Zasady etyczne

W celu przeciwdziałania przypadkom „ghostwriting” i „guest authorship”, które są przejawem
nierzetelności naukowej, redakcja wprowadziła procedury mające zapewnić oryginalność publikowanych artykułów i innych materiałów.

Autorzy informowani są, że wszelkie wykryte przypadki praktyk, „ghostwriting” i „guest authorship”, jak również łamania etyki naukowej będą dokumentowane i demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Celem uniknięcia wyżej wymienionych sytuacji autorzy publikacji zobowiązani są do:

1) ujawnienia faktycznego wkładu w powstanie publikacji poszczególnych osób (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, czyli informacji o tym, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystanych przy przygotowywaniu publikacji);
2) precyzyjnego określenia udziału poszczególnych autorów w realizacji nadesłanej pracy i złożenie
przez nich oświadczenia w tym zakresie;
3) każdy ze współautorów ponosi odpowiedzialność za treść informacji przekazanych wyłącznie
w formie pisemnej dla celów dowodowych współautorowi zgłaszającemu tekst.

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP