Z radością informujemy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki w "Wykazie  czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych" z dnia 9 lutego 2021 r. przyznało półrocznikowi "Saeculum Christianum. Pismo historyczne"  70 punktów.

Serdecznie dziękujemy Autorom, Recenzentom oraz wszystkim, którzy wspierają Redakcję „Saeculum Christianum” w jej pracy.

Saeculum Christianum jest pismem związanym z Instytutem Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Jest czasopismem naukowym, publikującym materiały z zakresu historii. Jego struktura obejmuje: rozprawy i artykuły, materiały źródłowe, sprawozdania i komunikaty, recenzje i wspomnienia pośmiertne. Przyjmowane są teksty w następujących językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim i włoskim. Redakcja przyjmuje do druku teksty dotychczas nie publikowane. Nadesłane teksty są dopuszczane do druku na podstawie dwóch pozytywnych recenzji. Nad właściwym poziomem merytorycznym i edytorskim czuwa redakcja a także rada naukowa oraz zespół recenzencki. Przed skierowaniem do druku materiały poddawane są korekcie edytorskiej oraz językowej. Redakcja zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania do druku artykułu, również w przypadku jego pozytywnej recenzji.

   Metadata from Crossref logo        ORCID logo       Open Access
Wydawca
WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
Częstotliwość publikacji
PÓŁROCZNIK
ISSN:
1232-1575
eISSN:
2720-0515
DOI:
10.21697/sc
Licencja CC

  • BazHum
  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • ERIH Plus
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
  • Index Copernicus
  • ART
  • HISTORY
  • ARCHAEOLOGY
MNISW 70; 2021
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP