Etyka publikacyjna

Redakcja:


 • Z autorami zaakceptowanych do druku tekstów podpisywana jest umowa (formularz→ Umowa o publikację artykułu przez Wydawnictwo Naukowe UKSW, dostępny w zakładce→ WZORY FORMULARZY).
 • Formularz umowy wypełniony i podpisany przez autora (w dwóch egzemplarzach) wraz z oświadczeniem (formularz→ Oświadczenie autora dzieła, dostępny w zakładce→ WZORY FORMULARZY, w jednym egzemplarzu) musi zostać odesłany na adres redakcji w formie papierowej (podpis odręczny) lub elektronicznej (podpis kwalifikowany).
 • Każdemu autorowi redakcja przesyła na wskazany adres po 1 egzemplarzu numeru czasopisma, w którym opublikowano artykuł jego autorstwa (wersja drukowana czasopisma) oraz pliku PDF zawierającego artykuł w formie „do druku”.

Autor:


 • Przekazując tekst do redakcji czasopisma „Artifex Novus” autor publikacji potwierdza, że przesłany tekst stanowi dzieło oryginalne, rzetelnie przygotowane, które nie było dotąd publikowane i aktualnie nie podlega ocenie w innym czasopiśmie (formularz→ Oświadczenie autora dzieła, dostępny w zakładce→ WZORY FORMULARZY).
 • Autor zobowiązany jest wymienić w bibliografii publikacje, które zostały przez niego wykorzystane przy pisaniu tekstu. Powinien cytować publikacje, które mają znaczenie dla prezentowanej tematyki.
 • Autorzy informowani są, że wszelkie wykryte przypadki praktyk, „ghostwriting” (ukrywanie udziału w powstaniu publikacji osób innych niż oficjalnie figurujących na stronie redakcyjnej) i „guest authorship” (podawanie jako współautorów osób, które nie wniosły żadnego wkładu w publikację), jak również łamania etyki naukowej są przejawem nierzetelności naukowej, i jako takie będą dokumentowane i demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
 • Celem uniknięcia wyżej wymienionych sytuacji autorzy publikacji zobowiązani są do:
  1) ujawnienia faktycznego wkładu w powstanie publikacji poszczególnych osób przy tekstach wieloautorskich (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, czyli informacji o tym, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystanych przy przygotowywaniu publikacji);
  2) autor zgłaszający do publikacji tekst wieloautorski powinien upewnić się, że wszyscy współautorzy zostali uwzględnieni w tekście oraz że przed publikacją zapoznali się i zatwierdzili ostateczną wersję pracy, a także zgodzili się na jej przekazanie do publikacji;
  3) każdy ze współautorów ponosi odpowiedzialność za treść informacji przekazanych wyłącznie w formie pisemnej dla celów dowodowych współautorowi zgłaszającemu tekst.

Recenzent:


 • Recenzenci są zobowiązani w uzgodnionym terminie przygotować recenzję na formularzu udostępnionym przez redakcję (formularz→ Wzór recenzji – czasopismo Artifex Novus, dostępny w zakładce→ WZORY FORMULARZY).
 • W przypadku nieuzasadnionego przekroczenia terminu na przygotowanie recenzji lub niemożności kontaktu redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany recenzenta.
 • W trakcie procesu recenzowania recenzenci zobowiązani są do poufności w opiniach na temat recenzowanego artykułu oraz niewykorzystywania zdobytej przy tej okazji wiedzy przed jego publikacją.
 • Recenzja musi kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 • Skan formularza wypełnionego i podpisanego należy odesłać na adres mailowy redakcji.
 • Recenzentom przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji poprawionego tekstu.
Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.