O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Czasopismo „Studia nad Rodziną” stanowi forum interdyscyplinarnej wymiany i wieloaspektowej refleksji naukowej związanej z problematyką małżeństwa i rodziny. W czasopiśmie publikowane są recenzowane artykuły z zakresu nauk o rodzinie, dotyczące zarówno teoretycznych i historycznych aspektów rozwoju nauk o rodzinie, jak i tożsamości rodziny i różnych aspektów jej funkcjonowania w perspektywie filozoficznej, teologicznej, psychologicznej, pedagogicznej, socjologicznej, prawnej, ekonomicznej, zdrowotnej (medycyna), politycznej, historycznej i kulturowej. Zamieszczane są również recenzje publikacji, sprawozdania i komunikaty dotyczące wydarzeń naukowych związanych z tematyką pisma.

Proces recenzji

 1. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.
 2. Każdy artykuł przesłany do „Studiów nad Rodziną” podlega wstępnej ocenie redakcji.
 3. Artykuł spełniający warunki podane w „Informacji dla autorów” i pozytywnie zaopiniowany przez redakcję SnR zostaje przekazany do recenzji.
 4. Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych.
 5. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 6. Autorzy prac i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces).
 7. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Formularz recenzji zamieszczony jest na stronie internetowej SnR.
 8. Recenzje są przekazywane autorowi pracy, z prośbą o ustosunkowanie się do nich i poprawę tekstu zgodnie z zaleceniami.
 9. W przypadku rozbieżnych recenzji artykułu redakcja może powołać trzeciego recenzenta.
 10. W przypadku negatywnych recenzji publikacja zostaje odrzucona.
 11. Recenzje wraz z ostateczną wersją artykułów lub szczegółową odpowiedzią autora na pytania recenzenta trafiają do archiwum czasopisma.
 12. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane. Czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów z nim współpracujących zarówno drukiem, jak i poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia, darmowy dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Zasady etyki

 1. Wprowadzenie
 • Zespół redakcyjny ukazującego się od 1997 r. kwartalnika, a obecnie półrocznika „Studia nad Rodziną”, mając świadomość odpowiedzialności akademickiej i społecznej, przykłada szczególną wagę do zachowywania standardów etycznych w tekstach naukowych, publikowanych na łamach czasopisma. Zarówno autorzy, jak i zespół redakcyjny, recenzenci, wydawcy oraz środowisko skupione wokół czasopisma, powinni starać się o wysoką jakość swoich prac.
 • Standardy etyczne i inne zasady, których celem jest zapobieganie nadużyciom na łamach „Studiów nad Rodziną”, oparte są na: Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors, wydanym w 2011 r. przez Comittee on Publications Ethics, dostępnym pod adresem: https://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf, jak również na Kodeksie etyki pracownika naukowego, wyd. II, uchwalonym w 2016 r. podczas 133. sesji Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk, dostępnym pod adresem: https://instytucja.pan.pl/images/2016/komisja_etyki/Kodeks_etyki_pracownika_naukowego_-_wydanie_II_-_2016_r.pdf.
 1. Zasady dotyczące zespołu redakcyjnego
 • Zespół redakcyjny „Studiów nad Rodziną” informuje o respektowaniu zapory ghostwritingoraz honorary/guest authorship, zgodnie z zasadami sformułowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zachowaniu powyższych zasad służy zgłaszanie tekstów artykułów, artykułów recenzyjnych, recenzji, sprawozdań i komunikatów do czasopisma za pomocą platformy internetowej czasopism Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (por. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/snr/index), która na każdym etapie – od zgłoszenia, przez recenzję i korektę tekstu – zapewnia zachowanie koniecznej anonimowości autorów.
 • Redaktorzy tematyczni, dobierani według wiedzy specjalistycznej z dziedzin, które reprezentują, odpowiedzialni są za wstępną ocenę nadesłanych utworów, rekomendują je do procedury recenzyjnej lub je odrzucają.
 • O przyjęciu lub odrzuceniu tekstu decydują kwestie merytoryczne, a nie pochodzenie autora, jego przynależność etniczna, wyznanie itp.
 • Zespół redakcyjny zachowuje w tajemnicy dane o autorach i o recenzentach.
 • Wszelkie naruszenia zasad etyki publikacyjnej winny być zgłaszane do redaktora naczelnego, a rozpatrywane są na posiedzeniach zespołu redakcyjnego czasopisma.
 • Zasady techniczne i merytoryczne, dotyczące przesyłanych redakcji publikacji, zamieszczone są na stronie internetowej czasopisma.
 • Każdy tekst przesłany do redakcji podlega kilkuetapowemu procesowi recenzji: najpierw następuje wstępna ocena zespołu redakcyjnego „Studiów nad Rodziną”, zaś po pozytywnym zaopiniowaniu trafia on do dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych.
 • W wypadku skarg o naruszenie zasad etyki publikacji, które wpłynęłyby do redakcji „Studiów nad Rodziną”, autor/autorzy zgłoszonych tekstów zostaną o nich niezwłocznie poinformowani mailowo, z prośbą o ustosunkowanie się do nich – również pisemnie. Gdy taka odpowiedź autora/autorów nie zostanie przedstawiona pisemnie, decyzją zespołu redakcyjnego informacja o naruszeniach zostaje przesłana do instytucji, do której autor afiliował swój tekst.
 • Jeśli autorem zgłoszonego tekstu artykułu jest jeden z członków redakcji czasopisma, również zachowana jest zasada double blind review. Na platformie czasopism możliwe jest zgłoszenie artykułu przez członka redakcji, mającego do niej dostęp jako autor i który nie ma dostępu do procesu recenzyjnego swojego artykułu.
 1. Zasady dotyczące autorów
 • Autorzy artykułów powinni przedstawiać oryginalne wyniki prowadzonych badań naukowych. Ich prace naukowe, przekazane do publikacji na łamach „Studiów nad Rodziną” (artykuły, recenzje, sprawozdania, komunikaty itd.), winny być ich własnym wytworem.
 • Utwory przekazane do publikacji w „Studiach nad Rodziną” nie mogą być zgłoszone w tym samym czasie do innego czasopisma, monografii lub pracy zbiorowej. Zgłaszanie tego samego tekstu do różnych redakcji jest nieetyczne.
 • W przypadku wielu autorów mają oni obowiązek dokładnego określenia swojej roli w procesie autorskim przez wskazanie głównego autora, współautorów itd. oraz ich wkładu w powstanie publikacji.
 • Bibliografia może zawierać tylko te źródła i opracowania, które zostały rzeczywiście uwzględnione w pracy twórczej.
 • Autor tekstu ponosi odpowiedzialność wynikającą z praw wydawniczych i praw autorskich (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel, wykresów i danych z innych źródeł).
 • Nieakceptowane jest publikowanie nieprawdziwych, fałszywych lub fabrykowanych wyników badań czy twierdzeń oraz manipulacja danymi i źródłami.
 • Autorzy zobowiązują się do rzetelnego opracowywania tekstów w oparciu o najnowsze źródła. Zawsze, gdy przywoływane są twierdzenia lub wyniki badań innych autorów, winny być one opatrzone właściwym przypisem lub cytatem.
 • Autorzy mają prawo do uzyskania informacji dotyczących przyjętego tekstu na wszystkich etapach procesu redakcyjnego i edytorskiego.
 • Jeśli autor, po opublikowaniu swego artykułu, odnajdzie w nim wystąpienie istotnego błędu, winien poinformować o tym zespół redakcyjny i – w porozumieniu z nim – dokonać właściwej korekty.
 • W celu uniknięcia potencjalnego konfliktu interesów autor/autorzy są zobowiązani do ujawnienia redakcji wszystkich źródeł finansowania badań.
 • Autor/autorzy tekstu podpisują oświadczenie o autorstwie i oryginalności przekazanego do publikacji tekstu, jak również stosowną umowę wydawniczą. Za złamanie przyjętych zobowiązań odpowiada autor/autorzy, zgodnie ze stosownymi przepisami prawa.
 • Nie są przewidziane honoraria za publikowane teksty.
 1. Zasady dotyczące recenzentów
 • Recenzenci wykonują zlecone zadania, dbając o ich wymiar profesjonalny i etyczny, zwłaszcza o obiektywną i sprawiedliwą ocenę tekstu, według interdyscyplinarnego profilu „Studiów nad Rodziną”.
 • Recenzent nie powinien przyjmować do recenzji dzieła autora, w stosunku do którego może zachodzić konflikt interesów.
 • W wypadku wyczerpania czasu, przeznaczonego na sporządzenie recenzji lub też braku kwalifikacji naukowych, recenzent winien niezwłocznie zgłosić to do redaktora naczelnego „Studiów nad Rodziną”, by zespół redakcyjny mógł sprawnie znaleźć inną osobę do sporządzenia recenzji.
 • Redaktorzy poszczególnych numerów tematycznych czasopisma są zobowiązani do znalezienia – w porozumieniu z zespołem redakcyjnym czasopisma – odpowiedniej liczby kompetentnych recenzentów przedstawionych do publikacji tekstów.
 • Zespół redakcyjny dba o to, by autorzy prac i recenzenci nie znali nawzajem swoich tożsamości, według zasady double–blind review process.
 • Cały proces recenzji, od zgłoszenia tekstu do recenzentów, przez wypełnienie przez nich formularza recenzji aż po dyskusję redakcji czasopisma z autorem odbywa się na łamach platformy czasopism, zgodnie z zasadami double blind review.
 • Recenzje przekazywane są autorowi/autorom prac, z ewentualną prośbą o ustosunkowanie się do nich oraz o poprawę tekstu według przekazanych zaleceń.
 • W przypadku rozbieżnych recenzji zespół redakcyjny może powołać trzeciego recenzenta.
 • Dwie negatywne recenzje skutkują odrzuceniem publikacji, o czym wiadomość autorowi/autorom przekazywana jest mailowo.
 • Wszystkie recenzje wraz z odpowiedziami autora/autorów oraz ostateczne teksty artykułów przechowywane są w archiwum czasopisma na platformie czasopism i są materiałami poufnymi.
 • Recenzent nie może omawiać przedstawionego tekstu z innymi osobami spoza zespołu redakcyjnego „Studiów nad Rodziną”.
 • Recenzent ma obowiązek powiadomić na piśmie redakcję w przypadku zauważenia podobieństwa recenzowanego tekstu do innych, gdy nie zostało to odpowiednio w nim zaznaczone. To samo dotyczy sytuacji podejrzenia plagiatu lub autoplagiatu.
 • Do czasu publikacji przekazany do recenzji tekst nie może być wykorzystany przez recenzenta we własnych badaniach naukowych.
 • Tekst pozytywnie zaopiniowany przez dwóch recenzentów zewnętrznych uważany jest za przyjęty do publikacji.
 • Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są jawne. Na stronie platformy czasopisma „Studia nad Rodziną”, jak i na łamach czasopisma, do publicznej wiadomości podana jest natomiast lista wszystkich recenzentów.
 1. Zasady dotyczące Rady Naukowej
 • Rada Naukowa ma głos doradczy dla zespołu redakcyjnego. W jej skład wchodzą cenione osoby z kraju i zagranicy, posiadające autorytet naukowy w danych dziedzinach.
 • Rada Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW na wniosek redaktora naczelnego powołuje oraz odwołuje członków Rady Naukowej czasopisma.

 

Recenzenci

RADA RECENZENTÓW od 2015 r.

Dr hab. Stanisława BYRA – Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, LUBLIN

Doc. PhDr. Tomáš ČECH - Uniwersytet Masaryka, Brno, CZECHY

Dr hab. Prof. KUL Lucyna DZIACZKOWSKA - Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, LUBLIN

Dr hab. Prof. UKSW Anna FIDELUS - Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, WARSZAWA

Assistant Professor PhD Cristina ILIE GOGA – Faculty of Law and Social Sciences, University of Craiova, RUMUNIA

Prof. Dr hab. Beate KOWALSKI – Uniwersytet Dortmund, NIEMCY

O. Prof. dr hab. Kazimierz LUBOWICKI - Papieski Wydział Teologiczny, WROCŁAW

Dr Jolanta ŁODZIŃSKA - Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, WARSZAWA

Dr Magdalena ŁUKA - Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, STALOWA WOLA

Dr hab. Piotr Tomasz NOWAKOWSKI - Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, STALOWA WOLA

Dr hab. Prof. UKSW Małgorzata PRZYBYSZ-ZAREMBA - Wydział Studiów Nad Rodziną, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, WARSZAWA

Assistant Professor PhD Adrian J. REIMERS – Department of Philosophy, University of Notre Dame, USA

Assoc. Prof. Dr. Justinas SADAUSKAS - Mykolas Romeris University, Vilnius, LITWA

Dr hab. Prof. UKSW Witold STARNAWSKI - Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, WARSZAWA

Prof. dr hab. Janusz SURZYKIEWICZ – Katolische Universität w Eichstätt-Ingolstadt, NIEMCY

doc. Ph. Dr. Mária ŠMID, PhD - Trnavska Univerzita, SŁOWACJA

Dr Grażyna SZABELSKA – Instytut Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Gospodarki, BYDGOSZCZ

Dr hab. Joanna TRUSZKOWSKA - Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, WARSZAWA

Ks. Prof. Dr hab. Josef ZMIJEWSKI – Theologische Fakultat Fulda, NIEMCY

Historia czasopisma

„Studia nad Rodziną” wydawane są od 1997 roku jako półrocznik Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Studiów nad Rodziną UKSW jest jednostką naukową, która od 1975 roku (wcześniej jako Instytut Studiów nad Rodziną) prowadzi interdyscyplinarną działalność badawczą i dydaktyczną w zakresie problematyki rodzinnej. W ośrodku tym został wypracowany interdyscyplinarny system nauk o rodzinie będący pionierskim pomysłem w dziedzinie nauki. Od 2016 r. czasopismo stało się kwartalnikiem. Od 2020 r. jest ponownie półrocznikiem, wydawanym w formie elektronicznej.

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.