O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Czasopismo „Studia nad Rodziną” stanowi forum interdyscyplinarnej wymiany i wieloaspektowej refleksji naukowej związanej z problematyką małżeństwa i rodziny. W czasopiśmie publikowane są recenzowane artykuły z zakresu nauk o rodzinie, dotyczące zarówno teoretycznych i historycznych aspektów rozwoju nauk o rodzinie, jak i tożsamości rodziny i różnych aspektów jej funkcjonowania w perspektywie filozoficznej, teologicznej, psychologicznej, pedagogicznej, socjologicznej, prawnej, ekonomicznej, zdrowotnej (medycyna), politycznej, historycznej i kulturowej. Zamieszczane są również recenzje publikacji, sprawozdania i komunikaty dotyczące wydarzeń naukowych związanych z tematyką pisma.

Proces recenzji

 1. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.
 2. Każdy artykuł przesłany do „Studiów nad Rodziną” podlega wstępnej ocenie redakcji.
 3. Artykuł spełniający warunki podane w „Informacji dla autorów” i pozytywnie zaopiniowany przez redakcję SnR zostaje przekazany do recenzji.
 4. Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych.
 5. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 6. Autorzy prac i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces).
 7. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Formularz recenzji zamieszczony jest na stronie internetowej SnR.
 8. Recenzje są przekazywane autorowi pracy, z prośbą o ustosunkowanie się do nich i poprawę tekstu zgodnie z zaleceniami.
 9. W przypadku rozbieżnych recenzji artykułu redakcja może powołać trzeciego recenzenta.
 10. W przypadku negatywnych recenzji publikacja zostaje odrzucona.
 11. Recenzje wraz z ostateczną wersją artykułów lub szczegółową odpowiedzią autora na pytania recenzenta trafiają do archiwum czasopisma.
 12. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane. Czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów z nim współpracujących zarówno drukiem, jak i poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia, darmowy dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Zasady etyki

Autorzy proszeni są o ujawnienie wkładu wszystkich osób, które przyczyniły się powstania składanego do publikacji artykułu (z podaniem ich afiliacji oraz sprecyzowaniem ich udziału) oraz informacji o źródłach finansowania badań przeprowadzonych w związku z jego przygotowywaniem, wkładzie instytucji badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Zjawiska niewykazywania współautorów publikacji(ghostwriting) oraz podawania jako współautorów osób, których udział w powstaniu pracy był znikomy lub w ogóle nie miał miejsca(guest authorship) są przejawem nierzetelności naukowej. Redakcja informuje więc o wdrożeniu zapory ghostwriting i guest authorship, zgodnie z zasadami sformułowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wszelkie wykryte przypadki ww. zjawisk będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.

Złożenie artykułu w redakcji jest równoznaczne z oświadczeniem Autora(ów), że praca nie była dotychczas nigdzie publikowana i nie jest zgłoszona do publikacji w żadnym innym czasopiśmie.

Autorzy ponoszą także odpowiedzialność za uzgodnienie wszystkich potrzebnych praw (wydawniczych i autorskich) do zgłoszenia publikacji (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł).

Autorzy proszeni są o ujawnienie wkładu wszystkich osób, które przyczyniły się powstania składanego do publikacji artykułu (z podaniem ich afiliacji oraz sprecyzowaniem ich udziału) oraz informacji o źródłach finansowania badań przeprowadzonych w związku z jego przygotowywaniem, wkładzie instytucji badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Zjawiska niewykazywania współautorów publikacji(ghostwriting) oraz podawania jako współautorów osób, których udział w powstaniu pracy był znikomy lub w ogóle nie miał miejsca(guest authorship) są przejawem nierzetelności naukowej. Redakcja informuje więc o wdrożeniu zapory ghostwriting i guest authorship, zgodnie z zasadami sformułowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Wszelkie wykryte przypadki ww. zjawisk będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.

 

Recenzenci

RADA RECENZENTÓW 2015 r.

Dr hab. Stanisława BYRA – Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, LUBLIN

Doc. PhDr. Tomáš ČECH - Uniwersytet Masaryka, Brno, CZECHY

Dr hab. Prof. KUL Lucyna DZIACZKOWSKA - Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, LUBLIN

Dr hab. Prof. UKSW Anna FIDELUS - Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, WARSZAWA

Assistant Professor PhD Cristina ILIE GOGA – Faculty of Law and Social Sciences, University of Craiova, RUMUNIA

Prof. Dr hab. Beate KOWALSKI – Uniwersytet Dortmund, NIEMCY

O. Prof. dr hab. Kazimierz LUBOWICKI - Papieski Wydział Teologiczny, WROCŁAW

Dr Jolanta ŁODZIŃSKA - Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, WARSZAWA

Dr Magdalena ŁUKA - Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, STALOWA WOLA

Dr hab. Piotr Tomasz NOWAKOWSKI - Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, STALOWA WOLA

Dr hab. Prof. UKSW Małgorzata PRZYBYSZ-ZAREMBA - Wydział Studiów Nad Rodziną, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, WARSZAWA

Assistant Professor PhD Adrian J. REIMERS – Department of Philosophy, University of Notre Dame, USA

Assoc. Prof. Dr. Justinas SADAUSKAS - Mykolas Romeris University, Vilnius, LITWA

Dr hab. Prof. UKSW Witold STARNAWSKI - Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, WARSZAWA

Prof. dr hab. Janusz SURZYKIEWICZ – Katolische Universität w Eichstätt-Ingolstadt, NIEMCY

doc. Ph. Dr. Mária ŠMID, PhD - Trnavska Univerzita, SŁOWACJA

Dr Grażyna SZABELSKA – Instytut Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Gospodarki, BYDGOSZCZ

Dr hab. Joanna TRUSZKOWSKA - Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, WARSZAWA

Ks. Prof. Dr hab. Josef ZMIJEWSKI – Theologische Fakultat Fulda, NIEMCY

Historia czasopisma

„Studia nad Rodziną” wydawane są od 1997 roku jako półrocznik Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Studiów nad Rodziną UKSW jest jednostką naukową, która od 1975 roku (wcześniej jako Instytut Studiów nad Rodziną) prowadzi interdyscyplinarną działalność badawczą i dydaktyczną w zakresie problematyki rodzinnej. W ośrodku tym został wypracowany interdyscyplinarny system nauk o rodzinie będący pionierskim pomysłem w dziedzinie nauki. Od 2016 r. czasopismo stało się kwartalnikiem.

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP