O czasopiśmie

ARTIFEX NOVUS jest czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukazuje się od roku 2017. Publikowane są w nim: artykuły naukowe, recenzje, sprawozdania i komunikaty z zakresu sztuki dawnej i współczesnej, zarówno polskiej, jak i zagranicznej. Każdy numer ma temat przewodni (np. sztuka na Mazowszu, sztuka portretu), któremu poświęcona jest część rozpraw. W pozostałych działach zamieszczane są artykuły i opracowania dotyczące innych zagadnień, omówienia, recenzje, sprawozdania i relacje. Czasopismo dostępne jest w wersji papierowej oraz elektronicznej.

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Do celów realizowanych przez "Artifex Novus" należy przede wszystkim przyczynienie się do rozwoju historii sztuki dawnej i współczesnej oraz wiedzy o ochronie dóbr kultury i środowiska, a także ogólnokrajowa oraz międzynarodowa wymiana wyników badań oraz upowszechnianie prac badawczych prowadzonych przez pracowników Instytutu Historii Sztuki UKSW.

Podejmowane problemy badawcze dotyczą sztuki dawnej i współczesnej. Koncentrują się wokół sztuki polskiej, jednak nie ograniczają się do niej.

W czasopiśmie publikowane są rozprawy, artykuły, recenzje, sprawozdania z konferencji i inne materiały.

Historia czasopisma

Czasopismo "Artifex Novus" powołane zostało w roku 2016 z inicjatywy pracowników Instytutu Historii Sztuki UKSW. W roku 2017 ukazał się pierwszy numer czasopisma. W latach 2018 i 2019 dwa kolejne. Od początku pracami redakcyjnymi kieruje dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera, prof. UKSW, zaś poszczególne numery mają redaktorów prowadzących.

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP