Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

System oddziaływań rodzinnych w procesie rozwoju i edukacji dziecka

Izabela Gątarek

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2018.2.09

Abstrakt


Celem realizacji badań prezentowanych w niniejszym opracowaniu, było ukazanie wybranych aspektów procesu wychowania w percepcji rodziców. Poszukiwano odpowiedzi na pytanie, jak w świetle zmieniającej się rzeczywistości i wyzwań stojących przed zagadnieniem wychowania kształtuje się percepcja badanych w zakresie wychowania dziecka? Czy wiek rodziców ma znaczenie dla ich zachowania, prezentowanych postaw i ich wzajemnej spójności oraz relacji kształtowanych w rodzinie? Obok oglądu opisanych zagadnień poddano analizie opinię rodziców na temat oczekiwań, jakie stawiają przed placówką przedszkolną. Badania zrealizowano metodą sondażu diagnostycznego, wykorzystując technikę ankiety. Analiza pozyskanego materiału pokazała, że wiek rodziców jest czynnikiem różnicującym analizowane aspekty oddziaływań rodzinnych, takich jak:spójność wyznawanych zasad i poglądów z prezentowanym i obserwowanym przez dziecko zachowaniem rodziców czy ich spojrzenie na kierunki i sposoby podejmowanych działań wychowawczych. 


Słowa kluczowe


dziecko, rodzic, wychowanie, przedszkole

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bakiera L., Stelter Ż. (2011). Leksykon psychologii rozwoju człowieka, t. 2. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Bielan Z. (2004). Zagrożenia i kryzys współczesnej rodziny. W: Janke A. W. (red.). Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, s. 246–250.

Bourdieu P., Passeron J. C. (1990). Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania. Warszawa: PWN.

Brezinka W. (2007). Wychowywać dzisiaj. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Brzezińska A. (2006). Dzieciństwo i dorastanie: korzenie tożsamości osobistej i społecznej. W: Brzezińska A. W., Hulewska A., Słomska J. (red.). Edukacja regionalna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 47–77.

Christopher C. J. (2004). Nauczyciel–rodzic. Skuteczne porozumiewanie się. Gdańsk: GWP.

Chrobak S. (2017). Kulturowa tożsamość szkoły salezjańskiej podstawą wychowania ku życiu wartościowemu. „Forum Pedagogiczne”, nr 2.

Cywińska M. (2017). Stres dzieci w młodszym wieku szkolnym. Objawy, przyczyny, możliwości przeciwdziałania. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Danilewicz W. (2016). Doświadczenie miejsca w przestrzeni globalnej – perspektywa pedagogiczna. „Pedagogika Społeczna”, nr 1 (59), s. 81–93.

Dodziuk A. (2005). Czy trudniej jest łatwiej żyć? Punkt widzenia głównie kobiecy. Kraków: Wydawnictwo „Znak”.

Doliński A. (2004). Zachowania młodzieży w sytuacjach społecznych jako transmisja wzorów rodzinnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Dymara B. (1999). Dziecko w świecie marzeń. Kraków: Wydawnictwo „Impuls”.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (2014). Wspomaganie rozwoju umysłowego a zamierzone i niezamierzone wychowywanie dzieci. W: Kust I., Michalak-Dawidziuk J. (red.). Autokreacja innowacyjna w procesie wychowawczym. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej.

Janke A.W. (2008). Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” s.c.

Kopciewicz L. (2007). Rodzaj i edukacja. Studium fenomenograficzne z zastosowaniem teorii społecznej Pierre,a Bourdieu. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.

Kozłowska A. (2005). Zaburzenia życia uczuciowego dziecka problemem rodziny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Liberska H. (2007). Specyfika kształtowania się tożsamości współczesnej młodzieży. W: Rydz E., Musiał D. (red.). Z zagadnień rozwoju psychologii człowieka. Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL.

Opozda D. (2015). Płeć (nie)odkrytym potencjałem ról rodzicielskich. W: Opozda D., Maria Loyola-Opiela S., Bis D., Świdrak E. (red.). Rodzina miejscem integralnego rozwoju i wychowania. Lublin: Wydawnictwo Episteme.

Prekop J., Schweizer C. (2002). Dzieci są gośćmi, którzy pytają o drogę. Kielce: Wydawnictwo Jedność.

Reber A. S. (2004) Do jakiego stopnia nieświadome uczenie jest mimowolne? W: Underwood G. Utajone poznanie. Poznawcza psychologia nieświadomości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Reimann G. (2007). Dzieci potrzebują uznania. O tym jak właściwie chwalić i nagradzać. Kielce: Wydawnictwo Jedność.

Samborska I. (2014). Individual and social determinants of valuing in the world of a child. W: Denek E., Kamińska A., Oleśniewicz P. (red.). Education of tomorrow. Since education in family to system aspects of education. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, s. 47–56.

Śledzianowski J. (2017). Rodzeństwo to więcej niż 500 plus. W: Parzyszek M., Samorańska M. (red.). Pedagogika rodziny w teorii i praktyce. Rodzina–wsparcie i pomoc. Lublin: Wydawnictwo Episteme.

Trempała E. (2005). Dziecko w domu i szkole. W: Bińczycka J. Smolińska-Theiss B. (red.). Wymiary dzieciństwa. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Tyszkowa M., Przetacznik-Gierowska M. (2000). Psychologia rozwoju człowieka, cz. 1: Zagadnienia ogólne. Warszawa: PWN.

Walęcka-Matyja K. (2014). Role i funkcje rodziny. W: Janicka I., Liberska H. (red.). Psychologia rodziny. Warszawa: WN PWN.

Wasilewska A. (2007). Dziecko–teksty–znaczenia. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Wiatrowski Z. (2008). Rodzina w kontekście globalizacji komunikacji i rozluźnienia społeczno-moralnego. W: Janke A. W. (red.). Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.

Wilk J. (2016). Pedagogika rodziny. Lublin: Wydawnictwo Episteme.

Włodarski Z. (1975). Rozwój i kształtowanie doświadczenia indywidualnego. Warszawa: WSiP.

Woźniak R. B. (1998). Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych. Koszalin: Wydawnictwa Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej.

Zagrodnik D. (2017). Kultura pedagogiczna rodziców w dobie przemian XXI wieku. W: Graca T., Łażewska D. (red.). Edukacja humanistyczna w kontekście technicyzacji w XXI wieku Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperiego.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142