Data publikacji : 2019-02-28

Duchowość jako forma konstruowania porządku aksjonormatywnego

Halina Mielicka-PawłowskaDział: Artykuły

Abstrakt

Zmiany, które dokonują się w religijności Polaków na przełomie XX i XXI w., pozwalają przyjąć założenie o pojawieniu się nowej jej formy określanej pojęciem duchowości lub nowej duchowości. Jest to proces ciągły, aczkolwiek trudny analitycznie jako przedmiot badań socjologicznych ze względu na różnorodność postaw wobec religii zinstytucjonalizowanej. Można sformułować założenie, że zarówno proces sekularyzacji, jak i desekularyzacji jest obserwowany w sferze zachowań, emocji oraz dążenia do poznania porządku, ładu istniejącego w otaczającym człowieka świecie. Ponowoczesna duchowość jest dążeniem do poznania prawdy osadzonym w deterministycznie lub indeterministycznie rozumianych przyczynach istnienia rzeczywistości takiej, jaka jest doświadczana realnie przez człowieka. Deterministyczne przekonania o ładzie istniejącym w świecie mają podłoże religijne, które ma bezpośredni związek z wiarą w Boga lub bezosobowe siły nadprzyrodzone. Indeterministyczne przekonanie o porządku istniejącym w świecie wynika z założenia, że to człowiek ten porządek ustanawia i to dzięki jego wiedzy, dociekliwości i mądrości opartej na doświadczeniu możliwe jest odkrycie obiektywnej prawdy. Omówienie tych dwóch form duchowości ponowoczesnej, określanej jako sophia i logos, stanowi przedmiot analiz zawartych w tekście. Całość analizy bierze pod uwagę tylko system aksjonormatywny religijności ponowoczesnej określanej pojęciem duchowości.

Słowa kluczowe

religijność ; duchowość ; wiedza i wiara ; system aksjonormatywny


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Mielicka-Pawłowska, H. (2019). Duchowość jako forma konstruowania porządku aksjonormatywnego. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 21(4). Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/3341

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Polityka wydawnicza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) w stosunku do wydawanych na nim czasopism jest oparta na standardzie Libre Open Access. Oznacza to, że wszystkie artykuły opublikowane w czasopismach wydawanych na UKSW są ogólnodostępne, tj. są natychmiast i bezpłatnie dostępne do czytania, pobierania i udostępniania. Artykuły opublikowane zgodnie ze standardami Libre Open Access mogą być umieszczane na dowolnej witrynie internetowej, mogą być używane do prowadzenia wykładów, mogą być również umieszczane w tzw. czytelniach bez potrzeby uzyskania zezwolenia od autora lub wydawcy. Należy jednak zawsze zamieścić właściwe odniesienie do autora i licencji.

Polityka w zakresie praw autorskich materiałów publikowanych w czasopismach wydawanych na UKSW jest następująca: prawa autorskie do opublikowanych materiałów zachowują autorzy.

 

Artykuły opublikowane w czasopismach wydawanych przez UKSW są objęte warunkami licencji Creative Commons CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe, która zezwala na:

  • Dzielenie się – Kopiowanie i rozpowszechnianie utworów w dowolnym medium i formacie; dla dowolnego celu, także komercyjnego.

Na następujących warunkach:

  • Uznanie autorstwa – Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Można to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla osoby dokonującej zmiany lub sposobu, w jaki wykorzystywany jest ten utwór.
  • Bez utworów zależnych – Remiksując, przetwarzając lub tworząc na podstawie utworu, nie wolno rozpowszechniać zmodyfikowanych treści.

 

Polityka ws. opłat redakcyjnych: Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją swoich artykułów, tj. opłat za przetwarzanie artykułów (APCs), opłat redakcyjnych, opłat za kolor, opłat za zgłoszenia, opłat za stronę, opłat członkowskich, kosztów prenumeraty druku, innych opłat dodatkowych. Autorzy nie otrzymują też żadnej gratyfikacji finansowej za opublikowane materiały.

Polityka ws. deponowania różnych wersji materiałów przesłanych do redakcji czasopism wydawanych na UKSW jest następująca: autorzy mogą bez żadnego embarga zdeponować: 1) przedłożoną, 2) zaakceptowaną, 3) opublikowaną wersję swoich artykułów w instytucjonalnych lub innych wybranych przez siebie repozytoriach.

 

Usługa długoterminowej archiwizacji: Wydane numery SPCh są trwale przechowywane w Bibliotece Narodowej.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie