HIPERTEKST – RÓŻNORODNOŚĆ ROZUMIENIA POJĘCIA

Jacek Zdzieborski

Abstrakt


Niniejszy artykuł podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czym jest hipertekst, z którym mamy do czynienia na co dzień dzięki technologiom cyfrowym. W tym celu autor dokonuje analizy wybranej literatury na temat hipertekstu i rozpatruje rozumienie pojęcia w odniesieniu do tekstu linearnego obecnego w książkach, do internetu, do cybertekstu, a także jako formę zarządzania wiedzą. Szczególne miejsce zostaje poświęcone badaniom G. Landowa, który od wielu lat zajmuje się tym zagadnieniem,
opisuje je i ukazuje jego wpływ na nową jakość czytania, a co za tym idzie, na dydaktykę, która dużo miejsca poświęca na pracę z tekstem (podręczniki). Kwestia wpływu na dydaktykę pozostała jedynie zasygnalizowana i niepogłębiona.
Hipertekst jest formą tekstu zapisanego w sposób nielinearny i swoją strukturą przypomina formę sieci, w której zasadniczą rolę odgrywa link, czyli łącznik pomiędzy węzłami, które stanowią bloki tekstowe, a także informacje zapisane w postaci audio-wizualnej. Przykładem hipertekstu jest internet, gdzie odnajdujemy podobną strukturę oraz wymienione elementy. Hipertekst odgrywa znaczącą rolę w organizacji wiedzy; dzięki obecności hiperłączy umożliwia szybkie wyszukanie i dotarcie do informacji, co ma szczególne znaczenie w przypadku dużej jej ilości, a co byłoby utrudnione w przypadku posługiwania się jedynie metodą linearną.
Powyższe opracowanie zachęca do pogłębienia tematu w celu zrozumienia wpływu hipertekstu na kształtowanie się kultury.


Słowa kluczowe


hipertekst, czytanie, pedagogika

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aarseth E. J., Cybertext: perspectives on ergodic literature, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 1997, s. 1, 3-4.

Barthes R., S/Z, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999, s. 47-48.

Bolter J. D., Lo spazio dello scrivere: Computer, ipertesto e la ri-mediazione della stampa, Vita e Pensiero, Milano 2002, s. 3, 23, 43-45, 57-58.

Calvino I., Jeśli zimową nocą podróżny, przeł. A. Wasilewska, W.A.B., Warszawa 2012.

Cascio V. Lo, Il lessico nell’era digitale, [w:] Parole in rete: Teorie e apprendimento nell’era digitale, red. V. Lo Cascio, De Agostini Scuola, Novara 2007, s. 3.

D’Alessandro P., Filosofia con l’ipertesto, [w:] Filosofia dell’ipertesto, P. D’Alessandro, I. Domanin, Apogeo, Milano 2005, s. 2, 8.

Dillon A., Myths, Misconceptions, and an Alternative Perspective on Information Usage and the Electonic Medium [w:] Hypertext and Cognition, red. J.-F. Rouet i in., dz. cyt., s. 26.

Domanin I., L’ipertesto: scrittura cooperativa e pensiero connettivo [w:] D’Alessandro P., Filosofia con l’ipertesto, [w:] Filosofia dell’ipertesto, P. D’Alessandro, I. Domanin, Apogeo, Milano 2005.

Foucault M., L’archeologia del sapere, Rizzoli, Milano 1980, s. 32.

Hypertext [w:] Encyclopaedia Britannica [www.britannica.com], dostępny na: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/279726/hypertext (otwarty 17.10.2012).

Joyce M., Popołudnie, pewna historia, przeł. R. Nowakowski, M. Pisarski, Korporacja Ha!art, Kraków 2011.

Kędzierska B., Uczelnie pedagogiczne w drodze do informacyjnego społeczeństwa wiedzy, [w:] Pedagogika @ środki informatyczne i media, red. M. Tanaś, Impuls, Kraków 2004, s. 88-89.

Landow G., Cyberspace, Hypertext, & Critical Theory, dostępny na: http://www.cyberartsweb.org/cpace/ (otwarty 02.03.2013).

Landow G., Hypertext 3.0: Critical Theory and New Media in an Era of Globalization, The Johns Hopkins Univeristy Press, Baltimore 2006, s. 2.

Landow G., L’ipertesto: Tecnologie digitali e critica letteraria, Bruno Mondadori, Milano 1998, s. 45.

Long T., It’s Just the ‘internet’ Now, dostępny na: http://www.wired.com/culture/lifestyle/news/2004/08/64596 (otwarty 17.10.2012).

MEDIAPPRO, A European Research Project: The Appropriation of New Media by Youth, dostępny na: http://www.mediappro.org/publications/finalreport.pdf (otwarty 17.10.2012).

Olszański L., Dziennikarstwo internetowe, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 9.

Paolini L., Nuovi media e web 2.0: come utilizzarli a scuola e nei gruppi, Edizioni Dehoniane Bologna, Bologna 2010, s. 58.

Perfetti Ch., Text and Hypertext, [w:] Hypertext and Cognition, red. J.-F. Rouet i in., Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah 1996, s. 157.

Ponzio A., Testo come ipertesto e traduzione letteraria, Guaraldi, Rimini 2005, s. 88.

Pozzo G., Leggere navigando [w:] Oltre il libro di testo: Multimedialità e nuovi contesti per apprendere le lingue, red. P. Nobili, Carocci editore, Roma 2006, s. 34.

Regan Gregson S., Cyber Literacy: Evaluating the Reliability of Data, The Rosen Publishing Group, New York 2008, s. 8.

Sonstroem E., Do You Really Want a Revolution? CyberTheory Meets Real-Life Pedagogical Practice in FrankenMOO and the Conventional Literature Classroom, „College Literature” 33 (2006) 3, s. 158-159.

Spiro R. J., Jehng J.-Ch., Cognitive Flexibility and Hypertext: Theory and Technology for the Nonlinear and Multidimensional Traversal of Complex Subject Matter [w:] Cognition, Education, Multimedia, red. D. Nix, R. Spiro, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale 1990, s. 166.

Szczęsny W., Filozofia edukacji @ Internet i media, [w:] Pedagogika @ środki informatyczne i media, red. M. Tanaś, Impuls, Kraków 2004, s. 137, 140.

Vandendorpe Ch., Od papirusu do hipertekstu: Esej o przemianach tekstu i lektury, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 101.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142