SALEZJANIE W POSZUKIWANIU ODPOWIEDZI NA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA W POLSCE

KAZIMIERZ MISIASZEK

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2015.2.17

Abstrakt


Salezjanie, którzy obchodzą w tym roku 200-lecie urodzin swojego założy- ciela, św. Jana Bosko, wezwani są do odpowiedzi na współczesne wyzwania w dziedzinie wychowania. Muszą poszukiwać ich w dzisiejszym społeczeństwie, które jest nacecho- wane chaosem w dziedzinie wartości, liberalnym podejściem do tradycji, kultury i religii. Salezjanie w tej sytuacji mają zmierzać zarówno do zapewnienia wychowankowi poczucia stabilności i egzystencjalnego bezpieczeństwa, jak i do wychowania człowieka. Innym obszarem poszukiwania odpowiedzi jest rodzina. Salezjanie mają pamiętać, że pierwszymi wychowawcami są rodzice, wspólnie z nimi, nie sami, muszą zabiegać o integralne wycho- wanie młodego pokolenia. Mają wychowywać przez miłość do miłości, zgodnie z systemem prewencyjnym. Dzisiejsi rodzice potrzebują w swoich zadaniach wychowawczych wsparcia. Może nim być katecheza rodziny czy katecheza dorosłych. Dlatego salezjanie powinni bardziej otwierać się na wychowywanie ludzi dorosłych. Ich szczególnym zadaniem jest też troska o rozwój oratorium jako paradygmatu wychowania w stylu prewencyjnym.

Słowa kluczowe


św. Jan Bosko; wyzwania wychowawcze; rodzina; katecheza rodziny; katecheza dorosłych; oratorium

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


XXVI Kapituła Generalna Salezjanów Księdza Bosko (2008). „Da mihi animas, caetera tolle”. Rzym.

XXVII Kapituła Generalna Salezjanów Księdza Bosko (2014). Świadkowie ewan- gelicznego radykalizmu. Rzym.

Benedykt XVI (2009). Encyklika Caritas in veritate. O integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie. Kraków: Wydawnictwo M.

Bosco G. (1965a). Il sistema preventivo nell’educazione della gioventù. W: Bosco G., Scritti sul sistema preventivo nell’educazione della gioventù, red. Braido P., Brescia: La Scuola Editrice.

Bosco G. (1965b). Regolamento per le case della Società di S. Francesco di Sales. W: Bosco G., Scritti sul sistema preventivo nell’educazione della gioventù, red. Braido P., Brescia: La Scouola Editrice.

Cian L. (2001). System zapobiegawczy św. Jana Bosko i jego charakterystyka. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis (1965). Jan Paweł II (1979). Adhortacja apostolska Catechesi tradendae. Rzym.

Jan Paweł II (1981). Adhortacja apostolska Familiaris consortio. Rzym.

Jan Paweł II (1982). List do Kardynała Sekretarza Stanu Agostino Casaroli. W: Jan Paweł II (1986). Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie. Rzym: Fundacja Jana Pawła II, Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej.

Misiaszek K. (red.). (2002). Katecheza dorosłych we wspólnocie Kościoła. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Misiaszek K. (1996). Młodzież w centrum pastoralnej troski salezjanów: oratoryjna propozycja pracy z młodzieżą dla Kościoła w Polsce. „Seminare”, t. 12, s. 197-211. Misiaszek K. (2012). Pedagogia salezjanów (Towarzystwa św. Franciszka Salezego). W: Kostkiewicz J. (red.). Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność. T. 1. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Misiaszek K. (2014). Wychowanie religijne młodzieży wobec chaosu kulturowego na przykładzie szkoły. W: Sadowski R. (red.). Młodzież w przestrzeni wolności. W poszukiwaniu odpowiedzi na zmiany ustrojowe po roku 1989. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz.U. 2012, poz. 977.

Stala J. (2010). W kierunku integralnej edukacji religijnej w rodzinie (Próba refleksji nad nauczaniem Jana Pawła II w kontekście polskich uwarunkowań). Lublin: Polihymnia.

Ustawa o systemie oświaty, Dz.U. 1991, nr 95, poz. 425.

Weinschenk R. (1996). Podstawy pedagogiki Księdza Bosko. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142