SALEZJANIE W ODPOWIEDZI NA POTRZEBY WYCHOWANIA WE WSPÓŁCZESNEJ EUROPIE

TADEUSZ ROZMUS

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2015.2.15

Abstrakt


W artykule przedstawiono współczesny kontekst wychowawczy Europy z jego wielorakimi wyzwaniami, zagrożeniami i szansami. Autor skupia się przede wszystkim na wyzwaniach globalizacyjnych, w tym na wzrastającym w Europie poziomie wielokul- turowości i wieloreligijności. Jego zdaniem jest to nowa sytuacja, inna od tej z przeszłości, która stanowi duże wyzwanie dla instytucji wychowawczych prowadzonych przez salezja- nów. Wychowanie współcześnie nie może być pielęgnowaniem przeszłości, lecz zmusza do odważnego poszukiwania aplikacji charyzmatu Jana Bosko w warunkach zgodnych z mentalnością współczesnych Europejczyków, a w szczególności młodzieży.


Słowa kluczowe


charyzmat; Jan Bosko; globalizacja; tożsamość; wielokulturowość; wychowanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Attard F. (2014). La Pastorale Giovanile Salesiana. Quadro di Riferimento. Roma: Dicasterio per la Pastorale Giovanile Salesiana.

Beck U. (1997). Was ist die Globalisierung? Irrtümer des Globalismus – Antworten auf Globalisierung. Frankfurt am Main: Suhrkampf Verlag.

Benedetto XVI ai Vescovi slovacchi in Visita „ad limina”, dostępny na: https:// www.google.it/#q=Benedetto+XVI+ai+Vescovi+slovacchi+in+Visita+%E2%80

%9Ead+limina%E2%80%9D+ (otwarty 15.06.2007).

Bera R. (2008). Aksjologiczny sens pracy a poczucie jakości życia młodych emigrantów polskich. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Bonaglia F., Goldstein A. (red.). (2003). Globalizzazione e sviluppo. Due concetti inconciliabili? Quattro luoghi comuni da sfatare. Bologna: Il Mulino.

Chávez P.V. (2008). Relazione del Rettor Maggiore Pascual Chávez Villanueva. CG26. Roma: Editrice SDB.

Chávez P.V. (2014a). Relazione del Rettor Maggiore Pascual Chávez Villanueva. CG27. Roma: Editrice SDB.

Chávez P.V. (2014b). Testimoni della radicalità evangelica. Lavoro e temperanza. Documenti Capitolari CG27. Roma: Editrice SDB.

Degl’Innocenti E. i in. (red). (2001). Scuola lavoro. Progetto orientamento. Torino: Paravia Bruno Mondadori Editori.

Delumeau J. (2009). Globalizacja jest szansą dla chrześcijaństwa, dostępny na: http://tischner.pl/aktualnosc/96/1/jean-delumeau-globalizacja-jest-szansa-dla--chrzescijanstwa (otwarty 23.10.2009).

Expòsito A. (2015). Don Bosco oggi. Intervista a Don Ángel Fernández Artime decimo successore di Don Bosco. Roma: Libreria Editrice Vaticana.

Garito M.A. (2009). Globalizzazione e Innovazione, le Nuove Opportunità, di Istruzione e Formazione, dostępny na: http://www.garito.it/allegati/8/ Saggi/01globalizz_innovaz.pdf (otwarte 19.06.2009).

Giddens A. (2000). Il mondo che cambia. Come la globalizzazione ridisegna la nostra vita. Bologna: Società Editrice Il Mulino.

Harvey D. (1996). Justice, nature and the geography of difference. Oxford: Blackwell. Hirsh S., Killion J. (2009). When educators learn, students learn. Eight principles of professional learning, dostępny na: http://digitalliteracy.us/educators_learn.pdf.

Höffe O. (b.r.). Obecny kryzys odmieni nasz system wartości?, dostępny na: http://wia- domosci.onet.pl/2179943,11,obecny-kryzys-odmieni-nasz-system-wartosci,item. html (otwarte 21.06.2015).

Jan Paweł II (2001). Przemówienie do Papieskiej Akademii Nauk Społecznych.

„Insegnamenti”, nr 1.

Kaczor S. (2004). Miejsce edukacji dorosłych w przemianach mentalności Polaków.

„Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, nr 1.

Kasiske F. (2005). Supply Chain Management im Kontext der europäischen Verkehrspolitik. Aachen: Schaker.

Matteo A. (2010). La prima generazione incredula. Roma: Rubbettino.

Morawski W. (2005). Globalizacja i praca. Kontekstowa analiza świata pracy.

W: Borkowska S. (red). Przyszłość pracy w XXI wieku. Warszawa: IPISS.

Opdebeeck H. (2009). Can one prevent globalization leading to ethical decay? Globalization, health and bioethics. W: Mordini E. i in. (red.). Ethics and health in the global village. Bioethics, globalization and human rights. Roma: CIC.

Paolo VI (1975). Evangelii nuntiandi, dostępny na: http://w2.vatican.va/content/ paul-vi/it/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html.

Ratzinger J. (2004). Europa. I suoi fondamenti oggi e domani. Milano: Edizioni San Paolo.

Rozmus T. (1997). Szkolnictwo zawodowe potrzebuje optymistów. „Dyrektor Szkoły”, nr 1.

Ruini C. (2005). Nuovi segni dei tempi. Le sorti della fede nell’età dei mutamenti. Milano: Mondadori.

Semeraro C. (2010). I padri dell’Europa. Alle radici dell’Unione Europea. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142