Wybrane paradoksy pedagogiki chrześcijańskiej podstawą jej tożsamości

Alina Rynio

Abstrakt


W tekście podjęto się prezentacji wybranych paradoksów pedagogiki chrześcijańskiej przyjmując, iż paradoksy chrześcijaństwa stanowią podstawę tożsamości tejże pedagogiki. Autorka wyjaśnia znaczenie terminów: „paradoks” i „pedagogika chrześcijańska”. Przywołuje też rozumienie zasadniczych celów wychowania chrześcijańskiego. Następnie omawia podstawowe dla tożsamości pedagogiki chrześcijańskiej paradoksy: Wcielenia, Tajemnicy Boga, która stworzyła człowieka do więzi z Nią samą, pedagogii chrześcijaństwa jako religii krzyża i zmartwychwstania, chrześcijańskiej obecności w świecie. W trzeciej części artykułu, korzystając głównie z przesłania Benedykta XVI i nauczania ks. Luigi Giussaniego, charakteryzuje trzy główne paradoksy współczesności. Są to: paradoks mentalności, która rości sobie prawo do mówienia o Bogu z pominięciem Chrystusa, paradoks ograniczenia znaku do pozoru i paradoks redukcji serca do sentymentu. Zakończenie zawiera próbę udokumentowania tezy głównej, mówiącej o związku przedstawionych paradoksów z tożsamością pedagogiki chrześcijańskiej.

Słowa kluczowe


paradoksy chrześcijaństwa, pedagogika chrześcijańska, tożsamość, specyfika wychowania chrześcijańskiego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benedykt XVI, Zmartwychwstały Chrystus ogarnia cały świat, Homilia z Wigilii Wielkiej Nocy 2006, „L’Osservatore Romano” 5(2006), s. 25-26.

Benson R. H., Paradoksy katolicyzmu, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2007, s. 17.

Bokwa I., Paradoks, [w:] Encyklopedia Katolicka, TN KUL, t. 14, Lublin 2010, kol. 1319.

Bóg i świat. Wiara i życie w dzisiejszych czasach. Z Kardynałem Josephem Ratzingerem Benedyktem XVI rozmawia Peter Seewald, tłum. G. Swoiński. Wydawnictwo Znak, Kraków 2005, s. 129.

Giussani L., Czas i świątynia, Bóg i człowiek, tłum. K. Borowczyk, Biblioteka „Niedzieli”, t. 37, Kuria Metropolitarna w Częstochowie, Częstochowa 1997, s. 127.

Giussani L., Il senso religioso, Rizzoli, Milano 1997, s.12.

Giussani L., L’ uomo e il suo destino. In Cammino, Marinetti, Genova 1999, s. 112.

Giussani L., Ryzyko wychowawcze jako tworzenie osobowości i historii, Jedność, Kielce 2002, s. 103-113.

Łukowski P., Paradoksy, Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego, Łódź 2006, s. 8.

Magier P., Tożsamość pedagogiki chrześcijańskiej, [w:] Pedagogika chrześcijańska. Tradycja, współczesność, nowe wyzwania, red. J. Michalski, A. Zakrzewska, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2010, s. 336-345.

Pierwsi świadkowie, Pisma Ojców Apostolskich, Wydanie II uzupełnione i poprawione, tłum. A. Świderkówna, Wydawnictwo M, Kraków 2010, s. 336.

Raport o stanie wiary z ks. Kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Vittorio Messori. Wydawnictwo Michaelineum, Kraków–Warszawa–Struga 1986, s. 73.

Ratzinger J., Seewald P., Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół Katolicki na przełomie Tysiącleci, tłum. G. Swoiński, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005, s. 14.

Rekolekcje Bractwa „Comunione e Liberazione”. Zapiski medytacji ks. Ligii Giussaniego: Chrystus jest wszystkim we wszystkim, tłum. W. Janusiewicz, Rimini 1999, s. 14.

Rynio A., Atrakcyjność wychowania chrześcijańskiego, [w:] Wychowanie chrześcijańskie. Miedzy tradycją a współczesnością, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 673-674 i nn.

Rynio A., Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004.

Rynio A., Wprowadzenie, [w:] Wychowanie chrześcijańskie między tradycją a współczesnością, red. A. Rynio, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 19 i n.

Słownik Języka Polskiego, T.II, red. M. Szymczak, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979, s. 600.

Twardowski J., Dłużej niż na zawsze. Nie tylko aforyzmy, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2001, s. 52.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142