O czasopiśmie

Historia czasopisma


Czasopismo "Artifex Novus" powołane zostało w roku 2016 z inicjatywy pracowników Instytutu Historii Sztuki UKSW. Wydawane jest jako rocznik. Pierwszy numer czasopisma ukazał się w roku 2017. Od początku pracami redakcyjnymi kieruje dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera, prof. ucz., zaś poszczególne numery mają redaktorów prowadzących.

 

Journal history


The “Artifex Novus” journal was established in 2016 on the initiative of employees of the Institute of Art History of UKSW. It is issued as an annual. The first issue of the journal was published in 2017. From the beginning, the editorial work is managed by PhD hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera, professor at the university, and individual issues have editors in charge.

Dane czasopisma


ISSN: 2544-5014

e-ISSN 2719-3659

DOI: 10.21697/an

Dyscyplina: nauki o sztuce (dziedzina nauk humanistycznych) oraz architektura i urbanistyka (dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych). Czasopismo wydawane jest jako rocznik.
Model: Open Access

Ministerialny wykaz czasopism: czasopismo nie znajduje się na liście czasopism ministerialnych  

Polityka wydawnicza: licencja CC BY-ND 4.0

Czasopismo jest dostępne w następujących repozytoriach naukowych:

  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • Index Copernicus
  • Biblioteka Nauki
  • PBN – Polska Bibliografia Naukowa
  • Most Wiedzy (Open Research Data)

Wydawca czasopisma 


Wydawcą czasopisma jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

Journal publisher


The publisher of the journal is the Cardinal Wyszyński University in Warsaw.

 

Cel czasopisma


Do celów realizowanych przez czasopismo „Artifex Novus” należy prowadzenie i koordynowanie badań z zakresu historii sztuki dawnej i współczesne, m.in. poprzez wymianę wyników badań na arenie ogólnokrajowej oraz międzynarodowej, a także upowszechnianie prac badawczych prowadzonych przez pracowników Instytutu Historii Sztuki UKSW.

 

Purpose of the journal


The objectives pursued by the “Artifex Novus” journal include conducting and coordinating research in the field of history of old and contemporary art, including through the exchange of research results on the national and international arena, as well as the dissemination of research work carried out by employees of the Institute of Art History of UKSW.

 

Zakres tematyczny i geograficzny


„Artifex Novus” jest czasopismem ogólnopolskim, które na swych łamach podejmuje różnorodne problemy badawcze, koncentrując się przede wszystkim na polskiej sztuce dawnej i współczesnej, obejmującej obecne jak i dawne ziemie Rzeczypospolitej.

 

Thematic and geographical scope


“Artifex Novus” is a nationwide journal which deals with various problems, focusing primarily on Polish old and contemporary art, covering the present and former lands of the Republic of Poland.

 

Rodzaj tekstów do publikacji


W czasopiśmie publikowane są oryginalne artykuły naukowe, recenzje, sprawozdania z konferencji oraz inne komunikaty związane z działalnością instytutu.

 

Type of texts to be published


The journal publishes original scientific articles, reviews, conference reports and other communications related to the Institute’s activities.

 

Język publikacji


„Artifex Novus” publikuje teksty w języku polskim i językach konferencyjnych. 

 

Publication language


“Artifex Novus” publishes texts in Polish and conference languages.

 

Kto może publikować w czasopiśmie?


„Artifex Novus” kierowany jest przede wszystkim do historyków sztuki oraz badaczy z dziedziny nauk humanistycznych oraz nauk ścisłych i technicznych, którzy zajmują się szeroko rozumianą sztuką (malarstwem, rzeźbą, architekturą, rzemiosłem artystycznym, grafiką, rysunkiem itp.), ikonografią, muzealnictwem, rynkiem dzieł sztuki, konserwacją i dydaktyką z zakresu historii sztuki.

 

Who can publish in the journal?


“Artifex Novus” is addressed primarily to art historians and researchers in the field of humanities as well as exact and technical sciences, who deal with broadly understood art (painting, sculpture, architecture, artistic craftsmanship, graphics, drawing, etc.), iconography, museology, art market, conservation and didactics in the field of art history.

 

Procedura recenzowania


W celu utrzymania wysokiego poziomu merytorycznego czasopisma wszystkie przesyłane artykuły poddawane są procedurze podwójnej anonimowej recenzji (double blind peer review). (więcej)

 

Reviewing procedure


In order to maintain a high substantive level of the journal, all submitted articles are subject to a double-blind peer review procedure. (more)

 

Polityka otwartego dostępu


Polityka wydawnicza redakcji czasopisma „Artifex Novus” jest oparta na standardzie Libre Open Access. Oznacza to, że wszystkie artykuły opublikowane w czasopiśmie są ogólnodostępne, tzn. są natychmiast i bezpłatnie dostępne do czytania, pobierania i udostępniania, a ich zamieszczanie i wykorzystywanie nie wymaga każdorazowo uzyskania zezwolenia od autora lub wydawcy, pod warunkiem zachowania praw do korzystania z licencjonowanego utworu.

 

Open access policy


The publishing policy of the editorial office of the “Artifex Novus” journal based on the Libre Open Access standard. This means that all articles published in the journal are publicly available, i.e. they are available immediately and free of charge for reading, downloading and sharing, and their posting and use does not require obtaining permission from the author or publisher each time, provided that the rights to use the licensed work are retained.

 

Polityka w zakresie praw autorskich


Autorzy artykułów publikowanych w „Artifex Novus” zachowują prawa autorskie na zasadach objętych warunkami licencji Creative Commons CC BY-ND 4.0, która zezwala na kopiowanie, dystrybucję oraz wyświetlanie tylko dokładnych kopii dzieła, bez możliwości zmieniania i tworzenia na jego bazie zmodyfikowanych treści, jak również wykorzystywania ich do celów komercyjnych tj. do jakichkolwiek celów zarobkowych.

 

Copyright policy


The authors of articles published in “Artifex Novus” retain their copyrights under the terms of the Creative Commons CC BY-ND 4.0 license, which allows copying, distribution and displaying only exact copies of the work, without the possibility of changing and creating modified content based on it, as well as using them for commercial purposes, i.e. for any profit purposes.

 

Polityka dotycząca opłat redakcyjnych


Autorzy artykułów publikowanych w „Artifex Novus” nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją swoich artykułów, tj. opłat za przetwarzanie artykułów (APCs), opłat redakcyjnych, opłat członkowskich, kosztów prenumeraty druku, innych opłat dodatkowych. Autorzy nie otrzymują też żadnej gratyfikacji finansowej za opublikowane materiały.

 

Editor fees policy


Authors of articles published in “Artifex Novus” do not incur any costs related to the publication of their articles, i.e. article processing fcharges (APCs), editorial fees, membership fees, printing subscription costs, other additional fees. Authors do not receive any financial gratification for published materials.

 

Polityka reklamowa


Czasopismo nie publikuje reklam. W przypadku numerów publikowanych przy wsparciu finansowym zewnętrznych sponsorów, w czasopiśmie umieszczana jest stosowna informacja i logotyp, a w wersji papierowej możliwe jest zamieszczenie informacji reklamowej sponsora.

 

Advertising policy


The journal does not publish advertisements. In the case of issues published with the financial support of external sponsors, appropriate information and a logotype are placed in the journal, and in the paper version it is possible to place the sponsor’s advertising information.

 

Polityka archiwizowania


Pliki elektroniczne z artykułami opublikowanymi w „Artifex Novus” są archiwizowane długoterminowo w PKP (Publik Knowledge Project) w Kanadzie.

 

Archiving policy


Electronic files with articles published in „Artifex Novus” are archived long-term basis by PKP (Publik Knowledge Project) in Canada.

 

Polityka deponowania


Polityka ws. deponowania różnych wersji materiałów przesłanych do redakcji czasopisma „Artifex Novus” jest następująca: autorzy mogą bez żadnych ograniczeń zdeponować: 1) przedłożoną, 2) zaakceptowaną oraz 3) opublikowaną wersję swoich artykułów w instytucjonalnych lub innych wybranych przez siebie repozytoriach. Polityka deponowania jest zarejestrowana na stronie „Most Wiedzy” (kliknij tutaj).

Deposit policy


The policy regarding the deposit of different versions of materials sent to the editorial office of the “Artifex Novus” journal is as follows: the authors may, without any restrictions, deposit: 1) the submitted, 2) accepted and 3) published version of their articles in the institutional or other repositories of their choice. The deposit policy is registered on the “Bridge of Knowledge” (Most Wiedzy) website (click here).

 

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.