ETOS POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW 2014: METODA, POMIAR, ANALIZA

Marcin Zarzecki

Abstrakt


Międzykatedralny Zespół Badawczy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w kwietniu 2014 roku zrealizował badanie serii Polski Pomiar Postaw i Wartości pt. Postawy wobec religii przedsiębiorców a percepcja rzeczywistości gospodarczej i społecznej. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców (N = 1002 respondentów), zróżnicowanych pod względem wieku, płci, wykształcenia, branży (PKD07), wielkości podmiotu gospodarczego i liczby lat jego funkcjonowania na rynku, a także wielkości miejsca jego lokalizacji. Badaniem objęto 16 województw. Celem badania było zdobycie aktualnych danych statystyczno-socjologicznych dotyczących etosu grupy zawodowośrodowiskowej przedsiębiorców w Polsce.

Słowa kluczowe


etos, etyka, biznes, przedsiębiorcy, PAPI, wartości, normy, religijność, korupcja, małżeństwo, rodzina, czas wolny, praca

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bendix R., (1975) Max Weber. Portret uczonego, PWN, Warszawa.

Czarnota A., Zybertowicz A., (1989) Narodziny kapitalizmu: konieczność czy przypadek? Między empirią a teorią, w: Interdyscyplinarne studia nad genezą kapitalizmu. Prezentacja i krytyka t. 1, red. A. Czarnota, K. Wajda, A. Zybertowicz, Wydawnictwo UMK, Toruń.

Denzin N.K., (1990) Reinterpretacja metody biograficznej w socjologii, w: Metoda biograficzna w socjologii, red. J. Włodarek i M. Ziółkowski, PWN, Warszawa.

Eisenstadt S.N., (1968) Max Weber on Charisma and Institution Building, University of Chicago Press, Chicago.

Eisenstadt S. N., (1972) Some Reflections on the Significance of Max Weber’s Sociology of Religions for the Analysis of Non-European Modernity, „Archives de sociologie des religions” 32, s. 29–52.

Eisenstadt S. N., (1974) The Implication of Weber’s Sociology of Religion for the Understanding of the Processes of Change in Contemporary Non-European Societies and Civilizations, „Diogene”, 85.

Eisenstadt S. N., (1989) Max Weber on Western Christianity and the Weberian Approach to Civilizational Dynamics, „Canadian Journal of Sociology” 14 (2), s. 203–224.

Eisenstadt S. N., (1999) Weber’s Analysis of Islam and the Specific Pattern of Islamic Civilization, w: Max Weber and Islam, ed. T.E. Huff and W. Schluchter, New Brunswick, NJ and London: Transaction Publishers, s. 281-294.

Kehrer G., (1997) Wprowadzenie do socjologii religii, Nomos, Kraków.

Krasnodębski Z., (1999) Max Weber, PIW, Warszawa.

Morawski W., (2001) Socjologia ekonomiczna. Problemy. Teoria. Empiria, PWN, Warszawa.

Tarnas T., (2002) Dzieje umysłowości zachodniej. Idee, które ukształtowały nasz światopogląd, Zysk i Ska, Poznań.

Wiśniewski R., (2014) Ku wertykalnemu i horyzontalnemu spojrzeniu na korupcję w Polsce, w: Etyka katolicka a duch kapitalizmu. Etos polskich przedsiębiorców w badaniach Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości, red. S. Zaręba, M. Zarzecki, Kontrast, Warszawa, s. 251–261.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.