Przepisy porządkowe i organizacja warszawskiej parafii ewangelicko-reformowanej w XIX wieku

Grzegorz Michalak

Abstrakt


The Evangelical Reformed Parish in Warsaw in the 19th century was organised on the basis of the regulations from 1777 and 1839. The Community also showed a large autonomy in relation to the sovereign authorities of the Polish Reformed Church, which was connected with the specifics of Calvinist denomination. The subject of the article is the analysis of the division competences between the main organisational units: the College Church, the Assembly of Members and the pastors.


Słowa kluczowe


Protestantism; evangelical pastoral care; Evangelical Reformed Church; 19th Century; Warsaw

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Akta Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego tyczące się Gminy Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie [1829-1851], Archiwum Główne Akt Dawnych, Centralne Władze Wyznaniowe 190, sygn. 1397.

Akta szczegółowe Generalnego Konsystorza Wyznań Ewangelickich tyczące się parafii ewangelicko-reformowanej w Warszawie (1839-1841), Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (dalej: BUW), rękopisy (dalej: rkps), sygn. 947.

[Akta szczegółowe… l. 1842-1846], BUW, rkps, sygn. 949.

[Akta szczegółowe… l. 1847-1849], BUW, rkps, sygn. 950.

„Historia Warszawskiej Gminy Ewangelicko-Reformowanej”. Zapiski z wydarzeń w latach 1776-1780, BUW, rkps, sygn. 1011.

Ordynacja kościelna warszawskiej gminy ewangelicko-reformowanej z dnia 15 sierpnia 1776, 13 marca 1777 i 18 sierpnia 1839, BUW, rkps, sygn. 1016.

Organizacja wewnętrzna Kolegium Kościelnego Gminy Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie” z 1849 r., BUW, rkps, sygn. 1229.

Wacław Naake-Nakęski: Pamiętnik Warszawiaka, t. 1: 1864-1894, Lwowska Narodowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka, Oddział Rękopisów, Zespół 5: rękopisy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, sygn. 6654/II.

Bem K., Słownik biograficzny duchownych ewangelicko-reformowanych. Pastorzy i diakonisy Jednoty Małopolskiej i Jednoty Warszawskiej 1815-1939, Warszawa 2015.

Diehl A. K., Wiadomości kościelne ze zboru ewangelicko-reformowanego warszawskiego za ubiegłe 25 lat. To jest od r. 1860 do r. 1884, Warszawa 1885.

Gastpary W., Historia protestantyzmu w Polsce od połowy XVIII wieku do pierwszej wojny światowej, Warszawa 1977.

„Gazeta Poranna”, 1839.

Gryniakow J., Ekumeniczne dążenia protestantyzmu polskiego od traktatu warszawskiego 1767/68 do II wojny światowej, Warszawa 1972.

Konarski K., Warszawa w pierwszym jej stołecznym okresie, Warszawa 1970.

Kozerska H., Summer W., Wstęp, w: Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, t. 3, cz. 1, red. S. Bartoszczak-Gadaj, Warszawa 1987, s. V-XXXI.

„Kurier Warszawski”, 1839, 1889, 1915.

Massalski A., Józef Jan Spleszyński (1806-1879), w: Polski Słownik Biograficzny, t. 41, Kraków 2002, s. 138-189.

„Nowa Gazeta”, 1908.

Ordynacja kościelna warszawskiej gminy ewangelicko-reformowanej z dnia 15 sierpnia 1776, 13 marca 1777 i 18 sierpnia 1839, Warszawa 1857.

Porównanie wyznań rzymskokatolickiego, prawosławnego, ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-reformowanego, red. M. Kwiecień, Warszawa 2002.

Pruss W., Leszno-jurydyka, ulica, kościół, „Jednota”, 1976, nr 7/8, s. 5-9.

Pruss W., Z. Tranda, Parafia ewangelicko-reformowana w Warszawie w latach 1776-1914, „Jednota”, 1976, nr 7/8, s. 14-19.

Semadeni W., Z dziejów zboru ewangelicko-reformowanego w Warszawie. Referat wygłoszony na uroczystości 150-letniego jubileuszu zboru ewangelicko-reformowanego w Warszawie. Dnia 27 marca 1927 roku, Warszawa 1927.

Sobieszczański F. M., Warszawa. Wybór publikacji, Warszawa 1967.

Sprawozdanie z zarządu zboru Ewangelicko-Reformowanego Warszawskiego za rok 1888, Warszawa 1889.

Stegner T., Ewangelicy warszawscy 1815-1918, Warszawa 1993.

Wiadomości o wyznaniu i Zborze Ewangelicko-Reformowanym Warszawskim za ubiegłe 25-lecie, w: Księga jubileuszowa „Kuriera Porannego” 1877-1902 wydana z powodu 25-lecia pisma, Warszawa 1903, s. 216-218.

Witkowski W., Organizacja kościoła ewangelicko-reformowanego w byłym zaborze rosyjskim, „Gazeta Administracji”, 18/1936, nr 20, s. 624-633.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.