WYBRANE ASPEKTY PROBLEMATYKI ZAKAŻENIA WIRUSA HIV I CHOROBY AIDS, A MŁODZIEŻ JAKO GRUPA SZCZEGÓLNEGO RYZYKA

Barbara Maria Kałdon

Abstrakt


Artykuł dotyczy wybranych aspektów problematyki zakażenia wirusa HIV i choroby AIDS w odniesieniu do młodzieży jako grupy szczególnego ryzyka. Zawarte są w nim dane statystyczne odnośnie omawianego zagadnienia i ewolucja omawianego zjawiska na przestrzeni lat. Zostały ukazane przyczyny wirusa HIV i AIDS, a także potrzeba działań profilaktycznych, informacyjnych i edukacyjnych na szeroką skalę. Zwrócono uwagę na duże znaczenie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki na Zarażonymi z HIV i Chorymi na AIDS oraz na potrzebę specjalistycznych, długofalowych programów w celu zmniejszenia omawianego zjawiska i zwiększenia świadomości opinii publicznej w zakresie znaczenia i wagi problemów związanych z powyższymi zagadnieniami.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brodman, M., Thaker, R. Kranz, Mity o bezpiecznym seksie a AIDS, Warszawa 1999.

Car A., Program profilaktyki szkolnej w zakresie AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową, Gdańsk 2004.

Cekiera Cz., Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych, KUL 1998.

Gaś Z., Profilaktyka w szkole zapobieganie uzależnieniom uczniów, 1997.

Daniluk-Kukla B., Gładysz A., Ocena wiedzy i postaw młodzieży szkół podstawowych na temat zakażenia i zapobiegania HIV i AIDS, Poznań 1998.

Gajewska K, Mintało M., Sytuacja epidemiologiczna HIV/AIDS na koniec 2006 r. WWW. AIDS.gov.pl zdnia20. 07 2011.

Gubała W., Kościół wobec AIDS. Czy AIDS jest karą za grzechy-Biologia w szkole nr 1 b.r.

Kałdon B., Profilaktyka alkoholowa w szkole , Stalowa Wola 2003.

Kopciński J., AIDS – Encyklopedia bioetyki. Personalizm chrześcijański. Głos kościoła, Radom 2005.

Nowak A., Próba analizy postawy Kościoła Katolickiego do wybranych zagadnień AIDS – Duszpasterskie wyzwanie wobec AIDS i narkomanii, Szczecin 1998.

Majewski S, Rudnicka I., Choroby skóry i błon śluzowych w przebiegu zakażenia HIV i AIDS, Poznań 2001.

Madras L., Porozmawiajmy o AID poradnik dla młodzieży, rodziców i nauczycieli, Warszawa1997.

Ministerstwo Zdrowia, Krajowe Centrum ds. AIDS. Harmonogram Realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV opracowany na lata 2009-2011, Warszawa 2006.

PlittaW., Edukacja profilaktyką HIV i AIDS, Pracownik socjalny nr 6 200.

Skotnicki A., Nauka dla wszystkich, AIDS nabyty zespół zaniku odporności. Wrocław 1986.

Szymańska J., Woynarowska B. i inni, Poziom wiedzy i postawy młodzieży szkolnej wobec HIV/AIDS w Polsce, Problemy Rodziny nr 2, 1992.

Wolter E, Wychowanie do równoważenia rozwoju społeczno-przyrodniczego w koncepcji Jana Pawła II (w:) Nauczanie Jana Pawła II a współczesna aksjologia pedagogiczna, (red) J. Placha, W. Sroczyński. Warszawa 2008.

Reisman J, Eichel E., Seks i oszustwo. Rzecz o indoktrynacji, Warszawa 2002.

Żebrowska M., Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Warszawa 1982.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142