DZIAŁALNOŚĆ USTAWODAWCZA KSIĘCIA MAZOWIECKIEGO JANUSZA I STARSZEGO 1381-1429

Patrycja Herod

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/sc.2016.23.09

Abstrakt


The article presents the legislative activity of Janusz I of Warsaw who from 1381 was an independent ruler of the Eastern Mazovia. It also offers an analysis of 15 legal instruments including 14 statutes and one landed privilege, which is the oldest known act of this type from the region of Mazovia delivered 21st June 1414 in Nowe Miasto for both the Czersk and Warsaw nobility. The article further deals with the division of specific regulations into criminal and private law, which includes marriage and family law, the law of succession, property law, obligations, the right of peasants to leave a village belonging to a feudal master as well as  court proceedings. The article finishes with the presentation of the research results.


Słowa kluczowe


Mazovian law; Mazovian statutes; landed privileges; Janusz I of Warsaw

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Długosz J., Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. XI: 1413-1430, Warszawa 1985.

Iura Masoviae Terrestria: pomniki dawnego prawa mazowieckiego ziemskiego, wyd. J. Sawicki, t. 1: 1228-1471, Warszawa 1972, nr 23, 32, 33, 37, 39, 40-41, 48, 55-56, 58-61, 63, 64, 66, 73, 81-82, 91, 95.

Ius Polonicum, wyd. J. Bandtkie, Warszawa 1831, s. 420-437.

Jan z Czarnkowa, Kronika, tłum. J. Żerbiłło, Kraków 2001.

Kodeks dyplomatyczny Księstwa Mazowieckiego, obejmujący bulle papieżów, przywileje królów polskich i książąt mazowieckich, tudzież nadania tak korporacyj jako i osób prywatnych, red. J. Lubomirski, Warszawa 1863, nr 151.

Lelewel J., Księgi ustaw polskich i mazowieckich, Wilno 1824, s. 136-152.

Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza, cz. 3: Dokumenty z lat 1356-1381, red. J. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś, Wrocław 2000, nr 136, 216, 224.

Prawa książąt mazowieckich / przeł. na jęz. pol. przez Macieja z Różana r. 1450, przedr. homograficzny z kodeksu kórnickiego wyk. A. Piliński, Kórnik 1877, s. 4-29.

Balzer O., Genealogia Piastów, Kraków 1895.

Balzer O., Słowo o przekładach polskich statutów średniowiecznych zwłaszcza o kodeksie dzikowskim przekład taki zawierającym, Lwów 1888.

Balzer O., Średniowieczne prawa mazowieckiego pomniki, Kraków 1895.

Balzer O., W sprawie sankcyi statutu mazowieckiego pierwszego 1532, Kraków 1900.

Bardach J., Historia państwa i prawa Polski, t. 1: Do połowy XV wieku, Warszawa 1973.

Dunin K., Dawne mazowieckie prawo, Warszawa 1880.

Dzieje Mazowsza do 1526 roku, t. 1, red. H. Samsonowicz, Pułtusk 2006.

Grabowski J., Dynastia Piastów mazowieckich. Studia nad dziejami politycznymi Mazowsza, intytulacją i genealogią książąt, Kraków 2012.

Herod P. E., Regulacje w zakresie prawa karnego w statucie sochaczewskim z 27 kwietnia 1377 roku, „Saeculum Christianum” nr 22/2015, s. 73-83.

Hube R., Pokora podług praw polskich i czeskich, [w:] Romualda Hubego pisma, t. 1, Warszawa 1905, s. 297-311.

Hube R., Wróżda, wrożba i pokora, [w:] Romualda Hubego pisma, t. 1, Warszawa 1905, s. 312-335.

Jasiński K., Henryk Siemowitowic i jego żona Ryngałła. Studium historyczno-genealogiczne, [w:] tenże, Prace wybrane z nauk pomocniczych historii, Toruń 1996, s. 117-124.

Jasiński K., Rodowód Piastów mazowieckich, Poznań-Wrocław 1998.

Kiersnowska T., Czersk w XIII i XIV wieku ośrodek władzy książęcej na południowym Mazowszu, Warszawa 1986.

Jasiński K., Rodowód Piastów mazowieckich, Poznań-Wrocław 1998.

Jasiński K., Siemowit III (ok. 1320-1381), [w:] Polski Słownik Biograficzny (dalej: PSB), t. 1-7 Kraków 1935-1958; t. 8-15, Wrocław-Warszawa-Kraków 1959-1970; t. 16-25, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971-1980; t. 26-31, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981-1988; t. 32-34,

Wrocław-Warszawa-Kraków 1989-1993; t. 35-50, Warszawa-Kraków 1994-2015, t. 37, s. 73-75.

Kiersnowska T., Czersk w XIII i XIV wieku ośrodek władzy książęcej na południowym Mazowszu, Warszawa 1986.

Kutrzeba S., Historia źródeł dawnego prawa polskiego, t. 2, Lwów-Warszawa-Kraków 1926.

Kutrzeba S., Mężobójstwo w prawie polskim XIV i XV w., Kraków 1907.

Labuda G., Pierwsze wieki monarchii piastowskiej, Poznań 2012.

Łoziński B., Infamia studyum prawno-społeczne, Lwów 1987.

Maleczyński K., Bolesław IV (1421-1454), PSB, t. 2, s. 280-281.

Marszalska J. M., Księżniczki śląskie, żony książąt mazowieckich, [w:] Ślązacy w oczach własnych i obcych, red. A. Barciak, Katowice – Zabrze 2010, s. 144-146.

Poppe D., Henryk mazowiecki, PSB, t. 9, s. 413-414.

Rafacz J., Dawne polskie prawo karne. Część ogólna, Warszawa-Kraków-Lublin 1932.

Rafacz J., Dawne polskie prawo prywatne, Warszawa 1925.

Russocki S., Z badań nad statutami książąt mazowieckich z XIV i XV wieku, „Czasopismo Prawno-Historyczne” nr 8/1956, z. 2, s. 227-252.

Rymaszewski Z., Prawo bliższości krewnych w polskim prawie ziemskim do końca XV wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970.

Senkowski J., Skarbowość Mazowsza od końca XIV wieku do 1526 roku, Warszawa 1965.

Semkowicz W., Nagana i oczyszczenie szlachectwa w Polsce XIV. i XV. wieku, Lwów 1899.

Sobol B., Janusz I Starszy (ok. 1329-1429), PSB, t. 10, s. 581-582.

Sułkowska Kurasiowa I., Wolff A., Maciej z Różana (ok. 1420-1467), kanclerz księcia mazowieckiego Bolesława IV, PSB, t. 19, s. 35-36.

Supruniuk A., Mazowsze Siemowitów (1341-1442). Dzieje polityczne i struktury władzy, Warszawa 2010.

Supruniuk A., Siemowit IV (ok. 1352-1426), PSB, t. 37, s. 76-81.

Supruniuk A., Siemowit V, PSB, t. 37, s. 81-84.

Swieżawski A., Tragedia rawska i jej echa w Anglii, [w:] tenże, Mazowsze i Ruś Czerwona w średniowieczu. Wybór prac, Częstochowa 1997, s. 185-188.

Wilska M., Książę Janusz Starszy, Warszawa 1986.

Wilska M., Objazdy księcia Janusza Starszego. Struktura władzy i środowisko dworskie na Mazowszu, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. 2, red. S. K. Kuczyński, Warszawa 1982, s. 160-187.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.