Zasady redakcyjne

Teksty zgłaszane do "Artifex Novus" muszą być przygotowane wg zasad określonych w formularzu→ Instrukcja redakcyjna dla autorów, dostępny w zakładce→ WZORY FORMULARZY

Artykuły o objętości do 20 stron znormalizowanego wydruku (czcionka Times New Roman, 12 pkt., interlinia 1,5) wraz z materiałem fotograficznym (do 10 ilustracji) winny być dostarczone w wersji elektronicznej na adres: artifex@sztuka.edu.pl

Do każdego artykułu przekazywanego do publikacji autor lub współautorzy dołączają:

  • krótkie streszczenie (abstrakt) w języku polskim oraz angielskim (do 1800 znaków);
  • wykaz skrótów (jeśli występują w artykule);
  • słowa kluczowe (minimum 3) po polsku i angielsku;
  • swój krótki biogram (do 500 znaków);
  • wykaz źródeł i opracowań bibliograficznych wykorzystanych w artykule w przypisach oraz bibliografii końcowej;
  • notatkę zawierającą: imię i nazwisko autora, posiadany stopień naukowy, numer ORCID (jeśli został nadany), telefon, e-mail, funkcję i miejsce zatrudnienia;
  • wypełnione i podpisane oświadczenie autora w zakresie praw autorskich do tekstu (w jednym egzemplarzu), oraz o posiadaniu wszystkich koniecznych zezwoleń na publikację przekazanego materiału ilustracyjnego, jak również wypełniony i podpisany formularz umowy na publikację artykułu w Wydawnictwie Naukowym UKSW (w dwóch egzemplarzach). Formularze z podpisem odręcznym odsyłamy pocztą zwykłą na adres redakcji, z podpisem kwalifikowanym pocztą elektroniczną na adres mailowy redakcji.
  • w/w formularze oraz Instrukcję redakcyjną można pobrać w zakładce→ WZORY FORMULARZY.
Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.