Łańcuch wartości w sektorze edukacji zilustrowany przykładem systemu VCC (Vocational Competence Certificate)

Bartosz Sobotka

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2016.2.45

Abstrakt


Artykuł przedstawia model łańcucha wartości dodanej w sektorze edukacji na przykładzie systemu VCC (Vocational Competence Certificate), która łączy podmioty sektora edukacji formalnej i pozaformalnej z podmiotami rynku pracy. W pierwszej części pracy prezentowana jest sama koncepcja VCC jako system walidacji efektów kształcenia dostosowany do potrzeb pracodawców oraz zasady ją konstytuujące. W drugiej części natomiast dokonuje się próby budowy modelu łańcucha wartości w oparciu o zmodyfikowany model Hans Jørn Hansena, a także dokonuje się analizy procesów w nim zachodzących w aspekcie generowania możliwej wartości dodanej.

Słowa kluczowe


edukacja ustawiczna, walidacja kompetencji, efekt nauczania, edukacja zawodowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bednarczyk H., Woźniak I. (2013). Standardy kompetencji zawodowych w aktywizacji rynku pracy. „Edukacja ustawiczna dorosłych”, 4/2013.

Duvekot R. (2010). Competence validation procedure in the Netherlands - Ervaringsprofiel, where the process is aimed at job-specific qualifications, European Inventory on Validation of Non-Formal and Informal Learning 2010. Country Reports: Netherlands. A project of European Commission, DG Education and Culture in Cooperation with the European Centre for the Development of vocational Training (CEDEFOP).

European Commission. (2008). Recommendation on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning, (2008/C 111/01).

European Commission. (2009). Recommendation on the establishment of a European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET). (OJ C 155, 8.7.2009).

European Commission. (2010). An Agenda for New Skills and Jobs: A European Contribution Towards Full Employment, Strasbourg, final of 23 November 2010, COM(2010) 682.

European Commission. (2012). Rethinking Education: Investing in skills for Better Socio-Economic Outcomes. Strasbourg. 20.11.2012 COM(2012) 669 final.

Matwiejczuk R. (2010). Przesłanki tworzenia wartości w łańcuchu wartości, „Przegląd Organizacji” vol. 5.

Mirski A. (2014). Zarządzanie wiedzą talentami oraz doskonalenie kadr w przedsiębiorstwie a uczenie się dorosłych. „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 4/2014.

Obłój K. (2007). Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWN: Warszawa.

Penc – Pietrzak I. (2010). Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie, Wolters Kluwer, Cracow.

Porter M.E. (1985). Competitive Advantage. The Free Press: New York.

Rokita J. (2005). Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN: Warszawa.

Hansen H.J. (2007). The Value Chain and Life-Long Learning: VIA University College: Denmark.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142