Przesyłanie tekstów

Wytyczne dla autorów

Materiał do publikacji należy przygotować zgodnie z zasadami określonymi przez Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:

1. Wersja elektroniczna:

Tekst zapisany czcionką Times New Roman, 11 pkt lub większą w pliku *.doc (nie starszym niż Word 97),
Wersja elektroniczna ma być zapisana na płycie lub pendrive

2. Wydruk:

w formacie A-4, jednostronny, na luźnych kartkach,
wydruk bez poprawek i notatek odręcznych
Interlinia 1,5 pt,
Marginesy min. 2 cm,
Strony ponumerowane,
3. Zdjęcia i rysunki – najchętniej oryginalne lub zapisane w formacie *.jpg, *.pdf, ewentualnie skany – z rozdzielczością min. 300 dpi,

4. Wzory zapisane w formacie *.pdf,

5. Tabele – ponumerowane, zgodnie z kolejnością pojawiania się w pracy; każda tabela powinna znajdować się na oddzielnej stronie wraz ze swoim tytułem; objaśnienia do tabeli – np. rozwinięcie skrótów – podaje się w stopce pod tabelą,

6. W przypadku pracy zbiorowej należy zachować jednolity podział tekstu, jednolity wzór tablic oraz jednolitą skalę rysunków,

7. Autor zobowiązany jest do zachowania generalnych zasad przygotowania materiałów:

  • tytuły czasopism czcionką prostą i w cudzysłowie,
  • terminy obce i tytuły kursywą,
  • cytaty czcionką prostą i w cudzysłowie,
  • do wyróżnień stosujemy rozstrzelenia lub pogrubienia,
  • wypunktowania czytelne,
  • przypisy dolne,
  • numer przypisu występujący na końcu zdania zawsze przed kropką (kropka kończy zdanie).


8. Do obowiązków autora należy nanoszenie na wersję elektroniczną poprawek redakcyjnych uzgodnionych wcześniej z redaktorem wydawnictwa.

9. Zasady sporządzania przypisów:

a) Przypisy, w których po raz pierwszy przywoływane jest określone dzieło, powinny zawierać pełne dane bibliograficzne, według wzoru:

pozycja książkowa:
K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982, s. 18-20.

artykuł w czasopiśmie:
J. Bajda, Prawa człowieka – między prawem a bezprawiem, „Studia nad Rodziną” 2010, nr 26-27, s. 21.

artykuł w publikacji zbiorowej:
P. Poręba, Rodzina chrześcijańska „małym Kościołem”, w: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, red. F. Adamski, Kraków 1982, s. 190-191.

b) Kiedy dzieło cytowane jest po raz kolejny, prosimy stosować zapis skrócony z wykorzystaniem oznaczeń: dz. cyt., tamże, tenże.

 

Prawa autorskie

Autorzy artykułów składają pisemne oświadczenie:
- tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich;
- pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule;
- artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.

W §4 Umowy pomiędzy Wydawnictwem UKSW a Autorem znajduje się zapis, że Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji, nieograniczone w czasie i przestrzenie, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji
3. Wprowadzenia do pamięci komputera
4. Wprowadzenia do czytelni on-line
5. Wprowadzenia do obrotu
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.

Autorzy ponoszą także odpowiedzialność za uzgodnienie wszystkich potrzebnych praw (wydawniczych i autorskich) do zgłoszenia publikacji (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł).

 

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.