Saeculum Christianum jest pismem związanym z Instytutem Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest czasopismem naukowym, publikującym materiały z zakresu historii. Jego struktura obejmuje: rozprawy i artykuły, materiały źródłowe, sprawozdania i komunikaty, recenzje i wspomnienia pośmiertne. Przyjmowane są teksty w następujących językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim i włoskim. Redakcja przyjmuje do druku teksty dotychczas nie publikowane. Nadesłane teksty są dopuszczane do druku na podstawie dwóch pozytywnych recenzji. Nad właściwym poziomem merytorycznym i edytorskim czuwa redakcja a także rada naukowa oraz zespół recenzencki. Przed skierowaniem do druku materiały poddawane są korekcie edytorskiej oraz językowej. Redakcja zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania do druku artykułu, również w przypadku jego pozytywnej recenzji.

   Metadata from Crossref logo        ORCID logo       Open Access
Wydawca
WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
ISSN:
1232-1575
eISSN:
2720-0515
DOI:
10.21697/sc

ROAD

Licencja CC

 • BazHum-Czasopisma humanistyczne i społeczne
 • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
 • Crossref
 • ERIH Plus-European Reference Index for the Humanities and Social Sciences
 • Index Copernicus
 • Library of Sience
 • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
 • Most Wiedzy (Open Research Data)
 • ROAD: Directory of Open Access Scholarly Resources
 • Sherpa RoMEO
 • historia
 • archeologia
 • historia sztuki
MEiN 100 (2021)
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP