O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

„Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology” (UCS) jest półrocznikiem wydawanym przez Wydawnictwo Naukowe UKSW. Zespół redakcyjny tworzą pracownicy Instytutu Socjologii UKSW. W periodyku ukazują się ważne teksty dotyczące zagadnień teoretycznych (oryginalne artykuły naukowe), jak również ogniskujące się wokół problematyki badawczej (sprawozdania oraz raporty). Ponadto publikowane są recenzje oraz szczególny dział „Próby i debiuty”, przeznaczony dla doktorantów i autorów początkujących. Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 2007 r. Początkowo funkcjonowało tylko w postaci elektronicznej (rocznik), natomiast od 2014 r. wydawane są równocześnie wersje elektroniczne oraz tradycyjne – papierowe (początkowo w formacie kwartalnika, a obecnie półrocznika). Redakcja zapewnia kolportaż egzemplarzy autorskich a także nadbitek. Wersje elektroniczne są dostępne na stronie internetowej czasopisma.

Proces recenzji

Przed przesłaniem tekstu do recenzji sekretarz redakcji sprawdza, czy jest on zgodny z profilem merytorycznym pisma i spełnia wszystkie wymogi techniczne. Teksty, które spełniają powyższe warunki, są przesyłane następnie do redaktora naczelnego, który wyznacza recenzentów.


1. Wybrane teksty są sprawdzane systemem antyplagiatowym.

2. Każdy tekst jest recenzowany niezależnie przez dwóch recenzentów w systemie "double-blind review". Oznacza to, że recenzenci nie znają tożsamości autora, a autor nie zna tożsamości recenzentów.

3. Recenzje sporządzane są w formie pisemnej i archiwizowane przez sekretarza redakcji.

4. Recenzje zawierają informacje o przyjęciu tekstu, konieczności dokonania poprawek wskazanych przez recenzenta lub odrzuceniu tekstu. Tekst, który otrzymał co najmniej jedną negatywną recenzję, nie jest publikowany.

5. Lista recenznentów UCS jest jawna i publikowana w danym roku wydawniczym.

6. Autorzy tekstów są na bieżąco informowani o etapach recenzji przez redaktora prowadzącego lub sekretarza redakcji.

7. W przypadku wystąpienia wątpliwości w stosunku do tekstu, istnieje możliwość wyboru trzeciego recenzenta, który sporządza ostateczną opinię dotyczącą publikacji tekstu lub odrzucenia artykułu.

Polityka otwartego dostępu

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Zasady etyki

Redakcja „Uniwersyteckiego Czasopisma Socjologicznego / Academic Journal of Sociology" (UCS) przestrzega i wdraża zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) dotyczące ochrony przed nieujawnionym autorstwem lub współautorstwem artykułu („ghostwriting”) i pozornym autorstwem lub współautorstwem artykułu ("guest authorship", "honorary authorship"). W związku z powyższym od autorów publikacji wymaga się ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstanie publikacji. Wykryte przypadki „ghostwriting”, „guest autorship” oraz "honorary authorship" będą traktowane jako przejaw nierzetelności naukowej i z tego względu dokumentowane oraz przekazywane do właściwych instytucji.

Sponsors

  • LIBCOM Piotr Karwasiński

Historia czasopisma

"Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology" (UCS) powstało w 2007 r. na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Inicjatorami powstania periodyku byli pracownicy naukowi Instytutu Socjologii oraz Instytutu Politoligii UKSW wraz z socjologami z poznańskiego i toruńskiego środowiska naukowego. Pierwszym redaktorem naczelnym UCS został dr hab. Paweł Ruszkowski, prof. CC. Czasopismo początkowo funkcjonowało jako rocznik, wydawany w formie elektronicznej. Dostęp do treści UCS możliwy był poprzez macierzystą stronę internetową - http://is.ucs.uksw.edu.pl/ Warto dodać, że również obecnie ta strona stanowi podstawową formę komunikacji z otoczeniem zewnętrznym czasopisma. Impulsem do zmiany i modernizacji formy UCS było powołanie na stanowisko redaktora naczelnego ks. prof. zw. dra hab. Sławomira H. Zaręby, co nastąpiło w 2014 r. Od tego momentu UCS przechodzi procedurę specjalizacyjną, mającą na celu jego profesjonalizację oraz podniesienie ważności naukowej. Wdrożono działania służące do realizacji tego celu - zdecydowano się na rozszerzenie postaci czasopisma do formatu kwartalnika, zaczęto wydawać wersje drukowane, wreszcie UCS został zaimpelmentowany do zewnętrznych subskrypcyjnych baz danych, poszerzając tym samym odbiór treści prezentowanych na jego łamach. Wprowadzono także ścisłe reguły dotyczące recenzowania wpływających tekstów, odnosząc się do najwyższych standardów (m.in. procedura "double blind review"). Istotnym wydarzeniem w historii UCS jest również nawiązanie współpracy z Wydawnictwem Naukowym UKSW. Od 2016 r. Wydawnictwo stało się wydawcą UCS, co pozwala na zachowanie najwyższej formy edycyjnej i redaktorskiej. Ponadto do składu Kolegium Redakcyjnego UCS dołączyły osoby pełniące funkcje redaktorów językowych (w zakresie języka polskiego i angielskiego), co również wpłynęło na jakość wydawniczą czasopisma. Zdecydowano się także na przyłączenie UCS do zewnętrznych baz subskrypcyjnych, takich jak CEJSH, BazHum czy też ICI Journals Master List, co w zamierzeniu ma poprawić parametryzację czasopisma i jego widoczność w kontekście cytowalności i rozpoznawalności. Najnowszym zadaniem i jednocześnie celem, jakie postawiło sobie Kolegium Redakcyjne, jest dołączenie zasobów UCS do globalnej bazy czasopism SCOPUS, co pozwoli na dalszy rozwój periodyku i umieszczenie go w światowej bazie najnowszych osiągnięć nauki.

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.