Procedura recenzowania

Ogólne zasady kwalifikacji artykułów do publikacji:


 • Odrzucane są propozycje tekstów niezgodne z wymogami redakcyjnymi.
 • Odrzucane są teksty naruszające cudze prawa własności intelektualnej (plagiat), bądź będące autoplagiatem.
 • Ghostwritingoraz guest authorship jest uznane za przejaw nierzetelności naukowej. Wszelkie wykryte przez redakcję przypadki będą demaskowane włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.
 • Czasopismo nie zamieszcza tekstów popularnonaukowych i publicystycznych.

 

Zasady recenzowania:


 • Nadesłane teksty są poddawane wstępnej selekcji przez redakcję, która ocenia zgodność tematyki artykułu z profilem pisma, jego wartość merytoryczną, poprawność językową i stylistyczną.
 • Zaakceptowane przez redakcję teksty podlegają ocenie przez recenzentów, których wskazuje redakcja spośród osób posiadających uznany dorobek naukowy w swoich dyscyplinach.
 • W celu zapewnienia obiektywnej i rzetelnej oceny artykuły są recenzowane z zachowaniem reguły podwójnej anonimowości (double blind review), zgodnie z którą recenzent i autor nie znają swoich tożsamości.
 • Do oceny każdego artykułu powołuje się dwóch recenzentów w tym przynajmniej jednego zewnętrznego (w przypadku publikacji w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej mającej siedzibę w innym państwie niż państwo pochodzenia autora publikacji), którzy:
  a) nie są członkami redakcji lub jednostki, w której afiliowany jest autor publikacji;
  b) są kompetentni w danej dziedzinie i mają co najmniej stopień naukowy doktora oraz odpowiedni dorobek naukowy;
  c) cieszą się nieposzlakowaną opinią naukowca;
  d) nie pozostają z autorem w konflikcie interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związki prawne, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.
 • Recenzja dokonywana jest na formularzu, udostępnionym przez redakcję i musi kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. (Formularz→ Wzór recenzji – czasopismo „Artifex Novus” znajduje się w zakładce: WZORY FORMULARZY)
 • Kryteria oceny artykułu zawarte są w formularzu recenzji.
 • W przypadku, gdy artykuł otrzymał jedną recenzję pozytywną, a drugą negatywną, redaktor prowadzący danego numeru w porozumieniu z redaktorem naczelnym i kolegium redakcyjnym (ewentualnie Radą Naukową), na podstawie analizy otrzymanych recenzji, podejmuje decyzję albo o odmowie opublikowania artykułu, albo o powołaniu trzeciego recenzenta.
 • W przypadku dwóch negatywnych recenzji tekst nie jest publikowany.
 • Uwagi recenzenta przekazywane są autorowi. Racjonalne i umotywowane konkluzje przedstawione w recenzji są dla autora wiążące. Ma on obowiązek uwzględnić zalecenia recenzentów i poprawić tekst. Recenzentom przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji poprawionego tekstu. Jeżeli autor tekstu nie zgadza się z konkluzjami recenzenta, ma prawo do przedstawienia swojego stanowiska redakcji w nocie polemicznej.
 • Imiona i nazwiska recenzentów czasopisma „Artifex Novus” pozostają do wiadomości Redakcji. Lista współpracujących z czasopismem recenzentów jest zamieszczana na stronie internetowej czasopisma (Zakładka →O CZASOPIŚMIE, w rubryce →Recenzenci).
 • Redakcja „Artifex Novus” ma prawo do korekty stylistycznej, zredagowania tekstu, wprowadzenia poprawek mających na celu ujednolicenie zasad pisowni używanych w czasopiśmie. Po zrecenzowaniu, zredagowaniu i korekcie tekstu, jest on odsyłany autorowi drogą elektroniczną celem dokonania korekty autorskiej. Autor ma obowiązek dokonać jej w uzgodnionym z redakcją terminie.
 • Do materiałów przekazanych redakcji „Artifex Novus” autor dołącza oświadczenie (formularz→ Oświadczenie autora dzieła, dostępny w zakładce→ WZORY FORMULARZY), że praca nie była wcześniej publikowana i aktualnie nie jest rozpatrywana możliwość jej publikacji w innych czasopismach.
Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.