Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
  • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
  • Tekst zawiera pojedyncze spacje; używa 12-punktowej czcionki; stosuje kursywę zamiast podkreślenia (z wyjątkiem adresów URL); a wszystkie ilustracje, ryciny i tabele są umieszczane w tekście w odpowiednich punktach, a nie na końcu.
  • Tekst jest zgodny z wymogami stylistycznymi i bibliograficznymi określonymi w Wytycznych dla autorów.
Wytyczne dla autorów
Prawa autorskie
Polityka prywatności
 

Wytyczne dla autorów

Teksty zgłaszane do "Artifex Novus" muszą być przygotowane wg zasad określonych w instrukcji dla autorów http://www.artifex.uksw.edu.pl/artifex_novus/instrukcja_wydawnicza.pdf

Artykuły o objętości do 20 stron znormalizowanego wydruku wraz z materiałem fotograficznym (do 10 ilustracji) winny być dostarczone w wersji elektronicznej na adres: artifex@sztuka.edu.pl (lub pocztą na płycie cd/dvd)

Do każdego artykułu przekazywanego do publikacji autor lub współautorzy dołączają:
- krótkie streszczenie (abstrakt) w języku polskim oraz angielskim (do 1800 znaków);
- wykaz skrótów (jeśli występują w artykule);
- słowa kluczowe (minimum 3) po polsku i angielsku;
- swój krótki biogram (do 500 znaków);
- wykaz źródeł i opracowań bibliograficznych wykorzystanych w artykule;
- notatkę zawierającą: imię i nazwisko autora, posiadany stopień naukowy, telefon, e-mail, funkcję i miejsce zatrudnienia;
- wypełnione i podpisane oświadczenie autora w zakresie praw autorskich do tekstu,
oraz o posiadaniu wszystkich koniecznych zezwoleń na publikację przekazanego materiału ilustracyjnego.

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP