Zasady cytowania

Zasady sporządzania przypisów:

Przypisy, w których po raz pierwszy przywoływane jest określone dzieło, powinny zawierać pełne dane bibliograficzne, według wzoru:

 • monografia jednoautorska:
  K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982, s. 18-20.

 

 • artykuł z monografii wieloautorskiej:

A.J. Najda, Kulturotwórcza rola parafii. Szanse i ograniczenia, w: M. Jacyno, T. Kukołowicz, M. Lewicki (red.), Kultura na peryferiach, Warszawa 2018, s. 167-193.

 1. Donati, Famiglia, w: J. Noriega, R., I. Ecochard (red.), Dizionario su sesso, amore e fecondità, Siena 2019, s. 325-331.
 • artykuł z czasopisma:
 1. A. J. Najda, Małżonkowie w służbie ewangelizacji w pierwotnym Kościele, „Studia nad Rodziną” 2015, nr 2(37), s. 27-47.
 • hasło z encyklopedii lub leksykonu:
 1. Mroczkowski, Ciało ludzkie – teologia ciała, w: K. Nagórny, K. Jeżyna (red.), Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego, Radom 2005, s. 107-111.
 • opracowanie w maszynopisie:
 1. Stańko, Charyzmat i duchowość Domowego Kościoła w świetle adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia”, Warszawa 2018, mps w Archiwum UKSW w Warszawie, s. 10.
 • cytowanie dokumentów Kościoła:

cytując encykliki, adhortacje papieskie i inne ważniejsze dokumenty magisterialne, stosujemy ogólnie przyjęte skróty wraz z numerem akapitu dokumentu, a nie numer strony konkretnego wydania; np. numer 20 z adhortacji apostolskiej Amoris laetitiapapieża Franciszka zacytujemy: AL 20.

 • inne dokumenty Kościoła:

Papieska Komisja Biblijna, Czym jest człowiek? Zarys antropologii biblijnej, Lublin 2020, nr 185-191.

 • przemówienia, homilie papieży:

Franciszek, Braterstwo nowym wyznacznikiem ludzkości. Przesłanie wideo na Międzynarodowy Dzień Braterstwa Międzyludzkiego (4 II 2021), „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 2021, nr 3, s. 4-5.

 • tłumaczenia:
 1. Seewald, Benedykt XVI. Życie, tłum. W. Szymona, Kraków 2021, s. 414.
 • źródła online:
 1. Musiał, Jak uzdrowić rodzinę?, https://www.niedziela.pl/artykul/151720/nd/Jak-uzdrowic-rodzine (dostęp: 1.05.2021).
 • Zawsze, jeśli możliwe, należy dodać także numer DOI artykułu, np.:
 1. W. Kućko, Fraternity in the Teaching of Pope Francis, „Collectanea Theologica” 2020, t. 90, nr 5, s. 701-740. DOI: https://doi.org/10.21697/ct.2020.90.5.30.

Kiedy dzieło cytowane jest po raz kolejny, nie należy stosować takich słów, jak np.: tamże, tenże, dz. cyt., itp., ale należy powtórzyć zapis bibliograficzny (inicjał imienia, nazwisko, tytuł lub jego część oraz strony), np. P. Seewald, Benedykt XVI, s. 400.

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.