Wytyczne dla autorów

 1. Materiał do publikacji należy przygotować zgodnie z zasadami określonymi przez Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 2. Artykuły przekazane do publikacji w „Studiach nad Rodziną” nie mogą być wcześniej publikowane w formie papierowej lub elektronicznej ani nie mogą być w tym samym czasie złożone w redakcjach innych czasopism.
 3. Do publikacji przyjmowane są teksty (artykuły, sprawozdania, recenzje i komunikaty) w języku polskim oraz w językach kongresowych, mające wysoki poziom merytoryczny, językowy, zgodny z problematyką czasopisma, z poprawnym warsztatem metodologicznym, właściwie stosowanymi przypisami, bibliografią i uwzględnionymi innymi wymogami, obowiązującymi w „Studiach nad Rodziną”. Dostosowanie zapisu przypisów i zachowanie właściwej struktury manuskryptu są warunkiem przyjęcia tekstu przez redakcję do publikacji w „Studiach nad Rodziną”.
 4. Artykuł należy przesłać poprzez system zgłaszania tekstów na platformie czasopism Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/snr/index. Autor powinien tam utworzyć indywidualne konto, następnie wprowadzić plik z tekstem i wszystkie metadane (abstrakt, słowa kluczowe, bibliografię załącznikową). W przypadku problemów technicznych należy kontaktować się z redakcją.
 5. Preferowana objętość tekstu nie powinna przekraczać 1 arkusza wydawniczego, czyli około 40 tysięcy znaków ze spacjami; objętość recenzji i sprawozdań zaś to 0,5 arkusza wydawniczego, czyli około 20 tysięcy znaków ze spacjami.
 6. Tekst należy przygotować w formacie OpenOffice, Microsoft Word lub RTF w pliku .doc lub .docx według następujących wytycznych:
 • marginesy 2,5 cm;
 • czcionka Times New Roman 12 pkt;
 • interlinia 1,5 pkt;
 • strony numerowane w stopce;
 • ewentualne obce czcionki dołączone do pliku.
 1. Cytaty należy zamieszczać w tekście w cudzysłowie. W celu wyróżnienia słowa lub wyrażenia należy stosować jedynie kursywę. Fragmenty opuszczone w cytatach należy oznaczyć trzema kropkami w nawiasach kwadratowych: […].
 2. Tytuły czasopism należy pisać czcionką prostą i w cudzysłowie, terminy obce i tytuły kursywą, numer przypisu na końcu zdania zawsze przed kropką (kropka kończy zdanie).
 3. Zdjęcia, rysunki, tabele lub inne formy graficzne należy umieszczać w tekście w odpowiednich miejscach i z podpisem, pamiętając o zachowaniu praw autorskich. Jeśli wykorzystywane są materiały innych autorów, należy dodać oświadczenia autora o zgodzie na publikację zdjęcia, reprodukcji dzieła sztuki etc.
 4. W celu zapewnienia procesu anonimowej recenzji (double blind review) w nagłówku manuskryptu nie należy zamieszczać imienia i nazwiska autora, zaś w tekście nie można używać jakichkolwiek skrótów lub wzmianek, które mogłyby pomóc w zidentyfikowaniu autora / autorów artykułu.
 5. Manuskrypt powinien mieć następującą strukturę:
 • Tytuł artykułu w języku polskim.
 • Tytuł artykułu w języku angielskim.
 • Abstrakt w języku polskim (w przypadku recenzji lub sprawozdań nie zamieszczamy streszczenia).
 • Słowa kluczowe w języku polskim (4-5 słów).
 • Abstrakt w języku angielskim.
 • Słowa kluczowe w języku angielskim (4-5 słów).
 • Tekst zasadniczy.
 • Bibliografia (zawierająca jedynie publikacje cytowane w artykule).
 1. Autorzy artykułów oraz recenzji otrzymują 1 egzemplarz autorski czasopisma. Nie przewiduje się honorariów za publikację tekstu.
 2. Redakcja nie pobiera od autorów opłat za publikację tekstu na łamach czasopisma „Studia nad Rodziną”. Dostęp do treści czasopisma online jest bezpłatny.

 

Zasady sporządzania przypisów:

Przypisy, w których po raz pierwszy przywoływane jest określone dzieło, powinny zawierać pełne dane bibliograficzne, według wzoru:

 • monografia jednoautorska:
  K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, TN KUL, Lublin 1982, s. 18-20.
 • artykuł z monografii wieloautorskiej:

A.J. Najda, Kulturotwórcza rola parafii. Szanse i ograniczenia, w: M. Jacyno, T. Kukołowicz, M. Lewicki (red.), Kultura na peryferiach, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2018, s. 167-193.

 1. Donati, Famiglia, w: J. Noriega, R., I. Ecochard (red.), Dizionario su sesso, amore e fecondità, Edizioni Cantagalli, Siena 2019, s. 325-331.
 • artykuł z czasopisma:
 1. J. Najda, Małżonkowie w służbie ewangelizacji w pierwotnym Kościele, „Studia nad Rodziną” 2015, nr 37, s. 27-47.
 • hasło z encyklopedii lub leksykonu:
 1. Mroczkowski, Ciało ludzkie – teologia ciała, w: K. Nagórny, K. Jeżyna (red.), Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2005, s. 107-111.
 • opracowanie w maszynopisie:
 1. Stańko, Charyzmat i duchowość Domowego Kościoła w świetle adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia”, Warszawa 2018, mps w Archiwum UKSW w Warszawie, s. 10.
 • cytowanie dokumentów Kościoła:

cytując encykliki, adhortacje papieskie i inne ważniejsze dokumenty magisterialne, stosujemy ogólnie przyjęte skróty wraz z numerem akapitu dokumentu, a nie numer strony konkretnego wydania; np. numer 20 z adhortacji apostolskiej Amoris laetitia papieża Franciszka zacytujemy: AL 20.

 • inne dokumenty Kościoła:

Papieska Komisja Biblijna, Czym jest człowiek? Zarys antropologii biblijnej, Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II, Lublin 2020, nr 185-191.

 • przemówienia, homilie papieży:

Franciszek, Braterstwo nowym wyznacznikiem ludzkości. Przesłanie wideo na Międzynarodowy Dzień Braterstwa Międzyludzkiego (4 II 2021), „L’Osservatore Romano” (Pl) 3 (2021), s. 4-5.

 • tłumaczenia:
 1. Seewald, Benedykt XVI. Życie, tłum. W. Szymona, Wydawnictwo Znak, Kraków 2021, s. 414.
 • źródła online:
 1. Musiał, Jak uzdrowić rodzinę?, https://www.niedziela.pl/artykul/151720/nd/Jak-uzdrowic-rodzine [dostęp: 1.05.2021].
 • Zawsze, jeśli możliwe, należy dodać także numer DOI artykułu, np.:
 1. Kućko, Fraternity in the Teaching of Pope Francis, „Collectanea Theologica” 2020, t. 90, nr 5, s. 701-740. DOI: https://doi.org/10.21697/ct.2020.90.5.30.

Kiedy dzieło cytowane jest po raz kolejny, nie należy stosować takich słów, jak np.: tamże, tenże, dz. cyt., itp., ale należy powtórzyć zapis bibliograficzny (inicjał imienia, nazwisko, tytuł lub jego część oraz strony), np. P. Seewald, Benedykt XVI, s. 400.

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.