O WYZWANIACH STOJĄCYCH PRZED EWALUACJĄ W KONTEKŚCIE FUNDUSZY UNIJNYCH DO 2020 R. – WYBRANE ASPEKTY

Barbara Porębska-Maciołek

Abstrakt


Nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020 postawiła przed ewaluacją w Polsce wiele nowych wyzwań. Jednym z nich jest wykorzystanie w badaniach ewaluacyjnych metod kontrfaktycznych, na co Komisja Europejska kładzie obecnie ogromny nacisk. W związku z tym wyzwaniem już dzisiaj możemy zdiagnozować kilka problemów, które mogą mieć duży wpływ na sprawną realizację badań. Należą do nich: brak doświadczenia w zlecaniu badań ewaluacyjnych wykorzystujących metody kontrfaktyczne, niewielka praktyka firm badawczych w realizacji tego typu badań, brak niezbędnych danych lub problemy w ich pozyskaniu, w szczególności w kontekście budowania grup kontrolnych, otrzymywanie wyników post factum itd. Istnieje jednak kilka środków zaradczych mogących pomóc zniwelować trudności. O tym właśnie oraz o innych wyzwaniach ewaluacyjnych traktuje niniejszy artykuł.

Słowa kluczowe


ewaluacja, fundusze unijne, wyzwania, metody kontrfaktyczne, jednostka ewaluacyjna, obserwatorium, broker wiedzy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gajewski M., Szczucki J., Kusideł E. (2014), Ocena efektów wsparcia dużych przedsiębiorstw w ramach realizacji polityki spójności w Polsce, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, http://www.pag-uniconsult. pl/Ewaluacja_wsparcia_duzych_firm.php [dostęp: 15.11.2016].

GUS (2015), Ustalenie wartości wybranych wskaźników ekonomicznych dla beneficjentów Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz dla dobranych grup kontrolnych, http:// stat.gov.pl/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/realizacja-prac-metodologicznych-analiz-ekspertyz-oraz-prac-badawczych-na-potrzeby-polityki-spojnosci/bazy-strateg-i-wskazniki-dla-monitorowania-polityki-spojnosci/ [dostęp: 15.11.2016].

Olejniczak K., Kupiec T., Raimondo E. (2014), Brokerzy wiedzy. Nowe spojrzenie na rolę jednostek ewaluacyjnych. [w:] A. Haber, K. Olejniczak (red.), (Re)ewaluacja 2. Wiedza w działaniu. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 68.

Porębska-Maciołek B. (2015), Rola ewaluacji w zarządzaniu regionem. [w:] Monitorowanie i ewaluacja polityk publicznych – doświadczenia przeszłości wyzwaniem dla przyszłości, praca zbiorowa. Opole: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, s. 119-127.

Projektowanie i zlecanie ewaluacji wpływu opartych na sytuacji kontrfaktycznej. Praktyczne wytyczne dla Instytucji Zarządzających EFS, http://www.archiwum.ewaluacja.gov.pl/Dokumenty_ewaluacyjne/Documents/ Przewodnik_KE_po_metodach_kontrfaktycznych_PL.pdf [dostęp: 15.11.2016].

Raport z wykonania ekspertyzy na temat źródeł danych wykorzystywanych do realizacji badań kontrfaktycznych w ramach ewaluacji EFS, https://www.efs.2007-2013.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Documents/ Raport_z_realizacji_ekspertyzy_EFS.pdf [dostęp: 15.11.2016].

Akty prawne

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.