Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Antoni Bolesław Dobrowolski o związkach oświaty z nauką – w kontekście dyskusji na temat organizacji i rozwoju nauki w niepodległej Polsce

Jan Piskurewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2019.1.11

Abstrakt


W artykule omówione zostały poglądy Antoniego Bolesława Dobrowolskiego na temat roli oświaty w rozwoju nauki w niepodległej Polsce. Dobrowolski wskazywał zwłaszcza na warunki konieczne do przygotowania odpowiednich kadr badawczych, a także uświadamiał całemu społeczeństwu wagę badań naukowych i koniecznych środków materialnych przeznaczonych na ich finansowanie. Swoje credo w tych kwestiach przedstawił na I Zjeździe Nauki Polskiej, zwołanym w Warszawie w 1920 roku oraz na posiedzeniu Koła Naukoznawczego przy Kasie im. Mianowskiego w roku 1938, a więc na początku i jednocześnie u kresu II Rzeczypospolitej. Mimo kontrowersyjnego charakteru tych wypowiedzi, stanowią one interesujący, istotny fragment polskiej myśli pedagogicznej w II Rzeczypospolitej.

Słowa kluczowe


nauka; badania naukowe; kadry dla nauki; organizacja oświaty;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dobrowolski A. B. (1920). Nauka a oświata. „Nauka Polska”, t. III, s. 33–43.

Dobrowolski A. B. (1958). Pisma pedagogiczne. T. I. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Dobrowolski A. B. (1958). Mój życiorys naukowy. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.

Dobrowolski A. B. (1939). Wstępne rozważania o szkołach wyższych, w szczególności akademickich (teoria, zagadnienia, postulaty). „Nauka Polska”, t. XXIV, s. 230–241.

Kosiński J. A. (1981). Nauka polska w wieku XIX i XX. Studium naukometryczne. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.

Kotarbiński T. (1920). Czy wydziały filozoficzne uniwersytetów mają być wydziałami nauczycielskimi? „Nauka Polska”, t. III, s. 43–50.

Okoń W. (1993). Antoni Bolesław Dobrowolski – teoretyk samokształcenia. W: Okoń W., Wizerunki sławnych pedagogów polskich. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Piskurewicz J. (1993). W służbie nauki i oświaty. Stanisław Michalski (1865–1949). Warszawa: Wydawnictwo IHNOiT PAN.

Sprawozdanie z I Zjazdu Nauki Polskiej. (1920). „Nauka Polska”, t. III.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142