Zasady recenzowania

Proces recenzji

 1. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.
 2. Każdy artykuł przesłany do „Studiów nad Rodziną” podlega wstępnej ocenie redakcji.
 3. Artykuł spełniający warunki podane w „Informacji dla autorów” i pozytywnie zaopiniowany przez redakcję SnR zostaje przekazany do recenzji.
 4. Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych.
 5. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 6. Autorzy prac i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces).
 7. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Formularz recenzji zamieszczony jest na stronie internetowej SnR.
 8. Recenzje są przekazywane autorowi pracy, z prośbą o ustosunkowanie się do nich i poprawę tekstu zgodnie z zaleceniami.
 9. W przypadku rozbieżnych recenzji artykułu redakcja może powołać trzeciego recenzenta.
 10. W przypadku negatywnych recenzji publikacja zostaje odrzucona.
 11. Recenzje wraz z ostateczną wersją artykułów lub szczegółową odpowiedzią autora na pytania recenzenta trafiają do archiwum czasopisma.
 12. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane. Czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów z nim współpracujących zarówno drukiem, jak i poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej.
Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.