Data publikacji : 2017-04-04

‘Epistemological Diversity’ in Education: Philosophical and Didactic Considerations

Kai HorsthemkeDział: Colloquia

Abstrakt

Niedawno powstałe, ale już szeroko rozpowszechnione przekonanie utrzymuje, że grupy etniczne i kulturowe mają swoje własne, wyróżniające je epistemologie i że epistemologie także mają płeć, a fakt ten był dotąd przeważnie ignorowany przez dominującą grupę społeczną. Konsekwencją tego przekonania jest pogląd, że badania nad edukacją są prowadzone w ramach obejmujących pewne założenia na temat wiedzy i jej uzyskiwania, nakreślonych przez dominującą grupę i odzwierciedlających jej interesy i historyczne tradycje. Nawoływanie do epistemologicznego zróżnicowania staje się problematyczne, gdy łączy w sobie epistemologiczny pluralizm i relatywizm. Bardzo często argumentacja za innymi, zróżnicowanymi, alternatywnymi, zdekolonializowanymi czy zdemaskulinizowanymi epistemologiami nadal nie rozwiązuje, a czasem wręcz całkowicie pomija istotne kwestie filozoficzne. Co dokładnie oznaczają twierdzenia dotyczące epistemologicznego zróżnicowania? Czy te sposoby ustanawiania wiedzy są w stanie przetrwać próbę krytycznego badania? Ponadto, jaki jest ich związek z tradycyjnymi rozróżnieniami epistemologicznymi, np. między wiedzą a wiarą i między dociekaniami deskryptywnymi a normatywnymi oraz z takimi podstawowymi komponentami epistemologicznymi jak dowód/uzasadnienie i prawda? Niniejszy artykuł analizuje niektóre błędy i mylne pojęcia, które można odnaleźć w nawoływaniu do rozwijania zróżnicowanych epistemologii. Stawiane tu pytanie nie ma na celu jedynie ustalenia, czy słowo „epistemologia” jest lub nie jest poprawnie używane, ale także (co jest znacznie ważniejsze), czy zagadnienia, którymi się zajmuje ta dziedzina filozofii, nie są traktowane pobieżnie lub wręcz całkowicie pomijane.

Słowa kluczowe

badania nad edukacją ; zróżnicowanie epistemologiczne ; pluralizm ; relatywizm


Szczegóły
Bibliografia
Statystyki
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Horsthemke, K. (2017). ‘Epistemological Diversity’ in Education: Philosophical and Didactic Considerations. Forum Pedagogiczne, 7(1), 261-278. https://doi.org/10.21697/fp.2017.1.18

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie