FAMILY AND MARRIAGE IN THE CONTEXT OF THE CONTEMPORARY SOCIAL TRANSFORMATIONS – THE AREA OF THE INTERESTS OF SOCIOLOGY AND SOCIAL WORK

Martyna Kawińska

Abstrakt


The traditional family model is becoming blurred and for this reason it is no longer valid. Thus, in this changing reality it is worth making an attempt to understand those changes in order to be able to promote appropriately the values which are still most important for the proper functioning of family. The family has always been and will be the central category of social life, around which processes, social phenomena or religious norms are cumulated, but the changing conditions of life of families are generating a necessity to monitor the quality of life of families and look at them as a whole and individually.

Słowa kluczowe


marriage, family, transformations, processes, social life

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Adamski F. (1984), Socjologia małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Adamski F. (2002), Rodzina Wymiar społeczno-kulturowy, Wydawnictwo UJ, Kraków.

Bakiera L. (2006), Rodzina z perspektywy socjologicznej i psychologicznej: ciągłość i zmiana, [in:] Obrazy życia rodzinnego z perspektywy interdyscyplinarnej, Roczniki socjologii rodziny XVII, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poznań.

Bednarski H.(2008), Przemiany struktury i funkcji rodzin polskich w XX i XXI wieku, [in:] Mazowieckie Studia Humanistyczne 12/12, Warszawa.

Braun-Gałkowska M. (2008), Psychologia domowa, Wydawnictwo KUL, Lublin.

CBOS survey report, Rodzina – jej współczesne znaczenie i rozumienie, March 2013, www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_033_13.PDF [25.12.2014].

Central Statistical Office (2016), Małżeństwa oraz dzietność w Polsce, Warszawa, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/malzenstwa-i-dzietnosc-w-polsce,23,1.html [27.06.2016].

Dybowska E. (2010), Diagnoza pedagogiczna środowiska rodzinnego, in: Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny, A. Błasiak, E. Dybowska (eds.), Wydawnictwo Ignatianum, Kraków.

Dybowska E.(2012), Teoria systemowej pracy z rodziną, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Kraków.

Dyczewski L. (1981), Rodzina polska i kierunki jej przemian, Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa.

Dyczewski L. (1994), Rodzina Społeczeństwo, Państwo, The Learned Society of the John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin.

Głaz S., Grzeszek K., Wiśniewska I. (1996), Rodzina. Biologiczne i psychiczne podstawy jej funkcjonowania, Kraków.

Jamrozik A., Nocella L. (2000), The Sociology of Social Problems: Theoretical Perspectives and Methods of Intervention, Cambridge University Press, Cambridge.

Kantowicz E. (2001), Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.

Kawinska M. (2014), Praca a życie rodzinne. Dylematy czy świadomy wybór polskiego przedsiębiorcy? [in:] S.H. Zaręba, M. Zarzecki eds., Etos polskich przedsiębiorców w badaniach Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości, Kontrast, Warszawa.

Kawińska M., Pozycja pracy w aksjologii rodziny, in: S.H. Zaręba, M. Zarzecki (eds.), Etos polskich przedsiębiorców w badaniach Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości, Kontrast, Warszawa.

Kawula S., Brągiel J., Janke A. (2009), Pedagogika rodziny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Kluzowa K. (1999), Sytuacja demograficzna rodziny polskiej lat dziewięćdziesiątych i jej konsekwencje społeczne, [in:] Ziemska M., Rodzina współczesna, Warszawa.

Kosiński S. (1987), Socjologia ogólna. Zagadnienia podstawowe, PWN, Warszawa.

Kwak A. (2005), Rodzina w dobie przemian Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.

Przybył I. (2001), Źródła wiedzy o rolach małżeńskich, [in:] Rodzina w czasach szybkich przemian, Roczniki Socjologii Rodziny XIII, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poznań.

Slany K. (2002), Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Nomos, Kraków.

Szczepański J. (1963), Elementarne pojęcie socjologii, PWN, Warszawa.

Tyszka Z. (1982), Rodziny współczesne w Polsce, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.

Tyszka Z. (2001), Rodzina współczesna – jej geneza i kierunki przemian, [in:] Ziemska M. (eds.), Rodzina współczesna, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Tyszka Z. (1998), Socjologia rodziny a pedagogika rodziny. Przedmiot badań – możliwości współdziałania badawczego, [in:] Rocznik Socjologii Rodziny Vol. 10, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Tyszka Z (2001), Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian, Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań.

Zaborowski Z. (1980), Rodzina jako grupa społeczno-wychowawcza, Nasza Księgarnia, Warszawa.

Ziemska M. (1969), Postawy rodzicielskie, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Ziemska M. (1979), Rodzina a osobowość, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Ziemska M. (2001), Rodzina współczesna, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.