Planowany numer

„Artifex Novus” 2024, nr 8 – Sztuka i dydaktyka

Szanowni Państwo,

Redakcja czasopisma „Artifex Novus” zaprasza do przesyłania tekstów związanych z obszarami, gdzie sztuka spotyka się z dydaktyką. Interesują nas m.in. następujące zagadnienia badawcze:

  1. Szkolnictwo artystyczne średniego i wyższego szczebla.
  2. Instytucjonalna popularyzacja sztuki (muzea, domy aukcyjne, instytucje pozarządowe, uniwersytety trzeciego wieku).
  3. Artyści – pedagodzy i ich aktywność w obu obszarach.
  4. Dydaktyka sztuki i dydaktyka historii sztuki – problemy metodologiczne i formalne.
  5. Rola sztuki w aspekcie wychowania i rozwoju osobowości młodego człowieka w świetle badań naukowych.
  6. Znaczenie wiedzy o sztuce dla ochrony dziedzictwa kulturowego.
  7. Programowanie działań związanych z upowszechnianiem sztuki i edukacją w tym zakresie.

Na teksty w języku polskim lub angielskim (do 20 stron znormalizowanego maszynopisu i do 10 ilustracji) czekamy do grudnia 2023 r. pod adresem b.lewinska-gwozdz@uksw.edu.pl (dr Beata lewińska) lub artifex@uksw.edu.pl (adres redakcji). Artykuły zakwalifikowane do druku zostaną opublikowane w nr 8 czasopisma w 2024 r. (w wersji on-line i papierowej).

"Artifex Novus" 2023, nr 7 – Wilno i Wielkie Księstwo Litewskie

Szanowni Państwo,

w roku 2023 Wilno obchodzić będzie 700-lecie. W 1323 r. po raz pierwszy w źródłach pisanych – w liście Gedymina do papieża Jana XXII pojawiła się nazwa późniejszej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. W związku z tym, by uczcić jedną z dwóch stolic politycznych Rzeczpospolitej w roku jej jubileuszu Redakcja czasopisma „Artifex Novus” zaprasza do przesyłania tekstów dotyczących sztuki i kultury Wilna czy też szerzej Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Na teksty w języku polskim lub angielskim (do 20 stron znormalizowanego maszynopisu i do 10 ilustracji) czekamy do stycznia 2023 r. pod adresem a.czyz@uksw.edu.pl lub artifex@uksw.edu.pl. Artykuły po kwalifikującej procedurze recenzji zostaną opublikowane w nr 7 czasopisma w 2023 r. (w wersji on-line i papierowej).

Dear Sirs,

in 2023, Vilnius will celebrate its 700th anniversary. In 1323, for the first time in written sources – in Gedymin’s letter to Pope John XXII, the name of the future capital of the Grand Duchy of Lithuania appeared. Therefore, to celebrate one of the two political capitals of the Polish-Lithuanian Commonwealth in the year of its jubilee, the editors of the journal ‘Artifex Novus’ invite you to send texts about the art and culture of Vilnius or, more broadly, the Grand Duchy of Lithuania.

We are waiting for texts in Polish or English (up to 20 pages of standard typescript and up to 10 illustrations) until January 2023 at the address: a.czyz@uksw.edu.pl or artifex@uksw.edu.pl. The articles after the qualifying review procedure will be published in No. 7 of the journal in 2023 (on-line and paper version).

Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/pl/ https://wydawnictwo.uksw.edu.pl
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP