Saeculum Christianum

Baner

OPIS CZASOPISMA
Czasopismo "Saeculum Christianum" ukazuje się od 1993 roku na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest czasopismem naukowym, publikującym materiały z zakresu historii. Jego struktura obejmuje: rozprawy i artykuły, materiały źródłowe, sprawozdania i komunikaty, recenzje i wspomnienia pośmiertne. Przyjmowane są teksty w następujących językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim i włoskim. Redakcja przyjmuje do druku teksty dotychczas nie publikowane. Nadesłane teksty są dopuszczane do druku na podstawie dwóch pozytywnych recenzji. Nad właściwym poziomem merytorycznym i edytorskim czuwa redakcja a także rada naukowa oraz zespół recenzencki. Przed skierowaniem do druku materiały poddawane są korekcie edytorskiej oraz językowej.

INDEKSOWANE W:

CEJSH ; BAZHUM; INDEX COPERNICUS; ERIH PLUS

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

DOI: 10.21697/sc
ISSN (Print): 1232-1575 

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...