Data publikacji : 2020-01-16

Prawość i cnoty pokrewne. Reaktywacja cnót istotnych w procesie wychowania moralnego

Dział: Artykuły i rozprawy

Abstrakt

Prawość, choć stanowi rdzenną kategorię deontologii i aretologii, relatywnie rzadko staje się przedmiotem badań przedstawicieli pedagogiki. W ramach szerszych badań dotyczących ludzkiej prawości, w niniejszym artykule zaprezentowano ujęcie tej kategorii jako: cnoty (zbiorczej), dyspozycji (bądź cechy) oraz postawy moralnej. Poddano analizie związki prawości z innymi cnotami zbiorczymi (np. godziwością czy szlachetnością), cnotami szczegółowymi (takimi jak sprawiedliwość czy prawdomówność) oraz wartościami moralnymi (zwłaszcza z godnością, prawdą, wolnością). Uzasadniono również konieczność reaktywacji cnót, szczególnie prawości, w procesie wychowania. Odwołując się do aktualnego stanu wiedzy zaakcentowano znaczenie kategorii prawości w rozwoju pedagogiki teoretycznej – subdyscyplin, zwłaszcza teorii wychowania, pedagogiki ogólnej oraz pedeutologii – oraz pedagogiki stosowanej (prezentując wskazówki prakseologiczne dotyczące kształtowania ludzi prawych). Posłużenie się metodami hermeneutycznymi (pól semantycznych oraz interpretacji: wstępnej, zasadniczej, skoordynowanej i kontekstowej) w badaniu problematyki prawości i cnót pokrewnych okazało się uzasadnione, biorąc pod uwagę konieczność pogłębionego ich poznania komparatystycznego.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie