Zasady recenzowania

Procedura recenzowania (zgodna z zaleceniami Zespołu do Spraw Etyki w Nauce przedstawionymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2011):

1) Nadesłane teksty są poddawane wstępnej ocenie przez redakcję.

2) Redakcja stosuje zasadę „double blind review”, zgodnie z którą recenzent i autor nie znają swoich tożsamości.

3) Do oceny każdego artykułu powołuje się dwóch recenzentów w tym przynajmniej jednego zewnętrznego (w przypadku publikacji w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej mającej siedzibę w innym państwie niż państwo pochodzenia autora publikacji), którzy:
a) nie są członkami redakcji, Rady Naukowej, jednostki, w której afiliowany jest autor publikacji;
b) są kompetentni w danej dziedzinie i mają co najmniej stopień naukowy doktora oraz odpowiedni dorobek naukowy;
c) cieszą się nieposzlakowaną opinią naukowca;
d) nie pozostają z autorem w konflikcie interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związki prawne, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.

4) Recenzenci są zobowiązani w trakcie procesu recenzowania do poufności w opiniach na temat recenzowanego artykułu oraz niewykorzystywania zdobytej przy tej okazji wiedzy przed jego publikacją.

5) Recenzja dokonywana jest na formularzu, udostępnionym przez redakcję i musi kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

6) Uwagi recenzenta przekazywane są autorowi. Racjonalne i umotywowane konkluzje przedstawione w recenzji są dla autora wiążące. Ma on obowiązek uwzględnić zalecenia recenzentów i poprawić tekst. Recenzentom przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji poprawionego tekstu. Jeżeli autor tekstu nie zgadza się z konkluzjami recenzenta, ma prawo do przedstawienia swojego stanowiska redakcji w nocie polemicznej.

7) Decyzję o publikacji tekstu podejmuje redaktor naczelny, po zasięgnięciu opinii Kolegium Redakcyjnego i ewentualnie Rady Naukowej, na podstawie analizy uwag i konkluzji zawartych w recenzjach wraz z ewentualną polemiką autora tekstu i ostatecznej wersji tekstu, dostarczonej przez autora.

8) Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Lista współpracujących z czasopismem recenzentów jest raz w roku zamieszczana na stronie internetowej czasopisma.

9) Redakcja "Artifex Novus" ma prawo do korekty stylistycznej, zredagowania tekstu, wprowadzenia poprawek mających na celu ujednolicenie zasad pisowni używanych w czasopiśmie. Po zrecenzowaniu, zredagowaniu i korekcie tekstu, jest on odsyłany autorowi drogą elektroniczną celem dokonania korekty autorskiej. Autor ma obowiązek dokonać jej w ciągu 31 dni od otrzymania.

10) Do materiałów przekazanych redakcji "Artifex Novus" autor dołącza oświadczenie, że praca nie była wcześniej publikowana i aktualnie nie jest rozpatrywana możliwość jej publikacji w innych czasopismach.

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP