Planowany numer

„Artifex Novus” 2025, nr 9 – Święci – ikonografia

Szanowni Państwo,

Kolejny numer czasopisma „Artifex Novus” Redakcja chciałaby poświęcić tematyce ikonografii świętych. Stanowi ona kontynuację tradycji badań nad ikonografią zapoczątkowaną w Instytucie Historii Sztuki UKSW przez ks. prof. Janusza St. Pasierba. Zależy nam na tekstach, w których temat ikonografii świętych zostanie podjęty w oryginalnym i interdyscyplinarnym ujęciu, przy użyciu różnorodnych metod badawczych. Proponowane tematy obejmują następujące zagadnienia badawcze:

- relacje pomiędzy hagiografią a ikonografią

- żywoty, akty męczeństwa i legendy w sztukach wizualnych Wschodu i Zachodu

- „Legenda Aurea” a programy ikonograficzne

- indywidualizacja i uniwersalizm w ikonografii świętych

- nagość i rola płci w wizerunkach świętych

- kult relikwii w sztukach plastycznych

- wizje świętych i o świętych w kulturze

- święci legendarni

- ikonografia świętych a teatr religijny

- popularna ikonografia świętych w druku od XVII w.

- święci i ich pochówki – od wczesnochrześcijańskich sarkofagów do współczesności

- wizerunki świeckie inspirowane ikonografią świętych

- święci i nowe media – komiks, zdjęcia, filmy itp. w kontekście literatury hagiograficznej

- święci w sztukach plastycznych kultur niechrześcijańskich

Na teksty w języku polskim lub angielskim (do 40 tys. znaków ze spacjami i do 10 ilustracji) czekamy do końca grudnia 2024 r. pod adresem a.czyz@uksw.edu.pl (dr hab. Anna S. Czyż, prof. ucz.). Artykuły zakwalifikowane do druku zostaną opublikowane w nr 9 czasopisma w 2025 r. (w wersji on-line i papierowej).

 

„Artifex Novus” 2024, nr 8 – Sztuka i dydaktyka

Szanowni Państwo,

Redakcja czasopisma „Artifex Novus” zaprasza do przesyłania tekstów związanych z obszarami, gdzie sztuka spotyka się z dydaktyką. Interesują nas m.in. następujące zagadnienia badawcze:

  1. Szkolnictwo artystyczne średniego i wyższego szczebla.
  2. Instytucjonalna popularyzacja sztuki (muzea, domy aukcyjne, instytucje pozarządowe, uniwersytety trzeciego wieku).
  3. Artyści – pedagodzy i ich aktywność w obu obszarach.
  4. Dydaktyka sztuki i dydaktyka historii sztuki – problemy metodologiczne i formalne.
  5. Rola sztuki w aspekcie wychowania i rozwoju osobowości młodego człowieka w świetle badań naukowych.
  6. Znaczenie wiedzy o sztuce dla ochrony dziedzictwa kulturowego.
  7. Programowanie działań związanych z upowszechnianiem sztuki i edukacją w tym zakresie.

Na teksty w języku polskim lub angielskim (do 20 stron znormalizowanego maszynopisu i do 10 ilustracji) czekamy do grudnia 2023 r. pod adresem beatalewi@gmail.com (dr Beata Lewińska) lub artifex@uksw.edu.pl (adres redakcji). Artykuły zakwalifikowane do druku zostaną opublikowane w nr 8 czasopisma w 2024 r. (w wersji on-line i papierowej).

"Artifex Novus" 2023, nr 7 – Wilno i Wielkie Księstwo Litewskie

Szanowni Państwo,

w roku 2023 Wilno obchodzić będzie 700-lecie. W 1323 r. po raz pierwszy w źródłach pisanych – w liście Gedymina do papieża Jana XXII pojawiła się nazwa późniejszej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. W związku z tym, by uczcić jedną z dwóch stolic politycznych Rzeczpospolitej w roku jej jubileuszu Redakcja czasopisma „Artifex Novus” zaprasza do przesyłania tekstów dotyczących sztuki i kultury Wilna czy też szerzej Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Na teksty w języku polskim lub angielskim (do 20 stron znormalizowanego maszynopisu i do 10 ilustracji) czekamy do stycznia 2023 r. pod adresem a.czyz@uksw.edu.pl lub artifex@uksw.edu.pl. Artykuły po kwalifikującej procedurze recenzji zostaną opublikowane w nr 7 czasopisma w 2023 r. (w wersji on-line i papierowej).

Dear Sirs,

in 2023, Vilnius will celebrate its 700th anniversary. In 1323, for the first time in written sources – in Gedymin’s letter to Pope John XXII, the name of the future capital of the Grand Duchy of Lithuania appeared. Therefore, to celebrate one of the two political capitals of the Polish-Lithuanian Commonwealth in the year of its jubilee, the editors of the journal ‘Artifex Novus’ invite you to send texts about the art and culture of Vilnius or, more broadly, the Grand Duchy of Lithuania.

We are waiting for texts in Polish or English (up to 20 pages of standard typescript and up to 10 illustrations) until January 2023 at the address: a.czyz@uksw.edu.pl or artifex@uksw.edu.pl. The articles after the qualifying review procedure will be published in No. 7 of the journal in 2023 (on-line and paper version).

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.