 lat wpływu polskiej kultury na światową naukę, literaturę, muzykę, technologię.

Czytaj więcej

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP