Autopercepcja u dzieci z chorobą przewlekłą

Iwona Konieczna

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2016.1.16

Abstrakt


W artykule zostanie podjęta próba syntezy wiedzy teoretycznej oraz uogólnionych rezultatów doniesień empirycznych na temat postrzegania siebie przez dzieci z chorobami przewlekłymi. Należy podkreślić, że proces poznawania siebie, swoich możliwości, ale także ograniczeń w różnych obszarach życia jest długotrwały, niezwykle złożony i wieloczynnikowy, szczególnie jeśli chodzi o dzieci, i musi uwzględniać specyfikę poszczególnych jednostek chorobowych. 


Słowa kluczowe


autopercepcja, choroba przewlekła, dziecko z chorobą przewlekłą

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamska H. (1981). Odrębność psychologiczna dzieci chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. W: Gałkowski T. (red.). Zaburzenia osobowości dzieci i młodzieży. Warszawa: PTWK.

Antoszewska B. (2006). Dziecko z chorobą nowotworową – problemy psychopedagogiczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Bartnik M., Brodziak A., Kołosza Z., Banasik R. (1994). Struktura osobowości młodych ludzi chorych na cukrzycę insulinozależną. Związek ze sposobem leczenia i jego skutecznością. „Pediatria Polska”, nr 8, s. 601–608.

Bem D. (1972). Self-perception theory. W: Berkowitz L. (red.). Advances in experimental social psychology. New York: Academic Press.

Byra S. (2012). Przystosowanie do życia z niepełnosprawnością ruchową i chorobą przewlekłą. Struktura i uwarunkowania. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Galas B., Lewowicki T. (1991). Osobowość a aspiracje. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Gałuszka A. (2005). Człowiek przewlekle chory. Aspekty psychoegzystencjalne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Harter S. (1986). Processes underlying the construction, maintenance, and enhancement of the self-concept in children. W: Suls L., Greenwald A.G. (red.). Psychological perspectives on the self. New York: Erlbaum, Hillsdale.

Heszen I., Sęk I. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: PWN.

Jarymowicz M. (1985). Spostrzeganie samego siebie: porównanie „ja – inni”. W: Lewicka M. (red.). Psychologia spostrzegania społecznego. Warszawa: Książka i Wiedza.

John-Borys M. (1994). Dorastający w relacjach ze światem. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Joniec-Bubula K. (2004). Obraz świata w procesie tworzenia się tożsamości: światopogląd i ideologia. W: Gałgowa A. (red.). Tożsamość człowieka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kirenko J. (2007). Indywidualna i społeczna percepcja niepełnosprawności. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Kirenko J., Byra S. (2011). Zasoby osobiste w chorobach psychosomatycznych. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Konieczna I. (2013). Budowanie poczucia koherencji u dzieci z chorobą reumatyczną. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Konieczna I. (2012). Subiektywna ocena jakości życia przez dzieci z chorobą reumatyczną. Niepublikowana praca doktorska napisana pod kierunkiem dr hab., prof. APS W. Hajnicz.

Kozielecki J. (1986). Psychologiczna teoria samowiedzy. Warszawa: PWN.

Kujawska K. (1981). Niektóre cechy osobowości dzieci z nabytymi wadami serca. W: Gałkowski T. (red.). Zaburzenia osobowości dzieci i młodzieży. Warszawa: PTWK

Lohaus A. (1990). Gesundheit und Krankheit aus der Sicht von Kindern. Gottingen: C.J. Hogrefe.

Maciarz A. (2006). Dziecko przewlekle chore. Opieka i wsparcie. Kraków: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Maciarz A. (1998). Psychoemocjonalne i wychowawcze problemy dzieci przewlekle chorych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Majewicz P. (2002). Obraz samego siebie a zachowania młodzieży niepełnosprawnej ruchowo. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Markus H. (1977). Self-schemata and processing information about the self. „Journal of Personality and Social Psychology”, 35 (2), s. 63–78.

Mazurowa M., Dyga-Konarska M., Jędrzejowska A., Kluczyńska B., Taraszewska M. (1981). Czynniki determinujące rozwój osobowości pacjentów z niedoborem wzrostu. W: Gałkowski T. (red.). Zaburzenia osobowości dzieci i młodzieży. Warszawa: PTWK.

Mądrzycki T. (2002). Osobowość jako system tworzący i realizujący plany. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B. (2006). Psychologia poznawcza. Warszawa: PWN.

Niebrzydowski L. (1976). O poznawaniu i ocenie samego siebie. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Ostafińska-Molik B. (2014). Postrzeganie siebie i własnego zachowania w kontekście zaburzeń adaptacyjnych młodzieży. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pasikowski T. (2000). Stres i zdrowie. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Pilecka W. (2002). Przewlekła choroba somatyczna w życiu i rozwoju dziecka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pilecka W. (red.). (2011). Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prochow M., Kulczycka H. (1967). Reakcje psychiczne dziecka chorego na cukrzycę. „Zdrowie Psychiczne”, nr 1, s. 73–79.

Radecka G., Sroka I., Jabłońska-Brudło J. (1998). Niektóre elementy jakości życia w okresie dorastania dziewcząt z idiopatycznym bocznym skrzywieniem kręgosłupa leczonych gorsetem Cheneau. „Postępy Rehabilitacji”, nr 2, s. 91–98.

Rotter J.B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. „Psychological Monographs: General and Applied”, nr 80 (1), s. 1–28.

Sufczyńska-Kotowska M., Rondio H., Chmielewska-Senko B., Rudzińska K. (1981). Warunki kształtowania osobowości młodocianych pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy. W: Gałkowski T. (red.). Zaburzenia osobowości dzieci i młodzieży. Warszawa: PTWK.

Vasta R., Haith M.M., Miller S.A. (1999). Child psychology: the modern science. New York: John Wiley & Sons.

Zaborowski Z. 1998). Świadomość i samoświadomość człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia.

Ziarko M. (2014). Zmaganie się ze stresem choroby przewlekłej. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Ziółkowska B. (2010). Dziecko chore w domu, w szkole i u lekarza. Jak wspomagać rozwój dzieci przewlekle chorych. Gdańsk: GWP.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142